ପଂଚମୁଖ ହନୁମତ୍କଵଚମ୍ | Panchamukha Hanuman Kavacham In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

॥ ପଂଚମୁଖ ହନୁମତ୍କଵଚମ୍ ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପଂଚମୁଖହନୁମନ୍ମଂତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିଃ ଗାୟତ୍ରୀଛଂଦଃ ପଂଚମୁଖଵିରାଟ୍ ହନୁମାନ୍ ଦେଵତା ହ୍ରୀଂ ବୀଜଂ ଶ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ କ୍ରୌଂ କୀଲକଂ କ୍ରୂଂ କଵଚଂ କ୍ରୈଂ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ଇତି ଦିଗ୍ବଂଧଃ ।

ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ ଉଵାଚ ।
ଅଥ ଧ୍ୟାନଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଶୃଣୁ ସର୍ଵାଂଗସୁଂଦରି ।
ୟତ୍କୃତଂ ଦେଵଦେଵେନ ଧ୍ୟାନଂ ହନୁମତଃ ପ୍ରିୟମ୍ ॥ 1 ॥

ପଂଚଵକ୍ତ୍ରଂ ମହାଭୀମଂ ତ୍ରିପଂଚନୟନୈର୍ୟୁତମ୍ ।
ବାହୁଭିର୍ଦଶଭିର୍ୟୁକ୍ତଂ ସର୍ଵକାମାର୍ଥସିଦ୍ଧିଦମ୍ ॥ 2 ॥

ପୂର୍ଵଂ ତୁ ଵାନରଂ ଵକ୍ତ୍ରଂ କୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭମ୍ ।
ଦଂଷ୍ଟ୍ରାକରାଳଵଦନଂ ଭୃକୁଟୀକୁଟିଲେକ୍ଷଣମ୍ ॥ 3 ॥

ଅସ୍ୟୈଵ ଦକ୍ଷିଣଂ ଵକ୍ତ୍ରଂ ନାରସିଂହଂ ମହାଦ୍ଭୁତମ୍ ।
ଅତ୍ୟୁଗ୍ରତେଜୋଵପୁଷଂ ଭୀଷଣଂ ଭୟନାଶନମ୍ ॥ 4 ॥

ପଶ୍ଚିମଂ ଗାରୁଡଂ ଵକ୍ତ୍ରଂ ଵକ୍ରତୁଂଡଂ ମହାବଲମ୍ ।
ସର୍ଵନାଗପ୍ରଶମନଂ ଵିଷଭୂତାଦିକୃଂତନମ୍ ॥ 5 ॥

ଉତ୍ତରଂ ସୌକରଂ ଵକ୍ତ୍ରଂ କୃଷ୍ଣଂ ଦୀପ୍ତଂ ନଭୋପମମ୍ ।
ପାତାଳସିଂହଵେତାଲଜ୍ଵରରୋଗାଦିକୃଂତନମ୍ ॥ 6 ॥

ଊର୍ଧ୍ଵଂ ହୟାନନଂ ଘୋରଂ ଦାନଵାଂତକରଂ ପରମ୍ ।
ୟେନ ଵକ୍ତ୍ରେଣ ଵିପ୍ରେଂଦ୍ର ତାରକାଖ୍ୟଂ ମହାସୁରମ୍ ॥ 7 ॥

ଜଘାନ ଶରଣଂ ତତ୍ସ୍ୟାତ୍ସର୍ଵଶତ୍ରୁହରଂ ପରମ୍ ।
ଧ୍ୟାତ୍ଵା ପଂଚମୁଖଂ ରୁଦ୍ରଂ ହନୂମଂତଂ ଦୟାନିଧିମ୍ ॥ 8 ॥

ଖଡ୍ଗଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ ଖଟ୍ଵାଂଗଂ ପାଶମଂକୁଶପର୍ଵତମ୍ ।
ମୁଷ୍ଟିଂ କୌମୋଦକୀଂ ଵୃକ୍ଷଂ ଧାରୟଂତଂ କମଂଡଲୁମ୍ ॥ 9 ॥

ଭିଂଦିପାଲଂ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାଂ ଦଶଭିର୍ମୁନିପୁଂଗଵମ୍ ।
ଏତାନ୍ୟାୟୁଧଜାଲାନି ଧାରୟଂତଂ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ 10 ॥

ପ୍ରେତାସନୋପଵିଷ୍ଟଂ ତଂ ସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତମ୍ ।
ଦିଵ୍ୟମାଲ୍ୟାଂବରଧରଂ ଦିଵ୍ୟଗଂଧାନୁଲେପନମ୍ ।
ସର୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟମୟଂ ଦେଵଂ ହନୁମଦ୍ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖମ୍ ॥ 11 ॥

ପଂଚାସ୍ୟମଚ୍ୟୁତମନେକଵିଚିତ୍ରଵର୍ଣ-
-ଵକ୍ତ୍ରଂ ଶଶାଂକଶିଖରଂ କପିରାଜଵର୍ୟମ୍ ।
ପୀତାଂବରାଦିମୁକୁଟୈରୁପଶୋଭିତାଂଗଂ
ପିଂଗାକ୍ଷମାଦ୍ୟମନିଶଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 12 ॥

ମର୍କଟେଶଂ ମହୋତ୍ସାହଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁହରଂ ପରମ୍ ।
ଶତ୍ରୁଂ ସଂହର ମାଂ ରକ୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ନାପଦମୁଦ୍ଧର ॥ 13 ॥

ହରିମର୍କଟ ମର୍କଟ ମଂତ୍ରମିଦଂ
ପରିଲିଖ୍ୟତି ଲିଖ୍ୟତି ଵାମତଲେ ।
ୟଦି ନଶ୍ୟତି ନଶ୍ୟତି ଶତ୍ରୁକୁଲଂ
ୟଦି ମୁଂଚତି ମୁଂଚତି ଵାମଲତା ॥ 14 ॥

ଓଂ ହରିମର୍କଟାୟ ସ୍ଵାହା ।

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ପଂଚଵଦନାୟ ପୂର୍ଵକପିମୁଖାୟ ସକଲଶତ୍ରୁସଂହାରକାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ପଂଚଵଦନାୟ ଦକ୍ଷିଣମୁଖାୟ କରାଳଵଦନାୟ ନରସିଂହାୟ ସକଲଭୂତପ୍ରମଥନାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ପଂଚଵଦନାୟ ପଶ୍ଚିମମୁଖାୟ ଗରୁଡାନନାୟ ସକଲଵିଷହରାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ପଂଚଵଦନାୟ ଉତ୍ତରମୁଖାୟ ଆଦିଵରାହାୟ ସକଲସଂପତ୍କରାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ପଂଚଵଦନାୟ ଊର୍ଧ୍ଵମୁଖାୟ ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ସକଲଜନଵଶଂକରାୟ ସ୍ଵାହା ।

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପଂଚମୁଖହନୁମନ୍ମଂତ୍ରସ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ର ଋଷିଃ ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛଂଦଃ ପଂଚମୁଖଵୀରହନୁମାନ୍ ଦେଵତା ହନୁମାନ୍ ଇତି ବୀଜଂ ଵାୟୁପୁତ୍ର ଇତି ଶକ୍ତିଃ ଅଂଜନୀସୁତ ଇତି କୀଲକଂ ଶ୍ରୀରାମଦୂତହନୁମତ୍ପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଇତି ଋଷ୍ୟାଦିକଂ ଵିନ୍ୟସେତ୍ ।

ଅଥ କରନ୍ୟାସଃ ।
ଓଂ ଅଂଜନୀସୁତାୟ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତୟେ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଦୂତାୟ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚମୁଖହନୁମତେ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।

ଅଥ ଅଂଗନ୍ୟାସଃ ।
ଓଂ ଅଂଜନୀସୁତାୟ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତୟେ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଓଂ ରାମଦୂତାୟ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ପଂଚମୁଖହନୁମତେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ପଂଚମୁଖହନୁମତେ ସ୍ଵାହା ଇତି ଦିଗ୍ବଂଧଃ ।

ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ଵଂଦେ ଵାନରନାରସିଂହଖଗରାଟ୍କ୍ରୋଡାଶ୍ଵଵକ୍ତ୍ରାନ୍ଵିତଂ
ଦିଵ୍ୟାଲଂକରଣଂ ତ୍ରିପଂଚନୟନଂ ଦେଦୀପ୍ୟମାନଂ ରୁଚା ।
ହସ୍ତାବ୍ଜୈରସିଖେଟପୁସ୍ତକସୁଧାକୁଂଭାଂକୁଶାଦ୍ରିଂ ହଲଂ
ଖଟ୍ଵାଂଗଂ ଫଣିଭୂରୁହଂ ଦଶଭୁଜଂ ସର୍ଵାରିଵୀରାପହମ୍ ।

ଅଥ ମଂତ୍ରଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମଦୂତାୟ ଆଂଜନେୟାୟ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ସୀତାଦୁଃଖନିଵାରଣାୟ ଲଂକାଦହନକାରଣାୟ ମହାବଲପ୍ରଚଂଡାୟ ଫାଲ୍ଗୁନସଖାୟ କୋଲାହଲସକଲବ୍ରହ୍ମାଂଡଵିଶ୍ଵରୂପାୟ
ସପ୍ତସମୁଦ୍ରନିର୍ଲଂଘନାୟ ପିଂଗଳନୟନାୟ ଅମିତଵିକ୍ରମାୟ ସୂର୍ୟବିଂବଫଲସେଵନାୟ ଦୁଷ୍ଟନିଵାରଣାୟ ଦୃଷ୍ଟିନିରାଲଂକୃତାୟ ସଂଜୀଵିନୀସଂଜୀଵିତାଂଗଦ-ଲକ୍ଷ୍ମଣମହାକପିସୈନ୍ୟପ୍ରାଣଦାୟ
ଦଶକଂଠଵିଧ୍ଵଂସନାୟ ରାମେଷ୍ଟାୟ ମହାଫାଲ୍ଗୁନସଖାୟ ସୀତାସହିତରାମଵରପ୍ରଦାୟ ଷଟ୍ପ୍ରୟୋଗାଗମପଂଚମୁଖଵୀରହନୁମନ୍ମଂତ୍ରଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।

ଓଂ ହରିମର୍କଟମର୍କଟାୟ ବଂବଂବଂବଂବଂ ଵୌଷଟ୍ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ହରିମର୍କଟମର୍କଟାୟ ଫଂଫଂଫଂଫଂଫଂ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ହରିମର୍କଟମର୍କଟାୟ ଖେଂଖେଂଖେଂଖେଂଖେଂ ମାରଣାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ହରିମର୍କଟମର୍କଟାୟ ଲୁଂଲୁଂଲୁଂଲୁଂଲୁଂ ଆକର୍ଷିତସକଲସଂପତ୍କରାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ହରିମର୍କଟମର୍କଟାୟ ଧଂଧଂଧଂଧଂଧଂ ଶତ୍ରୁସ୍ତଂଭନାୟ ସ୍ଵାହା ।

ଓଂ ଟଂଟଂଟଂଟଂଟଂ କୂର୍ମମୂର୍ତୟେ ପଂଚମୁଖଵୀରହନୁମତେ ପରୟଂତ୍ର ପରତଂତ୍ରୋଚ୍ଚାଟନାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ କଂଖଂଗଂଘଂଙଂ ଚଂଛଂଜଂଝଂଞଂ ଟଂଠଂଡଂଢଂଣଂ ତଂଥଂଦଂଧଂନଂ ପଂଫଂବଂଭଂମଂ ୟଂରଂଲଂଵଂ ଶଂଷଂସଂହଂ ଳଂକ୍ଷଂ ସ୍ଵାହା ।
ଇତି ଦିଗ୍ବଂଧଃ ।

ଓଂ ପୂର୍ଵକପିମୁଖାୟ ପଂଚମୁଖହନୁମତେ ଟଂଟଂଟଂଟଂଟଂ ସକଲଶତ୍ରୁସଂହରଣାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣମୁଖାୟ ପଂଚମୁଖହନୁମତେ କରାଳଵଦନାୟ ନରସିଂହାୟ ଓଂ ହ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୂଂ ହ୍ରୈଂ ହ୍ରୌଂ ହ୍ରଃ ସକଲଭୂତପ୍ରେତଦମନାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ପଶ୍ଚିମମୁଖାୟ ଗରୁଡାନନାୟ ପଂଚମୁଖହନୁମତେ ମଂମଂମଂମଂମଂ ସକଲଵିଷହରାୟ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ଉତ୍ତରମୁଖାୟ ଆଦିଵରାହାୟ ଲଂଲଂଲଂଲଂଲଂ ନୃସିଂହାୟ ନୀଲକଂଠମୂର୍ତୟେ ପଂଚମୁଖହନୁମତେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵମୁଖାୟ ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ରୁଂରୁଂରୁଂରୁଂରୁଂ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତୟେ ସକଲପ୍ରୟୋଜନନିର୍ଵାହକାୟ ସ୍ଵାହା ।

ଓଂ ଅଂଜନୀସୁତାୟ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ମହାବଲାୟ ସୀତାଶୋକନିଵାରଣାୟ ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରକୃପାପାଦୁକାୟ ମହାଵୀର୍ୟପ୍ରମଥନାୟ ବ୍ରହ୍ମାଂଡନାଥାୟ କାମଦାୟ ପଂଚମୁଖଵୀରହନୁମତେ ସ୍ଵାହା ।

ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଶାକିନୀଡାକିନ୍ୟଂତରିକ୍ଷଗ୍ରହ ପରୟଂତ୍ର ପରତଂତ୍ରୋଚ୍ଚଟନାୟ ସ୍ଵାହା ।
ସକଲପ୍ରୟୋଜନନିର୍ଵାହକାୟ ପଂଚମୁଖଵୀରହନୁମତେ ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରଵରପ୍ରସାଦାୟ ଜଂଜଂଜଂଜଂଜଂ ସ୍ଵାହା ।

ଇଦଂ କଵଚଂ ପଠିତ୍ଵା ତୁ ମହାକଵଚଂ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ଏକଵାରଂ ଜପେତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁନିଵାରଣମ୍ ॥ 15 ॥

ଦ୍ଵିଵାରଂ ତୁ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରଵର୍ଧନମ୍ ।
ତ୍ରିଵାରଂ ଚ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵସଂପତ୍କରଂ ଶୁଭମ୍ ॥ 16 ॥

ଚତୁର୍ଵାରଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵରୋଗନିଵାରଣମ୍ ।
ପଂଚଵାରଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵଲୋକଵଶଂକରମ୍ ॥ 17 ॥

ଷଡ୍ଵାରଂ ଚ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵଦେଵଵଶଂକରମ୍ ।
ସପ୍ତଵାରଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକମ୍ ॥ 18 ॥

ଅଷ୍ଟଵାରଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟମିଷ୍ଟକାମାର୍ଥସିଦ୍ଧିଦମ୍ ।
ନଵଵାରଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ରାଜଭୋଗମଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ 19 ॥

ଦଶଵାରଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଜ୍ଞାନଦର୍ଶନମ୍ ।
ରୁଦ୍ରାଵୃତ୍ତିଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିର୍ଭଵେଦ୍ଧୃଵମ୍ ॥ 20 ॥

ନିର୍ବଲୋ ରୋଗୟୁକ୍ତଶ୍ଚ ମହାଵ୍ୟାଧ୍ୟାଦିପୀଡିତଃ ।
କଵଚସ୍ମରଣେନୈଵ ମହାବଲମଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ 21 ॥

ଇତି ସୁଦର୍ଶନସଂହିତାୟାଂ ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରସୀତାପ୍ରୋକ୍ତଂ ଶ୍ରୀ ପଂଚମୁଖହନୁମତ୍କଵଚମ୍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *