ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੋਡਸ਼ਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Ganesha Shodashanama Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ੋਡਸ਼ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿਃ
ਓਂ ਸੁਮੁਖਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਏਕਦਂਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਪਿਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਜਕਰ੍ਣਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਲਂਬੋਦਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਕਟਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਣਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਧੂਮ੍ਰਕੇਤਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਫਾਲਚਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਕ੍ਰਤੁਂਡਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹੇਰਂਬਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਕਂਦਪੂਰ੍ਵਜਾਯ ਨਮਃ

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ੋਡਸ਼ਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਸੁਮੁਖਸ਼੍ਚੈਕਦਂਤਸ਼੍ਚ ਕਪਿਲੋ ਗਜਕਰ੍ਣਕਃ ।
ਲਂਬੋਦਰਸ਼੍ਚ ਵਿਕਟੋ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜੋ ਗਣਾਧਿਪਃ ॥ 1 ॥

ਧੂਮ੍ਰ ਕੇਤੁਃ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਫਾਲਚਂਦ੍ਰੋ ਗਜਾਨਨਃ ।
ਵਕ੍ਰਤੁਂਡ ਸ਼੍ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣੋ ਹੇਰਂਬਃ ਸ੍ਕਂਦਪੂਰ੍ਵਜਃ ॥ 2 ॥

ਸ਼ੋਡਸ਼ੈਤਾਨਿ ਨਾਮਾਨਿ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਯਾਦਪਿ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰਂਭੇ ਵਿਵਾਹੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਨਿਰ੍ਗਮੇ ਤਥਾ ।
ਸਂਗ੍ਰਾਮੇ ਸਰ੍ਵ ਕਾਰ੍ਯੇਸ਼ੁ ਵਿਘ੍ਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨ ਜਾਯਤੇ ॥ 3 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *