ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਂਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Dwadasa Jyotirlinga In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਲਘੁ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਸੌਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਸੋਮਨਾਧਂਚ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲੇ ਮਲ੍ਲਿਕਾਰ੍ਜੁਨਮ੍ ।
ਉਜ੍ਜਯਿਨ੍ਯਾਂ ਮਹਾਕਾਲਂ ਓਂਕਾਰੇਤ੍ਵਮਾਮਲੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥
ਪਰ੍ਲ੍ਯਾਂ ਵੈਦ੍ਯਨਾਧਂਚ ਢਾਕਿਨ੍ਯਾਂ ਭੀਮ ਸ਼ਂਕਰਮ੍ ।
ਸੇਤੁਬਂਧੇਤੁ ਰਾਮੇਸ਼ਂ ਨਾਗੇਸ਼ਂ ਦਾਰੁਕਾਵਨੇ ॥
ਵਾਰਣਾਸ਼੍ਯਾਂਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਂ ਤ੍ਰਯਂਬਕਂ ਗੌਤਮੀਤਟੇ ।
ਹਿਮਾਲਯੇਤੁ ਕੇਦਾਰਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣੇਸ਼ਂਤੁ ਵਿਸ਼ਾਲਕੇ ॥

ਏਤਾਨਿ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਂਗਾਨਿ ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਸਪ੍ਤ ਜਨ੍ਮ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਪਾਪਂ ਸ੍ਮਰਣੇਨ ਵਿਨਸ਼੍ਯਤਿ ॥

ਸਂਪੂਰ੍ਣ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਸੌਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਦੇ਽ਤਿਰਮ੍ਯੇ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਂ ਚਂਦ੍ਰਕਲ਼ਾਵਤਂਸਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਵਤੀਰ੍ਣਂ ਤਂ ਸੋਮਨਾਥਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 1 ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗੇ ਵਿਵਿਧਪ੍ਰਸਂਗੇ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗੇ਽ਪਿ ਸਦਾ ਵਸਂਤਮ੍ ।
ਤਮਰ੍ਜੁਨਂ ਮਲ੍ਲਿਕਪੂਰ੍ਵਮੇਨਂ ਨਮਾਮਿ ਸਂਸਾਰਸਮੁਦ੍ਰਸੇਤੁਮ੍ ॥ 2 ॥

ਅਵਂਤਿਕਾਯਾਂ ਵਿਹਿਤਾਵਤਾਰਂ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਚ ਸਜ੍ਜਨਾਨਾਮ੍ ।
ਅਕਾਲਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੋਃ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥਂ ਵਂਦੇ ਮਹਾਕਾਲਮਹਾਸੁਰੇਸ਼ਮ੍ ॥ 3 ॥

ਕਾਵੇਰਿਕਾਨਰ੍ਮਦਯੋਃ ਪਵਿਤ੍ਰੇ ਸਮਾਗਮੇ ਸਜ੍ਜਨਤਾਰਣਾਯ ।
ਸਦੈਵ ਮਾਂਧਾਤ੍ਰੁਰੁਇਪੁਰੇ ਵਸਂਤਂ ਓਂਕਾਰਮੀਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਮੇਕਮੀਡੇ ॥ 4 ॥

ਪੂਰ੍ਵੋਤ੍ਤਰੇ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਿਕਾਨਿਧਾਨੇ ਸਦਾ ਵਸਂ ਤਂ ਗਿਰਿਜਾਸਮੇਤਮ੍ ।
ਸੁਰਾਸੁਰਾਰਾਧਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਂ ਸ਼੍ਰੀਵੈਦ੍ਯਨਾਥਂ ਤਮਹਂ ਨਮਾਮਿ ॥ 5 ॥

ਯਂ ਡਾਕਿਨਿਸ਼ਾਕਿਨਿਕਾਸਮਾਜੇ ਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਮਾਣਂ ਪਿਸ਼ਿਤਾਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚ ।
ਸਦੈਵ ਭੀਮਾਦਿਪਦਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਤਂ ਸ਼ਂਕਰਂ ਭਕ੍ਤਹਿਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥ 6 ॥

ਸ਼੍ਰੀਤਾਮ੍ਰਪਰ੍ਣੀਜਲਰਾਸ਼ਿਯੋਗੇ ਨਿਬਧ੍ਯ ਸੇਤੁਂ ਵਿਸ਼ਿਖੈਰਸਂਖ੍ਯੈਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰੇਣ ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਤਂ ਰਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਖ੍ਯਂ ਨਿਯਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥ 7 ॥

ਯਾਮ੍ਯੇ ਸਦਂਗੇ ਨਗਰੇ਽ਤਿਰਮ੍ਯੇ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਂਗਂ ਵਿਵਿਧੈਸ਼੍ਚ ਭੋਗੈਃ ।
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਮੀਸ਼ਮੇਕਂ ਸ਼੍ਰੀਨਾਗਨਾਥਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 8 ॥

ਸਾਨਂਦਮਾਨਂਦਵਨੇ ਵਸਂਤਂ ਆਨਂਦਕਂਦਂ ਹਤਪਾਪਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦਮ੍ ।
ਵਾਰਾਣਸੀਨਾਥਮਨਾਥਨਾਥਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 9 ॥

ਸਹ੍ਯਾਦ੍ਰਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਵਿਮਲੇ ਵਸਂਤਂ ਗੋਦਾਵਰਿਤੀਰਪਵਿਤ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ।
ਯਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪਾਤਕਂ ਪਾਸ਼ੁ ਨਾਸ਼ਂ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਤਂ ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਮੀਸ਼ਮੀਡੇ ॥ 10 ॥

ਮਹਾਦ੍ਰਿਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚ ਤਟੇ ਰਮਂਤਂ ਸਂਪੂਜ੍ਯਮਾਨਂ ਸਤਤਂ ਮੁਨੀਂਦ੍ਰੈਃ ।
ਸੁਰਾਸੁਰੈਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਮਹੋਰਗਾਢ੍ਯੈਃ ਕੇਦਾਰਮੀਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਮੇਕਮੀਡੇ ॥ 11 ॥

ਇਲਾਪੁਰੇ ਰਮ੍ਯਵਿਸ਼ਾਲਕੇ਽ਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮੁਲ੍ਲਸਂਤਂ ਚ ਜਗਦ੍ਵਰੇਣ੍ਯਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਮਹੋਦਾਰਤਰਸ੍ਵਭਾਵਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣੇਸ਼੍ਵਰਾਖ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 12 ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਦ੍ਵਾਦਸ਼ਲਿਂਗਕਾਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਨਾਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਿਦਂ ਕ੍ਰਮੇਣ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਮਨੁਜੋ਽ਤਿਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਫਲਂ ਤਦਾਲੋਕ੍ਯ ਨਿਜਂ ਭਜੇਚ੍ਚ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *