ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿਂਹ ਕਵਚਮ੍ | Narasimha Kavacham In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਕਵਚਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦੇਨੋਦਿਤਂ ਪੁਰਾ ।
ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ 1 ॥

ਸਰ੍ਵਸਂਪਤ੍ਕਰਂ ਚੈਵ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਂ ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਹੇਮਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ 2 ॥

ਵਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾਸ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਸ਼ਰਦਿਂਦੁਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਲਿਂਗਿਤਵਾਮਾਂਗਂ ਵਿਭੂਤਿਭਿਰੁਪਾਸ਼੍ਰਿਤਮ੍ ॥ 3 ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਂ ਕੋਮਲਾਂਗਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕੁਂਡਲਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਸਰੋਜਸ਼ੋਭਿਤੋਰਸ੍ਕਂ ਰਤ੍ਨਕੇਯੂਰਮੁਦ੍ਰਿਤਮ੍ ॥ 4 ॥ [ਰਤ੍ਨਕੇਯੂਰਸ਼ੋਭਿਤਮ੍]

ਤਪ੍ਤਕਾਂਚਨਸਂਕਾਸ਼ਂ ਪੀਤਨਿਰ੍ਮਲਵਾਸਨਮ੍ ।
ਇਂਦ੍ਰਾਦਿਸੁਰਮੌਲ਼ਿਸ੍ਥਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮਾਣਿਕ੍ਯਦੀਪ੍ਤਿਭਿਃ ॥ 5 ॥

ਵਿਰਾਜਿਤਪਦਦ੍ਵਂਦ੍ਵਂ ਸ਼ਂਖਚਕ੍ਰਾਦਿਹੇਤਿਭਿਃ ।
ਗਰੁਤ੍ਮਤਾ ਸਵਿਨਯਂ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਂ ਮੁਦਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥ 6 ॥

ਸ੍ਵਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਕਮਲਸਂਵਾਸਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਤੁ ਕਵਚਂ ਪਠੇਤ੍ ।
ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹੋ ਮੇ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਸਂਭਵਃ ॥ 7 ॥

ਸਰ੍ਵਗੋ਽ਪਿ ਸ੍ਤਂਭਵਾਸਃ ਫਾਲਂ ਮੇ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਧ੍ਵਨਿਮ੍ ।
ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹੋ ਮੇ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੌ ਪਾਤੁ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ॥ 8 ॥

ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਿਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਨ੍ਰੁਰੁਇਹਰਿਰ੍ਮੁਨਿਵਰ੍ਯਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਾਸਾਂ ਮੇ ਸਿਂਹਨਾਸਸ੍ਤੁ ਮੁਖਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮੁਖਪ੍ਰਿਯਃ ॥ 9 ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਧਿਪਃ ਪਾਤੁ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹੋ ਰਸਨਾਂ ਮਮ ।
ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਪਾਤ੍ਵਿਂਦੁਵਦਨਃ ਸਦਾ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਵਂਦਿਤਃ ॥ 10 ॥

ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਃ ਪਾਤੁ ਮੇ ਕਂਠਂ ਸ੍ਕਂਧੌ ਭੂਭਰਣਾਂਤਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਸ਼ੋਭਿਤਭੁਜੋ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਃ ਪਾਤੁ ਮੇ ਭੁਜੌ ॥ 11 ॥

ਕਰੌ ਮੇ ਦੇਵਵਰਦੋ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਃ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਤਃ ।
ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਯੋਗਿਸਾਧ੍ਯਸ਼੍ਚ ਨਿਵਾਸਂ ਪਾਤੁ ਮੇ ਹਰਿਃ ॥ 12 ॥

ਮਧ੍ਯਂ ਪਾਤੁ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਵਕ੍ਸ਼ਃਕੁਕ੍ਸ਼ਿਵਿਦਾਰਣਃ ।
ਨਾਭਿਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਨ੍ਰੁਰੁਇਹਰਿਃ ਸ੍ਵਨਾਭਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ 13 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਕੋਟਯਃ ਕਟ੍ਯਾਂ ਯਸ੍ਯਾਸੌ ਪਾਤੁ ਮੇ ਕਟਿਮ੍ ।
ਗੁਹ੍ਯਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਗੁਹ੍ਯਾਨਾਂ ਮਂਤ੍ਰਾਣਾਂ ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਧ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ ॥ 14 ॥

ਊਰੂ ਮਨੋਭਵਃ ਪਾਤੁ ਜਾਨੁਨੀ ਨਰਰੂਪਧ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ ।
ਜਂਘੇ ਪਾਤੁ ਧਰਾਭਾਰਹਰ੍ਤਾ ਯੋ਽ਸੌ ਨ੍ਰੁਰੁਇਕੇਸਰੀ ॥ 15 ॥

ਸੁਰਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਃ ਪਾਤੁ ਪਾਦੌ ਮੇ ਨ੍ਰੁਰੁਇਹਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਮੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ਸ੍ਤਨੁਮ੍ ॥ 16 ॥

ਮਹੋਗ੍ਰਃ ਪੂਰ੍ਵਤਃ ਪਾਤੁ ਮਹਾਵੀਰਾਗ੍ਰਜੋ਽ਗ੍ਨਿਤਃ ।
ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਤੁ ਮਹਾਜ੍ਵਾਲਸ੍ਤੁ ਨੈਰ੍ਰੁਰੁਇਤੌ ॥ 17 ॥

ਪਸ਼੍ਚਿਮੇ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਦਿਸ਼ਿ ਮੇ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਃ ਪਾਤੁ ਵਾਯਵ੍ਯਾਂ ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਭੂਸ਼ਣਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ 18 ॥

ਈਸ਼ਾਨ੍ਯਾਂ ਪਾਤੁ ਭਦ੍ਰੋ ਮੇ ਸਰ੍ਵਮਂਗਲ਼ਦਾਯਕਃ ।
ਸਂਸਾਰਭਯਦਃ ਪਾਤੁ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੋਰ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਰ੍ਨ੍ਰੁਰੁਇਕੇਸਰੀ ॥ 19 ॥

ਇਦਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਕਵਚਂ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਮੁਖਮਂਡਿਤਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ 20 ॥

ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ ਧਨਵਾਨ੍ ਲੋਕੇ ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਰੁਪਜਾਯਤੇ ।
ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਯਤੇ ਕਾਮਂ ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਸਂਸ਼ਯਮ੍ ॥ 21 ॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਜਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਭੂਮ੍ਯਂਤਰਿਕ੍ਸ਼ਦਿਵ੍ਯਾਨਾਂ ਗ੍ਰਹਾਣਾਂ ਵਿਨਿਵਾਰਣਮ੍ ॥ 22 ॥

ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਚਿਕੋਰਗਸਂਭੂਤਵਿਸ਼ਾਪਹਰਣਂ ਪਰਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸਯਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਦੂਰੋਤ੍ਸਾਰਣਕਾਰਣਮ੍ ॥ 23 ॥

ਭੂਰ੍ਜੇ ਵਾ ਤਾਲ਼ਪਤ੍ਰੇ ਵਾ ਕਵਚਂ ਲਿਖਿਤਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਕਰਮੂਲੇ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਯੇਨ ਸਿਧ੍ਯੇਯੁਃ ਕਰ੍ਮਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ 24 ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਮਨੁਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਸ੍ਵਂ ਸ੍ਵਮੇਵ ਜਯਂ ਲਭੇਤ੍ ।
ਏਕਸਂਧ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਂ ਵਾ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਯਤੋ ਨਰਃ ॥ 25 ॥

ਸਰ੍ਵਮਂਗਲ਼ਮਾਂਗਲ਼੍ਯਂ ਭੁਕ੍ਤਿਂ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਚ ਵਿਂਦਤਿ ।
ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤਿਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਪਠੇਚ੍ਛੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਨਾਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਮ੍ ॥ 26 ॥

ਕਵਚਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਂਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਅਨੇਨ ਮਂਤ੍ਰਰਾਜੇਨ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਭਸ੍ਮਾਭਿਮਂਤ੍ਰਣਮ੍ ॥ 27 ॥

ਤਿਲਕਂ ਵਿਨ੍ਯਸੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰਹਭਯਂ ਹਰੇਤ੍ ।
ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਜਪਮਾਨਸ੍ਤੁ ਦਤ੍ਤਂ ਵਾਰ੍ਯਭਿਮਂਤ੍ਰ੍ਯ ਚ ॥ 28 ॥

ਪ੍ਰਾਸ਼ਯੇਦ੍ਯੋ ਨਰੋ ਮਂਤ੍ਰਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਧ੍ਯਾਨਮਾਚਰੇਤ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਰੋਗਾਃ ਪ੍ਰਣਸ਼੍ਯਂਤਿ ਯੇ ਚ ਸ੍ਯੁਃ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਸਂਭਵਾਃ ॥ 29 ॥

ਕਿਮਤ੍ਰ ਬਹੁਨੋਕ੍ਤੇਨ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਮਨਸਾ ਚਿਂਤਿਤਂ ਯਤ੍ਤੁ ਸ ਤਚ੍ਚਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਸਂਸ਼ਯਮ੍ ॥ 30 ॥

ਗਰ੍ਜਂਤਂ ਗਰ੍ਜਯਂਤਂ ਨਿਜਭੁਜਪਟਲਂ ਸ੍ਫੋਟਯਂਤਂ ਹਠਂਤਂ
ਰੂਪ੍ਯਂਤਂ ਤਾਪਯਂਤਂ ਦਿਵਿ ਭੁਵਿ ਦਿਤਿਜਂ ਕ੍ਸ਼ੇਪਯਂਤਂ ਕ੍ਸ਼ਿਪਂਤਮ੍ ।
ਕ੍ਰਂਦਂਤਂ ਰੋਸ਼ਯਂਤਂ ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼ਿ ਸਤਤਂ ਸਂਹਰਂਤਂ ਭਰਂਤਂ
ਵੀਕ੍ਸ਼ਂਤਂ ਘੂਰ੍ਣਯਂਤਂ ਸ਼ਰਨਿਕਰਸ਼ਤੈਰ੍ਦਿਵ੍ਯਸਿਂਹਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਕਵਚਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *