ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವಂ | Datta Stavam Stotram In Kannada

Also Read This In:- English, Hindi, Tamil, Telugu.

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ |
ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 1 ||

ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 2 ||

ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಂ |
ನಾರಾಯಣಂ ವಿಭುಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 3 ||

ಸರ್ವಾನರ್ಥಹರಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ |
ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 4 ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವಜ್ಞಂ ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಂ |
ಭಕ್ತಾಽಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 5 ||

ಶೋಷಣಂ ಪಾಪಪಂಕಸ್ಯ ದೀಪನಂ ಜ್ಞಾನತೇಜಸಃ |
ತಾಪಪ್ರಶಮನಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 6 ||

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಪೀಡಾನಿವಾರಣಂ |
ವಿಪದುದ್ಧರಣಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 7 ||

ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧಘ್ನಂ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಾಯಕಂ |
ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಪದಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || 8 ||

ಜಯ ಲಾಭ ಯಶಃ ಕಾಮ ದಾತುರ್ದತ್ತಸ್ಯ ಯಃ ಸ್ತವಂ |
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಸ್ಯೇಮಂ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸುಕೃತೀ ಭವೇತ್ || 9 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವಮ್ |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *