શ્રી નરસિંહ કવચમ્ | Narasimha Kavacham In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

નૃસિંહકવચં વક્ષ્યે પ્રહ્લાદેનોદિતં પુરા ।
સર્વરક્ષાકરં પુણ્યં સર્વોપદ્રવનાશનમ્ ॥ 1 ॥

સર્વસંપત્કરં ચૈવ સ્વર્ગમોક્ષપ્રદાયકમ્ ।
ધ્યાત્વા નૃસિંહં દેવેશં હેમસિંહાસનસ્થિતમ્ ॥ 2 ॥

વિવૃતાસ્યં ત્રિનયનં શરદિંદુસમપ્રભમ્ ।
લક્ષ્મ્યાલિંગિતવામાંગં વિભૂતિભિરુપાશ્રિતમ્ ॥ 3 ॥

ચતુર્ભુજં કોમલાંગં સ્વર્ણકુંડલશોભિતમ્ ।
સરોજશોભિતોરસ્કં રત્નકેયૂરમુદ્રિતમ્ ॥ 4 ॥ [રત્નકેયૂરશોભિતમ્]

તપ્તકાંચનસંકાશં પીતનિર્મલવાસનમ્ ।
ઇંદ્રાદિસુરમૌળિસ્થસ્ફુરન્માણિક્યદીપ્તિભિઃ ॥ 5 ॥

વિરાજિતપદદ્વંદ્વં શંખચક્રાદિહેતિભિઃ ।
ગરુત્મતા સવિનયં સ્તૂયમાનં મુદાન્વિતમ્ ॥ 6 ॥

સ્વહૃત્કમલસંવાસં કૃત્વા તુ કવચં પઠેત્ ।
નૃસિંહો મે શિરઃ પાતુ લોકરક્ષાત્મસંભવઃ ॥ 7 ॥

સર્વગોઽપિ સ્તંભવાસઃ ફાલં મે રક્ષતુ ધ્વનિમ્ ।
નૃસિંહો મે દૃશૌ પાતુ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનઃ ॥ 8 ॥

સ્મૃતિં મે પાતુ નૃહરિર્મુનિવર્યસ્તુતિપ્રિયઃ ।
નાસાં મે સિંહનાસસ્તુ મુખં લક્ષ્મીમુખપ્રિયઃ ॥ 9 ॥

સર્વવિદ્યાધિપઃ પાતુ નૃસિંહો રસનાં મમ ।
વક્ત્રં પાત્વિંદુવદનઃ સદા પ્રહ્લાદવંદિતઃ ॥ 10 ॥

નૃસિંહઃ પાતુ મે કંઠં સ્કંધૌ ભૂભરણાંતકૃત્ ।
દિવ્યાસ્ત્રશોભિતભુજો નૃસિંહઃ પાતુ મે ભુજૌ ॥ 11 ॥

કરૌ મે દેવવરદો નૃસિંહઃ પાતુ સર્વતઃ ।
હૃદયં યોગિસાધ્યશ્ચ નિવાસં પાતુ મે હરિઃ ॥ 12 ॥

મધ્યં પાતુ હિરણ્યાક્ષવક્ષઃકુક્ષિવિદારણઃ ।
નાભિં મે પાતુ નૃહરિઃ સ્વનાભિ બ્રહ્મસંસ્તુતઃ ॥ 13 ॥

બ્રહ્માંડકોટયઃ કટ્યાં યસ્યાસૌ પાતુ મે કટિમ્ ।
ગુહ્યં મે પાતુ ગુહ્યાનાં મંત્રાણાં ગુહ્યરૂપધૃક્ ॥ 14 ॥

ઊરૂ મનોભવઃ પાતુ જાનુની નરરૂપધૃક્ ।
જંઘે પાતુ ધરાભારહર્તા યોઽસૌ નૃકેસરી ॥ 15 ॥

સુરરાજ્યપ્રદઃ પાતુ પાદૌ મે નૃહરીશ્વરઃ ।
સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ પાતુ મે સર્વશસ્તનુમ્ ॥ 16 ॥

મહોગ્રઃ પૂર્વતઃ પાતુ મહાવીરાગ્રજોઽગ્નિતઃ ।
મહાવિષ્ણુર્દક્ષિણે તુ મહાજ્વાલસ્તુ નૈરૃતૌ ॥ 17 ॥

પશ્ચિમે પાતુ સર્વેશો દિશિ મે સર્વતોમુખઃ ।
નૃસિંહઃ પાતુ વાયવ્યાં સૌમ્યાં ભૂષણવિગ્રહઃ ॥ 18 ॥

ઈશાન્યાં પાતુ ભદ્રો મે સર્વમંગળદાયકઃ ।
સંસારભયદઃ પાતુ મૃત્યોર્મૃત્યુર્નૃકેસરી ॥ 19 ॥

ઇદં નૃસિંહકવચં પ્રહ્લાદમુખમંડિતમ્ ।
ભક્તિમાન્યઃ પઠેન્નિત્યં સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ 20 ॥

પુત્રવાન્ ધનવાન્ લોકે દીર્ઘાયુરુપજાયતે ।
યં યં કામયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોત્યસંશયમ્ ॥ 21 ॥

સર્વત્ર જયમાપ્નોતિ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ।
ભૂમ્યંતરિક્ષદિવ્યાનાં ગ્રહાણાં વિનિવારણમ્ ॥ 22 ॥

વૃશ્ચિકોરગસંભૂતવિષાપહરણં પરમ્ ।
બ્રહ્મરાક્ષસયક્ષાણાં દૂરોત્સારણકારણમ્ ॥ 23 ॥

ભૂર્જે વા તાળપત્રે વા કવચં લિખિતં શુભમ્ ।
કરમૂલે ધૃતં યેન સિધ્યેયુઃ કર્મસિદ્ધયઃ ॥ 24 ॥

દેવાસુરમનુષ્યેષુ સ્વં સ્વમેવ જયં લભેત્ ।
એકસંધ્યં ત્રિસંધ્યં વા યઃ પઠેન્નિયતો નરઃ ॥ 25 ॥

સર્વમંગળમાંગળ્યં ભુક્તિં મુક્તિં ચ વિંદતિ ।
દ્વાત્રિંશતિસહસ્રાણિ પઠેચ્છુદ્ધાત્મનાં નૃણામ્ ॥ 26 ॥

કવચસ્યાસ્ય મંત્રસ્ય મંત્રસિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ।
અનેન મંત્રરાજેન કૃત્વા ભસ્માભિમંત્રણમ્ ॥ 27 ॥

તિલકં વિન્યસેદ્યસ્તુ તસ્ય ગ્રહભયં હરેત્ ।
ત્રિવારં જપમાનસ્તુ દત્તં વાર્યભિમંત્ર્ય ચ ॥ 28 ॥

પ્રાશયેદ્યો નરો મંત્રં નૃસિંહધ્યાનમાચરેત્ ।
તસ્ય રોગાઃ પ્રણશ્યંતિ યે ચ સ્યુઃ કુક્ષિસંભવાઃ ॥ 29 ॥

કિમત્ર બહુનોક્તેન નૃસિંહસદૃશો ભવેત્ ।
મનસા ચિંતિતં યત્તુ સ તચ્ચાપ્નોત્યસંશયમ્ ॥ 30 ॥

ગર્જંતં ગર્જયંતં નિજભુજપટલં સ્ફોટયંતં હઠંતં
રૂપ્યંતં તાપયંતં દિવિ ભુવિ દિતિજં ક્ષેપયંતં ક્ષિપંતમ્ ।
ક્રંદંતં રોષયંતં દિશિ દિશિ સતતં સંહરંતં ભરંતં
વીક્ષંતં ઘૂર્ણયંતં શરનિકરશતૈર્દિવ્યસિંહં નમામિ ॥

ઇતિ શ્રીબ્રહ્માંડપુરાણે પ્રહ્લાદોક્તં શ્રી નૃસિંહ કવચમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *