ସଂକଟ ନାଶନ ଗଣେଶ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Sankata Nashana Ganesha Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ନାରଦ ଉଵାଚ ।
ପ୍ରଣମ୍ୟ ଶିରସା ଦେଵଂ ଗୌରୀପୁତ୍ରଂ ଵିନାୟକମ୍ ।
ଭକ୍ତାଵାସଂ ସ୍ମରେନ୍ନିତ୍ୟମାୟୁଷ୍କାମାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ॥ 1 ॥

ପ୍ରଥମଂ ଵକ୍ରତୁଂଡଂ ଚ ଏକଦଂତଂ ଦ୍ଵିତୀୟକମ୍ ।
ତୃତୀୟଂ କୃଷ୍ଣପିଂଗାକ୍ଷଂ ଗଜଵକ୍ତ୍ରଂ ଚତୁର୍ଥକମ୍ ॥ 2 ॥

ଲଂବୋଦରଂ ପଂଚମଂ ଚ ଷଷ୍ଠଂ ଵିକଟମେଵ ଚ ।
ସପ୍ତମଂ ଵିଘ୍ନରାଜଂ ଚ ଧୂମ୍ରଵର୍ଣଂ ତଥାଷ୍ଟମମ୍ ॥ 3 ॥

ନଵମଂ ଭାଲଚଂଦ୍ରଂ ଚ ଦଶମଂ ତୁ ଵିନାୟକମ୍ ।
ଏକାଦଶଂ ଗଣପତିଂ ଦ୍ଵାଦଶଂ ତୁ ଗଜାନନମ୍ ॥ 4 ॥

ଦ୍ଵାଦଶୈତାନି ନାମାନି ତ୍ରିସଂଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ନ ଚ ଵିଘ୍ନଭୟଂ ତସ୍ୟ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ପରମ୍ ॥ 5 ॥

ଵିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଵିଦ୍ୟାଂ ଧନାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଧନମ୍ ।
ପୁତ୍ରାର୍ଥୀ ଲଭତେ ପୁତ୍ରାନ୍ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଗତିମ୍ ॥ 6 ॥

ଜପେଦ୍ଗଣପତିସ୍ତୋତ୍ରଂ ଷଡ୍ଭିର୍ମାସୈଃ ଫଲଂ ଲଭେତ୍ ।
ସଂଵତ୍ସରେଣ ସିଦ୍ଧିଂ ଚ ଲଭତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ 7 ॥

ଅଷ୍ଟଭ୍ୟୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଶ୍ଚ ଲିଖିତ୍ଵା ୟଃ ସମର୍ପୟେତ୍ ।
ତସ୍ୟ ଵିଦ୍ୟା ଭଵେତ୍ସର୍ଵା ଗଣେଶସ୍ୟ ପ୍ରସାଦତଃ ॥ 8 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀନାରଦପୁରାଣେ ସଂକଷ୍ଟନାଶନଂ ନାମ ଗଣେଶ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *