ശ്രീ രുദ്രം നമകമ് | Rudram Namakam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീ രുദ്ര പ്രശ്നഃ

കൃഷ്ണ യജുര്വേദീയ തൈത്തിരീയ സംഹിതാ
ചതുര്ഥം-വൈഁശ്വദേവം കാംഡം പംചമഃ പ്രപാഠകഃ

ഓം നമോ ഭഗവതേ॑ രുദ്രാ॒യ ॥
നമ॑സ്തേ രുദ്ര മ॒ന്യവ॑ ഉ॒തോത॒ ഇഷ॑വേ॒ നമഃ॑ ।
നമ॑സ്തേ അസ്തു॒ ധന്വ॑നേ ബാ॒ഹുഭ്യാ॑മു॒ത തേ॒ നമഃ॑ ॥

യാ ത॒ ഇഷുഃ॑ ശി॒വത॑മാ ശി॒വം ബ॒ഭൂവ॑ തേ॒ ധനുഃ॑ ।
ശി॒വാ ശ॑ര॒വ്യാ॑ യാ തവ॒ തയാ॑ നോ രുദ്ര മൃഡയ ।

യാ തേ॑ രുദ്ര ശി॒വാ ത॒നൂരഘോ॒രാഽപാ॑പകാശിനീ ।
തയാ॑ നസ്ത॒നുവാ॒ ശംത॑മയാ॒ ഗിരി॑ശംതാ॒ഭിചാ॑കശീഹി ॥

യാമിഷും॑ ഗിരിശംത॒ ഹസ്തേ॒ ബിഭ॒ര്​ഷ്യസ്ത॑വേ ।
ശി॒വാം ഗി॑രിത്ര॒ താം കു॑രു॒ മാ ഹിഗ്​മ്॑സീഃ॒ പുരു॑ഷം॒ ജഗ॑ത്॥

ശി॒വേന॒ വച॑സാ ത്വാ॒ ഗിരി॒ശാച്ഛാ॑ വദാമസി ।
യഥാ॑ നഃ॒ സര്വ॒മിജ്ജഗ॑ദയ॒ക്ഷ്മഗ്​മ് സു॒മനാ॒ അസ॑ത് ॥

അധ്യ॑വോചദധിവ॒ക്താ പ്ര॑ഥ॒മോ ദൈവ്യോ॑ ഭി॒ഷക് ।
അഹീഗ്॑ശ്ച॒ സര്വാം᳚ജം॒ഭയ॒ന്-ഥ്സര്വാ᳚ശ്ച യാതുധാ॒ന്യഃ॑ ॥

അ॒സൌ യസ്താ॒മ്രോ അ॑രു॒ണ ഉ॒ത ബ॒ഭ്രുസ്സു॑മം॒ഗലഃ॑ ।
യേ ചേ॒മാഗ്​മ് രു॒ദ്രാ അ॒ഭിതോ॑ ദി॒ക്ഷു ശ്രി॒താഃ സ॑ഹസ്ര॒ശോഽവൈഷാ॒ഗ്​മ്॒ ഹേഡ॑ ഈമഹേ ॥

അ॒സൌ യോ॑ഽവ॒സര്പ॑തി॒ നീല॑ഗ്രീവോ॒ വിലോ॑ഹിതഃ ।
ഉ॒തൈനം॑ ഗോ॒പാ അ॑ദൃശ॒ന്നദൃ॑ശന്നുദഹാ॒ര്യഃ॑ ।
ഉ॒തൈനം॒-വിഁശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॒ സ ദൃ॒ഷ്ടോ മൃ॑ഡയാതി നഃ ॥

നമോ॑ അസ്തു॒ നീല॑ഗ്രീവായ സഹസ്രാ॒ക്ഷായ॑ മീ॒ഢുഷേ᳚ ।
അഥോ॒ യേ അ॑സ്യ॒ സത്വാ॑നോ॒ഽഹം തേഭ്യോ॑ഽകര॒ന്നമഃ॑ ॥

പ്രമും॑ച॒ ധന്വ॑ന॒സ്ത്വമു॒ഭയോ॒രാര്ത്നി॑ യോ॒ര്ജ്യാമ് ।
യാശ്ച॑ തേ॒ ഹസ്ത॒ ഇഷ॑വഃ॒ പരാ॒ താ ഭ॑ഗവോ വപ ॥

അ॒വ॒തത്യ॒ ധനു॒സ്ത്വഗ്​മ് സഹ॑സ്രാക്ഷ॒ ശതേ॑ഷുധേ ।
നി॒ശീര്യ॑ ശ॒ല്യാനാം॒ മുഖാ॑ ശി॒വോ നഃ॑ സു॒മനാ॑ ഭവ ॥

വിജ്യം॒ ധനുഃ॑ കപ॒ര്ദിനോ॒ വിശ॑ല്യോ॒ ബാണ॑വാഗ്​മ് ഉ॒ത ।
അനേ॑ശന്ന॒സ്യേഷ॑വ ആ॒ഭുര॑സ്യ നിഷം॒ഗഥിഃ॑ ॥

യാ തേ॑ ഹേ॒തിര്മീ॑ഡുഷ്ടമ॒ ഹസ്തേ॑ ബ॒ഭൂവ॑ തേ॒ ധനുഃ॑ ।
തയാ॒ഽസ്മാന്, വി॒ശ്വത॒സ്ത്വമ॑യ॒ക്ഷ്മയാ॒ പരി॑ബ്ഭുജ ॥

നമ॑സ്തേ അ॒സ്ത്വായു॑ധാ॒യാനാ॑തതായ ധൃ॒ഷ്ണവേ᳚ ।
ഉ॒ഭാഭ്യാ॑മു॒ത തേ॒ നമോ॑ ബാ॒ഹുഭ്യാം॒ തവ॒ ധന്വ॑നേ ॥

പരി॑ തേ॒ ധന്വ॑നോ ഹേ॒തിര॒സ്മാന് വൃ॑ണക്തു വി॒ശ്വതഃ॑ ।
അഥോ॒ യ ഇ॑ഷു॒ധിസ്തവാ॒രേ അ॒സ്മന്നിധേ॑ഹി॒ തമ് ॥ 1 ॥

ശംഭ॑വേ॒ നമഃ॑ । നമ॑സ്തേ അസ്തു ഭഗവന്-വിശ്വേശ്വ॒രായ॑ മഹാദേ॒വായ॑ ത്ര്യംബ॒കായ॑ ത്രിപുരാംത॒കായ॑ ത്രികാഗ്നികാ॒ലായ॑ കാലാഗ്നിരു॒ദ്രായ॑ നീലകം॒ഠായ॑ മൃത്യുംജ॒യായ॑ സര്വേശ്വ॒രായ॑ സദാശി॒വായ॑ ശ്രീമന്-മഹാദേ॒വായ॒ നമഃ॑ ॥

നമോ॒ ഹിര॑ണ്യ ബാഹവേ സേനാ॒ന്യേ॑ ദി॒ശാം ച॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ വൃ॒ക്ഷേഭ്യോ॒ ഹരി॑കേശേഭ്യഃ പശൂ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒
നമഃ॑ സ॒സ്പിംജ॑രായ॒ ത്വിഷീ॑മതേ പഥീ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ ബഭ്ലു॒ശായ॑ വിവ്യാ॒ധിനേഽന്നാ॑നാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॒ ഹരി॑കേശായോപവീ॒തിനേ॑ പു॒ഷ്ടാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ ഭ॒വസ്യ॑ ഹേ॒ത്യൈ ജഗ॑താം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ രു॒ദ്രായാ॑തതാ॒വിനേ॒ ക്ഷേത്രാ॑ണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമ॑സ്സൂ॒തായാഹം॑ത്യായ॒ വനാ॑നാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॒ രോഹി॑തായ സ്ഥ॒പത॑യേ വൃ॒ക്ഷാണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ മം॒ത്രിണേ॑ വാണി॒ജായ॒ കക്ഷാ॑ണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ ഭുവം॒തയേ॑ വാരിവസ്കൃ॒താ-യൌഷ॑ധീനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമ॑ ഉ॒ച്ചൈര്ഘോ॑ഷായാക്രം॒ദയ॑തേ പത്തീ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒
നമഃ॑ കൃത്സ്നവീ॒തായ॒ ധാവ॑തേ॒ സത്ത്വ॑നാം॒ പത॑യേ॒ നമഃ॑ ॥ 2 ॥

നമഃ॒ സഹ॑മാനായ നിവ്യാ॒ധിന॑ ആവ്യാ॒ധിനീ॑നാം॒ പത॑യേ നമോ॒
നമഃ॑ കകു॒ഭായ॑ നിഷം॒ഗിണേ᳚ സ്തേ॒നാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ നിഷം॒ഗിണ॑ ഇഷുധി॒മതേ॒ തസ്ക॑രാണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॒ വംച॑തേ പരി॒വംച॑തേ സ്തായൂ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ നിചേ॒രവേ॑ പരിച॒രായാര॑ണ്യാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമഃ॑ സൃകാ॒വിഭ്യോ॒ ജിഘാഗ്​മ്॑സദ്ഭ്യോ മുഷ്ണ॒താം പത॑യേ॒ നമോ॒
നമോ॑ഽസി॒മദ്ഭ്യോ॒ നക്തം॒ചര॑ദ്ഭ്യഃ പ്രകൃം॒താനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമ॑ ഉഷ്ണീ॒ഷിണേ॑ ഗിരിച॒രായ॑ കുലും॒ചാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒
നമ॒ ഇഷു॑മദ്ഭ്യോ ധന്വാ॒വിഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॑ ആതന്-വാ॒നേഭ്യഃ॑ പ്രതി॒ദധാ॑നേഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॑ ആ॒യച്ഛ॑ദ്ഭ്യോ വിസൃ॒ജദ്ഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോഽസ്സ॑ദ്ഭ്യോ॒ വിദ്യ॑ദ്ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॒ ആസീ॑നേഭ്യഃ॒ ശയാ॑നേഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമഃ॑ സ്വ॒പദ്ഭ്യോ॒ ജാഗ്ര॑ദ്ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॒സ്തിഷ്ഠ॑ദ്ഭ്യോ॒ ധാവ॑ദ്ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമഃ॑ സ॒ഭാഭ്യഃ॑ സ॒ഭാപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॒ അശ്വേ॒ഭ്യോഽശ്വ॑പതിഭ്യശ്ച വോ॒ നമഃ॑ ॥ 3 ॥

നമ॑ ആവ്യാ॒ധിനീ᳚ഭ്യോ വി॒വിധ്യം॑തീഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॒ ഉഗ॑ണാഭ്യസ്തൃഗ്​മ്-ഹ॒തീഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॑ ഗൃ॒ത്സേഭ്യോ॑ ഗൃ॒ത്സപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॒ വ്രാതേ᳚ഭ്യോ॒ വ്രാത॑പതിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॑ ഗ॒ണേഭ്യോ॑ ഗ॒ണപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॒ വിരൂ॑പേഭ്യോ വി॒ശ്വരൂ॑പേഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॑ മഹ॒ദ്ഭ്യഃ॑, ക്ഷുല്ല॒കേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॑ ര॒ഥിഭ്യോ॑ഽര॒ഥേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॒ രഥേ᳚ഭ്യോ॒ രഥ॑പതിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമഃ॑ സേനാ᳚ഭ്യഃ സേനാ॒നിഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമഃ॑, ക്ഷ॒ത്തൃഭ്യഃ॑ സംഗ്രഹീ॒തൃഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॒സ്തക്ഷ॑ഭ്യോ രഥകാ॒രേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമഃ॒ കുലാ॑ലേഭ്യഃ ക॒ര്മാരേ᳚ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമഃ॑ പും॒ജിഷ്ടേ᳚ഭ്യോ നിഷാ॒ദേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॑ ഇഷു॒കൃദ്ഭ്യോ॑ ധന്വ॒കൃദ്ഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമോ॑ മൃഗ॒യുഭ്യഃ॑ ശ്വ॒നിഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒
നമ॒-ശ്ശ്വഭ്യ॒-ശ്ശ്വപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമഃ॑ ॥ 4 ॥

നമോ॑ ഭ॒വായ॑ ച രു॒ദ്രായ॑ ച॒
നമഃ॑ ശ॒ര്വായ॑ ച പശു॒പത॑യേ ച॒
നമോ॒ നീല॑ഗ്രീവായ ച ശിതി॒കംഠാ॑യ ച॒
നമഃ॑ കപ॒ര്ധിനേ॑ ച॒ വ്യു॑പ്തകേശായ ച॒
നമഃ॑ സഹസ്രാ॒ക്ഷായ॑ ച ശ॒തധ॑ന്വനേ ച॒
നമോ॑ ഗിരി॒ശായ॑ ച ശിപിവി॒ഷ്ടായ॑ ച॒
നമോ॑ മീ॒ഢുഷ്ട॑മായ॒ ചേഷു॑മതേ ച॒
നമോ᳚ ഹ്ര॒സ്വായ॑ ച വാമ॒നായ॑ ച॒
നമോ॑ ബൃഹ॒തേ ച॒ വര്​ഷീ॑യസേ ച॒
നമോ॑ വൃ॒ദ്ധായ॑ ച സം॒​വൃഁധ്വ॑നേ ച॒
നമോ॒ അഗ്രി॑യായ ച പ്രഥ॒മായ॑ ച॒
നമ॑ ആ॒ശവേ॑ ചാജി॒രായ॑ ച॒
നമഃ॒ ശീഘ്രി॑യായ ച॒ ശീഭ്യാ॑യ ച॒
നമ॑ ഊ॒ര്മ്യാ॑യ ചാവസ്വ॒ന്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ സ്രോത॒സ്യാ॑യ ച॒ ദ്വീപ്യാ॑യ ച ॥ 5 ॥

നമോ᳚ ജ്യേ॒ഷ്ഠായ॑ ച കനി॒ഷ്ഠായ॑ ച॒
നമഃ॑ പൂര്വ॒ജായ॑ ചാപര॒ജായ॑ ച॒
നമോ॑ മധ്യ॒മായ॑ ചാപഗ॒ല്ഭായ॑ ച॒
നമോ॑ ജഘ॒ന്യാ॑യ ച॒ ബുധ്നി॑യായ ച॒
നമഃ॑ സോ॒ഭ്യാ॑യ ച പ്രതിസ॒ര്യാ॑യ ച॒
നമോ॒ യാമ്യാ॑യ ച॒ ക്ഷേമ്യാ॑യ ച॒
നമ॑ ഉര്വ॒ര്യാ॑യ ച॒ ഖല്യാ॑യ ച॒
നമഃ॒ ശ്ലോക്യാ॑യ ചാഽവസാ॒ന്യാ॑യ ച॒
നമോ॒ വന്യാ॑യ ച॒ കക്ഷ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ ശ്ര॒വായ॑ ച പ്രതിശ്ര॒വായ॑ ച॒
നമ॑ ആ॒ശുഷേ॑ണായ ചാ॒ശുര॑ഥായ ച॒
നമഃ॒ ശൂരാ॑യ ചാവഭിംദ॒തേ ച॒
നമോ॑ വ॒ര്മിണേ॑ ച വരൂ॒ധിനേ॑ ച॒
നമോ॑ ബി॒ല്മിനേ॑ ച കവ॒ചിനേ॑ ച॒
നമഃ॑ ശ്രു॒തായ॑ ച ശ്രുതസേ॒നായ॑ ച ॥ 6 ॥

നമോ॑ ദുംദു॒ഭ്യാ॑യ ചാഹന॒ന്യാ॑യ ച॒
നമോ॑ ധൃ॒ഷ്ണവേ॑ ച പ്രമൃ॒ശായ॑ ച॒
നമോ॑ ദൂ॒തായ॑ ച പ്രഹി॑തായ ച॒
നമോ॑ നിഷം॒ഗിണേ॑ ചേഷുധി॒മതേ॑ ച॒
നമ॑സ്തീ॒ക്ഷ്ണേഷ॑വേ ചായു॒ധിനേ॑ ച॒
നമഃ॑ സ്വായു॒ധായ॑ ച സു॒ധന്വ॑നേ ച॒
നമഃ॒ സ്രുത്യാ॑യ ച॒ പഥ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ കാ॒ട്യാ॑യ ച നീ॒പ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॒ സൂദ്യാ॑യ ച സര॒സ്യാ॑യ ച॒
നമോ॑ നാ॒ദ്യായ॑ ച വൈശം॒തായ॑ ച॒
നമഃ॒ കൂപ്യാ॑യ ചാവ॒ട്യാ॑യ ച॒
നമോ॒ വര്​ഷ്യാ॑യ ചാവ॒ര്​ഷ്യായ॑ ച॒
നമോ॑ മേ॒ഘ്യാ॑യ ച വിദ്യു॒ത്യാ॑യ ച॒
നമ ഈ॒ധ്രിയാ॑യ ചാത॒പ്യാ॑യ ച॒
നമോ॒ വാത്യാ॑യ ച॒ രേഷ്മി॑യായ ച॒
നമോ॑ വാസ്ത॒വ്യാ॑യ ച വാസ്തു॒പായ॑ ച ॥ 7 ॥

നമഃ॒ സോമാ॑യ ച രു॒ദ്രായ॑ ച॒
നമ॑സ്താ॒മ്രായ॑ ചാരു॒ണായ॑ ച॒
നമഃ॑ ശം॒ഗായ॑ ച പശു॒പത॑യേ ച॒
നമ॑ ഉ॒ഗ്രായ॑ ച ഭീ॒മായ॑ ച॒
നമോ॑ അഗ്രേവ॒ധായ॑ ച ദൂരേവ॒ധായ॑ ച॒
നമോ॑ ഹം॒ത്രേ ച॒ ഹനീ॑യസേ ച॒
നമോ॑ വൃ॒ക്ഷേഭ്യോ॒ ഹരി॑കേശേഭ്യോ॒
നമ॑സ്താ॒രായ॒
നമ॑ശ്ശം॒ഭവേ॑ ച മയോ॒ഭവേ॑ ച॒
നമഃ॑ ശംക॒രായ॑ ച മയസ്ക॒രായ॑ ച॒
നമഃ॑ ശി॒വായ॑ ച ശി॒വത॑രായ ച॒
നമ॒സ്തീര്ഥ്യാ॑യ ച॒ കൂല്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ പാ॒ര്യാ॑യ ചാവാ॒ര്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ പ്ര॒തര॑ണായ ചോ॒ത്തര॑ണായ ച॒
നമ॑ ആതാ॒ര്യാ॑യ ചാലാ॒ദ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॒ ശഷ്പ്യാ॑യ ച॒ ഫേന്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ സിക॒ത്യാ॑യ ച പ്രവാ॒ഹ്യാ॑യ ച ॥ 8 ॥

നമ॑ ഇരി॒ണ്യാ॑യ ച പ്രപ॒ഥ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ കിഗ്​മ്ശി॒ലായ॑ ച॒ ക്ഷയ॑ണായ ച॒
നമഃ॑ കപ॒ര്ദിനേ॑ ച പുല॒സ്തയേ॑ ച॒
നമോ॒ ഗോഷ്ഠ്യാ॑യ ച॒ ഗൃഹ്യാ॑യ ച॒
നമ॒സ്തല്പ്യാ॑യ ച॒ ഗേഹ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ കാ॒ട്യാ॑യ ച ഗഹ്വരേ॒ഷ്ഠായ॑ ച॒
നമോ᳚ ഹ്രദ॒യ്യാ॑യ ച നിവേ॒ഷ്പ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ പാഗ്​മ് സ॒വ്യാ॑യ ച രജ॒സ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॒ ശുഷ്ക്യാ॑യ ച ഹരി॒ത്യാ॑യ ച॒
നമോ॒ ലോപ്യാ॑യ ചോല॒പ്യാ॑യ ച॒
നമ॑ ഊ॒ര്വ്യാ॑യ ച സൂ॒ര്മ്യാ॑യ ച॒
നമഃ॑ പ॒ര്ണ്യാ॑യ ച പര്ണശ॒ദ്യാ॑യ ച॒
നമോ॑ഽപഗു॒രമാ॑ണായ ചാഭിഘ്ന॒തേ ച॒
നമ॑ ആഖ്ഖിദ॒തേ ച॑ പ്രഖ്ഖിദ॒തേ ച॒
നമോ॑ വഃ കിരി॒കേഭ്യോ॑ ദേ॒വാനാ॒ഗ്॒മ്॒ ഹൃദ॑യേഭ്യോ॒
നമോ॑ വിക്ഷീണ॒കേഭ്യോ॒ നമോ॑ വിചിന്വ॒ത്കേഭ്യോ॒
നമ॑ ആനിര് ഹ॒തേഭ്യോ॒ നമ॑ ആമീവ॒ത്കേഭ്യഃ॑ ॥ 9 ॥

ദ്രാപേ॒ അംധ॑സസ്പതേ॒ ദരി॑ദ്ര॒ന്നീല॑ലോഹിത ।
ഏ॒ഷാം പുരു॑ഷാണാമേ॒ഷാം പ॑ശൂ॒നാം മാ ഭേര്മാഽരോ॒ മോ ഏ॑ഷാം॒ കിംച॒നാമ॑മത് ।

യാ തേ॑ രുദ്ര ശി॒വാ ത॒നൂഃ ശി॒വാ വി॒ശ്വാഹ॑ഭേഷജീ ।
ശി॒വാ രു॒ദ്രസ്യ॑ ഭേഷ॒ജീ തയാ॑ നോ മൃഡ ജീ॒വസേ᳚ ॥

ഇ॒മാഗ്​മ് രു॒ദ്രായ॑ ത॒വസേ॑ കപ॒ര്ദിനേ᳚ ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ॒ പ്രഭ॑രാമഹേ മ॒തിമ് ।
യഥാ॑ ന॒ശ്ശമസ॑ദ്ദ്വി॒പദേ॒ ചതു॑ഷ്പദേ॒ വിശ്വം॑ പു॒ഷ്ടം ഗ്രാമേ॑ അ॒സ്മിന്നനാ॑തുരമ് ।

മൃ॒ഡാ നോ॑ രുദ്രോ॒ത നോ॒ മയ॑സ്കൃധി ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ॒ നമ॑സാ വിധേമ തേ ।
യച്ഛം ച॒ യോശ്ച॒ മനു॑രായ॒ജേ പി॒താ തദ॑ശ്യാമ॒ തവ॑ രുദ്ര॒ പ്രണീ॑തൌ ।

മാ നോ॑ മ॒ഹാംത॑മു॒ത മാ നോ॑ അര്ഭ॒കം മാ ന॒ ഉക്ഷം॑തമു॒ത മാ ന॑ ഉക്ഷി॒തമ് ।
മാ നോ॑ഽവധീഃ പി॒തരം॒ മോത മാ॒തരം॑ പ്രി॒യാ മാ ന॑സ്ത॒നുവോ॑ രുദ്ര രീരിഷഃ ।

മാ ന॑സ്തോ॒കേ തന॑യേ॒ മാ ന॒ ആയു॑ഷി॒ മാ നോ॒ ഗോഷു॒ മാ നോ॒ അശ്വേ॑ഷു രീരിഷഃ ।
വീ॒രാന്മാ നോ॑ രുദ്ര ഭാമി॒തോഽവ॑ധീര്​ഹ॒വിഷ്മം॑തോ॒ നമ॑സാ വിധേമ തേ ।

ആ॒രാത്തേ॑ ഗോ॒ഘ്ന ഉ॒ത പൂ॑രുഷ॒ഘ്നേ ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ സു॒മ്നമ॒സ്മേ തേ॑ അസ്തു ।
രക്ഷാ॑ ച നോ॒ അധി॑ ച ദേവ ബ്രൂ॒ഹ്യഥാ॑ ച നഃ॒ ശര്മ॑ യച്ഛ ദ്വി॒ബര്​ഹാഃ᳚ ।

സ്തു॒ഹി ശ്രു॒തം ഗ॑ര്ത॒സദം॒-യുഁവാ॑നം മൃ॒ഗന്ന ഭീ॒മമു॑പഹം॒തുമു॒ഗ്രമ് ।
മൃ॒ഡാ ജ॑രി॒ത്രേ രു॑ദ്ര॒ സ്തവാ॑നോ അ॒ന്യംതേ॑ അ॒സ്മന്നിവ॑പംതു॒ സേനാഃ᳚ ।

പരി॑ണോ രു॒ദ്രസ്യ॑ ഹേ॒തിര്വൃ॑ണക്തു॒ പരി॑ ത്വേ॒ഷസ്യ॑ ദുര്മ॒തി ര॑ഘാ॒യോഃ ।
അവ॑ സ്ഥി॒രാ മ॒ഘവ॑ദ്ഭ്യ-സ്തനുഷ്വ॒ മീഢ്വ॑സ്തോ॒കായ॒ തന॑യായ മൃഡയ ।

മീഢു॑ഷ്ടമ॒ ശിവ॑തമ ശി॒വോ നഃ॑ സു॒മനാ॑ ഭവ ।
പ॒ര॒മേ വൃ॒ക്ഷ ആയു॑ധന്നി॒ധായ॒ കൃത്തിം॒-വഁസാ॑ന॒ ആച॑ര॒ പിനാ॑കം॒ ബിഭ്ര॒ദാഗ॑ഹി ।

വികി॑രിദ॒ വിലോ॑ഹിത॒ നമ॑സ്തേ അസ്തു ഭഗവഃ ।
യാസ്തേ॑ സ॒ഹസ്രഗ്​മ്॑ ഹേ॒തയോ॒ന്യമ॒സ്മന്നിവ॑പംതു॒ താഃ ।

സ॒ഹസ്രാ॑ണി സഹസ്ര॒ധാ ബാ॑ഹു॒വോസ്തവ॑ ഹേ॒തയഃ॑ ।
താസാ॒മീശാ॑നോ ഭഗവഃ പരാ॒ചീനാ॒ മുഖാ॑ കൃധി ॥ 10 ॥

സ॒ഹസ്രാ॑ണി സഹസ്ര॒ശോ യേ രു॒ദ്രാ അധി॒ ഭൂമ്യാ᳚മ് ।
തേഷാഗ്​മ്॑ സഹസ്രയോജ॒നേഽവ॒ധന്വാ॑നി തന്മസി ।

അ॒സ്മിന്മ॑ഹ॒ത്യ॑ര്ണ॒വേം᳚ഽതരി॑ക്ഷേ ഭ॒വാ അധി॑ ।
നീല॑ഗ്രീവാഃ ശിതി॒കംഠാഃ᳚ ശ॒ര്വാ അ॒ധഃ, ക്ഷ॑മാച॒രാഃ ।

നീല॑ഗ്രീവാഃ ശിതി॒കംഠാ॒ ദിവഗ്​മ്॑ രു॒ദ്രാ ഉപ॑ശ്രിതാഃ ।
യേ വൃ॒ക്ഷേഷു॑ സ॒സ്പിംജ॑രാ॒ നീല॑ഗ്രീവാ॒ വിലോ॑ഹിതാഃ ।

യേ ഭൂ॒താനാ॒മധി॑പതയോ വിശി॒ഖാസഃ॑ കപ॒ര്ദി॑നഃ ।
യേ അന്നേ॑ഷു വി॒വിധ്യം॑തി॒ പാത്രേ॑ഷു॒ പിബ॑തോ॒ ജനാന്॑ । യേ പ॒ഥാം പ॑ഥി॒രക്ഷ॑യ ഐലബൃ॒ദാ॑ യ॒വ്യുധഃ॑ । യേ തീ॒ര്ഥാനി॑ പ്ര॒ചരം॑തി സൃ॒കാവം॑തോ നിഷം॒ഗിണഃ॑ । യ ഏ॒താവം॑തശ്ച॒ ഭൂയാഗ്​മ്॑സശ്ച॒ ദിശോ॑ രു॒ദ്രാ വി॑തസ്ഥി॒രേ । തേഷാഗ്​മ്॑ സഹസ്രയോജ॒നേഽവ॒ധന്വാ॑നി തന്മസി । നമോ॑ രു॒ധ്രേഭ്യോ॒ യേ പൃ॑ഥി॒വ്യാം-യേഁ᳚ഽംതരി॑ക്ഷേ॒ യേ ദി॒വി യേഷാ॒മന്നം॒-വാഁതോ॑ വ॒ര്​ഷ॒മിഷ॑വ॒സ്തേഭ്യോ॒ ദശ॒ പ്രാചീ॒ര്ദശ॑ ദക്ഷി॒ണാ ദശ॑ പ്ര॒തീചീ॒-ര്ദശോ-ദീ॑ചീ॒-ര്ദശോ॒ര്ധ്വാസ്തേഭ്യോ॒ നമ॒സ്തേ നോ॑ മൃഡയംതു॒ തേ യം ദ്വി॒ഷ്മോ യശ്ച॑ നോ॒ ദ്വേഷ്ടി॒ തം-വോഁ॒ ജംഭേ॑ ദധാമി ॥ 11 ॥

ത്ര്യം॑ബകം-യഁജാമഹേ സുഗം॒ധിം പു॑ഷ്ടി॒വര്ധ॑നമ് । ഉ॒ര്വാ॒രു॒കമി॑വ॒ ബംധ॑നാന്മൃത്യോ॑ര്മുക്ഷീയ॒ മാഽമൃതാ᳚ത് । യോ രു॒ദ്രോ അ॒ഗ്നൌ യോ അ॒പ്സു യ ഓഷ॑ധീഷു॒ യോ രു॒ദ്രോ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാ വി॒വേശ॒ തസ്മൈ॑ രു॒ദ്രായ॒ നമോ॑ അസ്തു । തമു॑ ഷ്ടു॒ഹി॒ യഃ സ്വി॒ഷുസ്സു॒ധന്വാ॒ യോ വിശ്വ॑സ്യ॒ ക്ഷയ॑തി ഭേഷ॒ജസ്യ॑ । യക്ഷ്വാ᳚മ॒ഹേ സൌ᳚മന॒സായ॑ രു॒ദ്രം നമോ᳚ഭിര്ദേ॒വമസു॑രം ദുവസ്യ । അ॒യം മേ॒ ഹസ്തോ॒ ഭഗ॑വാന॒യം മേ॒ ഭഗ॑വത്തരഃ । അ॒യം മേ᳚ വി॒ശ്വഭേ᳚ഷജോ॒ഽയഗ്​മ് ശി॒വാഭി॑മര്​ശനഃ । യേ തേ॑ സ॒ഹസ്ര॑മ॒യുതം॒ പാശാ॒ മൃത്യോ॒ മര്ത്യാ॑യ॒ ഹംത॑വേ । താന് യ॒ജ്ഞസ്യ॑ മാ॒യയാ॒ സര്വാ॒നവ॑ യജാമഹേ । മൃ॒ത്യവേ॒ സ്വാഹാ॑ മൃ॒ത്യവേ॒ സ്വാഹാ᳚ । പ്രാണാനാം ഗ്രംഥിരസി രുദ്രോ മാ॑ വിശാം॒തകഃ । തേനാന്നേനാ᳚പ്യായ॒സ്വ ॥
ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ മൃത്യു॑ര്മേ പാ॒ഹി ॥

സദാശി॒വോമ് ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *