ശുക്രാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി | Shukra Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം ശുക്രായ നമഃ |

ഓം ശുചയേ നമഃ |

ഓം ശുഭഗുണായ നമഃ |

ഓം ശുഭദായ നമഃ |

ഓം ശുഭലക്ഷണായ നമഃ |

ഓം ശോഭനാക്ഷായ നമഃ |

ഓം ശുഭ്രവാഹായ നമഃ |

ഓം ശുദ്ധസ്ഫടികഭാസ്വരായ നമഃ |

ഓം ദീനാര്തിഹാരകായ നമഃ |

ഓം ദൈത്യഗുരവേ നമഃ || ൧൦ ||

ഓം ദേവാഭിവംദിതായ നമഃ |

ഓം കാവ്യാസക്തായ നമഃ |

ഓം കാമപാലായ നമഃ |

ഓം കവയേ നമഃ |

ഓം കല്യാണദായകായ നമഃ |

ഓം ഭദ്രമൂര്തയേ നമഃ |

ഓം ഭദ്രഗുണായ നമഃ |

ഓം ഭാര്ഗവായ നമഃ |

ഓം ഭക്തപാലനായ നമഃ |

ഓം ഭോഗദായ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം ഭുവനാധ്യക്ഷായ നമഃ |

ഓം ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദായ നമഃ |

ഓം ചാരുശീലായ നമഃ |

ഓം ചാരുരൂപായ നമഃ |

ഓം ചാരുചംദ്രനിഭാനനായ നമഃ |

ഓം നിധയേ നമഃ |

ഓം നിഖിലശാസ്ത്രജ്ഞായ നമഃ |

ഓം നീതിവിദ്യാധുരംധരാക്ഷായ നമഃ |

ഓം സര്വലക്ഷണസംപന്നായ നമഃ |

ഓം സര്വാപദ്ഗുണവര്ജിതായ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം സമാനാധികനിര്മുക്തായ നമഃ |

ഓം സകലാഗമപാരഗായ നമഃ |

ഓം ഭൃഗവേ നമഃ |

ഓം ഭോഗകരായ നമഃ |

ഓം ഭൂമിസുരപാലനതത്പരായ നമഃ |

ഓം മനസ്വിനേ നമഃ |

ഓം മാനദായ നമഃ |

ഓം മാന്യായ നമഃ |

ഓം മായാതീതായ നമഃ |

ഓം മഹായശസേ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം ബലിപ്രസന്നായ നമഃ |

ഓം അഭയദായ നമഃ |

ഓം ബലിനേ നമഃ |

ഓം ബലപരാക്രമായ നമഃ |

ഓം ഭവപാശപരിത്യാഗായ നമഃ |

ഓം ബലിബംധവിമോചകായ നമഃ |

ഓം ഘനാശയായ നമഃ |

ഓം ഘനാധ്യക്ഷായ നമഃ |

ഓം കംബുഗ്രീവായൈ നമഃ |

ഓം കളാധരായ നമഃ | | ൫൦ ||

ഓം കാരുണ്യരസസംപൂര്ണായ നമഃ |

ഓം കല്യാണഗുണവര്ധനായ നമഃ |

ഓം ശ്വേതാംബരായ നമഃ |

ഓം ശ്വേതവപുഷേ നമഃ |

ഓം ചതുര്ഭുജസമന്വിതായ നമഃ |

ഓം അക്ഷമാലാധരായ നമഃ |

ഓം അചിംത്യായ നമഃ |

ഓം അക്ഷീണഗുണഭാസുരായ നമഃ |

ഓം നക്ഷത്രഗണസംചാരായ നമഃ |

ഓം നയദായ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം നീതിമാര്ഗദായ നമഃ |

ഓം വര്ഷപ്രദായ നമഃ |

ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ |

ഓം ക്ലേശനാശകരായ നമഃ |

ഓം കവയേ നമഃ |

ഓം ചിംതിതാര്ഥപ്രദായ നമഃ |

ഓം ശാംതമതയേ നമഃ |

ഓം ചിത്തസമാധികൃതേ നമഃ |

ഓം ആദിവ്യാധിഹരായ നമഃ |

ഓം ഭൂരിവിക്രമായ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം പുണ്യദായകായ നമഃ |

ഓം പുരാണപുരുഷായ നമഃ |

ഓം പൂജ്യായ നമഃ |

ഓം പുരുഹൂതാദിസന്നുതായ നമഃ |

ഓം അജേയായ നമഃ |

ഓം വിജിതാരാതയേ നമഃ |

ഓം വിവിധാഭരണോജ്ജ്വലായ നമഃ |

ഓം കുംദപുഷ്പപ്രതീകാശായ നമഃ |

ഓം മംദഹാസായ നമഃ |

ഓം മഹാമതയേ നമഃ || ൮൦ ||

ഓം മുക്താഫലസമാനാഭായ നമഃ |

ഓം മുക്തിദായ നമഃ |

ഓം മുനിസന്നുതായ നമഃ |

ഓം രത്നസിംഹാസനാരൂഢായ നമഃ |

ഓം രഥസ്ഥായ നമഃ |

ഓം രജതപ്രഭായ നമഃ |

ഓം സൂര്യപ്രാഗ്ദേശസംചാരായ നമഃ |

ഓം സുരശത്രുസുഹൃദേ നമഃ |

ഓം കവയേ നമഃ |

ഓം തുലാവൃഷഭരാശീശായ നമഃ || ൯൦ ||

ഓം ദുര്ധരായ നമഃ |

ഓം ധര്മപാലകായ നമഃ |

ഓം ഭാഗ്യദായ നമഃ |

ഓം ഭവ്യചാരിത്രായ നമഃ |

ഓം ഭവപാശവിമോചകായ നമഃ |

ഓം ഗൗഡദേശേശ്വരായ നമഃ |

ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ |

ഓം ഗുണിനേ നമഃ |

ഓം ഗുണവിഭൂഷണായ നമഃ |

ഓം ജ്യേഷ്ഠാനക്ഷത്രസംഭൂതായ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ |

ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ |

ഓം ശുചിസ്മിതായ നമഃ |

ഓം അപവര്ഗപ്രദായ നമഃ |

ഓം അനംതായ നമഃ |

ഓം സംതാനഫലദായകായ നമഃ |

ഓം സര്വ്യൈശ്വര്യപ്രദായകായ നമഃ |

ഓം സര്വഗീര്വാണഗണസന്നുതായ നമഃ || ൧൦൮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *