ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଂଗ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Dwadasa Jyotirlinga In Odia

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଲଘୁ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ସୌରାଷ୍ଟ୍ରେ ସୋମନାଧଂଚ ଶ୍ରୀଶୈଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନମ୍ ।
ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଂ ମହାକାଲଂ ଓଂକାରେତ୍ଵମାମଲେଶ୍ଵରମ୍ ॥
ପର୍ଲ୍ୟାଂ ଵୈଦ୍ୟନାଧଂଚ ଢାକିନ୍ୟାଂ ଭୀମ ଶଂକରମ୍ ।
ସେତୁବଂଧେତୁ ରାମେଶଂ ନାଗେଶଂ ଦାରୁକାଵନେ ॥
ଵାରଣାଶ୍ୟାଂତୁ ଵିଶ୍ଵେଶଂ ତ୍ରୟଂବକଂ ଗୌତମୀତଟେ ।
ହିମାଲୟେତୁ କେଦାରଂ ଘୃଷ୍ଣେଶଂତୁ ଵିଶାଲକେ ॥

ଏତାନି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଂଗାନି ସାୟଂ ପ୍ରାତଃ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ସପ୍ତ ଜନ୍ମ କୃତଂ ପାପଂ ସ୍ମରଣେନ ଵିନଶ୍ୟତି ॥

ସଂପୂର୍ଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ସୌରାଷ୍ଟ୍ରଦେଶେ ଵିଶଦେଽତିରମ୍ୟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଂ ଚଂଦ୍ରକଳାଵତଂସମ୍ ।
ଭକ୍ତପ୍ରଦାନାୟ କୃପାଵତୀର୍ଣଂ ତଂ ସୋମନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 1 ॥

ଶ୍ରୀଶୈଲଶୃଂଗେ ଵିଵିଧପ୍ରସଂଗେ ଶେଷାଦ୍ରିଶୃଂଗେଽପି ସଦା ଵସଂତମ୍ ।
ତମର୍ଜୁନଂ ମଲ୍ଲିକପୂର୍ଵମେନଂ ନମାମି ସଂସାରସମୁଦ୍ରସେତୁମ୍ ॥ 2 ॥

ଅଵଂତିକାୟାଂ ଵିହିତାଵତାରଂ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାନାୟ ଚ ସଜ୍ଜନାନାମ୍ ।
ଅକାଲମୃତ୍ୟୋଃ ପରିରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ ଵଂଦେ ମହାକାଲମହାସୁରେଶମ୍ ॥ 3 ॥

କାଵେରିକାନର୍ମଦୟୋଃ ପଵିତ୍ରେ ସମାଗମେ ସଜ୍ଜନତାରଣାୟ ।
ସଦୈଵ ମାଂଧାତୃପୁରେ ଵସଂତଂ ଓଂକାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ ॥ 4 ॥

ପୂର୍ଵୋତ୍ତରେ ପ୍ରଜ୍ଵଲିକାନିଧାନେ ସଦା ଵସଂ ତଂ ଗିରିଜାସମେତମ୍ ।
ସୁରାସୁରାରାଧିତପାଦପଦ୍ମଂ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ୟନାଥଂ ତମହଂ ନମାମି ॥ 5 ॥

ୟଂ ଡାକିନିଶାକିନିକାସମାଜେ ନିଷେଵ୍ୟମାଣଂ ପିଶିତାଶନୈଶ୍ଚ ।
ସଦୈଵ ଭୀମାଦିପଦପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ତଂ ଶଂକରଂ ଭକ୍ତହିତଂ ନମାମି ॥ 6 ॥

ଶ୍ରୀତାମ୍ରପର୍ଣୀଜଲରାଶିୟୋଗେ ନିବଧ୍ୟ ସେତୁଂ ଵିଶିଖୈରସଂଖ୍ୟୈଃ ।
ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରେଣ ସମର୍ପିତଂ ତଂ ରାମେଶ୍ଵରାଖ୍ୟଂ ନିୟତଂ ନମାମି ॥ 7 ॥

ୟାମ୍ୟେ ସଦଂଗେ ନଗରେଽତିରମ୍ୟେ ଵିଭୂଷିତାଂଗଂ ଵିଵିଧୈଶ୍ଚ ଭୋଗୈଃ ।
ସଦ୍ଭକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦମୀଶମେକଂ ଶ୍ରୀନାଗନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 8 ॥

ସାନଂଦମାନଂଦଵନେ ଵସଂତଂ ଆନଂଦକଂଦଂ ହତପାପବୃଂଦମ୍ ।
ଵାରାଣସୀନାଥମନାଥନାଥଂ ଶ୍ରୀଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 9 ॥

ସହ୍ୟାଦ୍ରିଶୀର୍ଷେ ଵିମଲେ ଵସଂତଂ ଗୋଦାଵରିତୀରପଵିତ୍ରଦେଶେ ।
ୟଦ୍ଦର୍ଶନାତ୍ ପାତକଂ ପାଶୁ ନାଶଂ ପ୍ରୟାତି ତଂ ତ୍ର୍ୟଂବକମୀଶମୀଡେ ॥ 10 ॥

ମହାଦ୍ରିପାର୍ଶ୍ଵେ ଚ ତଟେ ରମଂତଂ ସଂପୂଜ୍ୟମାନଂ ସତତଂ ମୁନୀଂଦ୍ରୈଃ ।
ସୁରାସୁରୈର୍ୟକ୍ଷ ମହୋରଗାଢ୍ୟୈଃ କେଦାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ ॥ 11 ॥

ଇଲାପୁରେ ରମ୍ୟଵିଶାଲକେଽସ୍ମିନ୍ ସମୁଲ୍ଲସଂତଂ ଚ ଜଗଦ୍ଵରେଣ୍ୟମ୍ ।
ଵଂଦେ ମହୋଦାରତରସ୍ଵଭାଵଂ ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ଵରାଖ୍ୟଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 12 ॥

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଦ୍ଵାଦଶଲିଂଗକାନାଂ ଶିଵାତ୍ମନାଂ ପ୍ରୋକ୍ତମିଦଂ କ୍ରମେଣ ।
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠିତ୍ଵା ମନୁଜୋଽତିଭକ୍ତ୍ୟା ଫଲଂ ତଦାଲୋକ୍ୟ ନିଜଂ ଭଜେଚ୍ଚ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *