શ્રી પાંડુરંગ અષ્ટકમ્ | Pandurang Ashtakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

મહાયોગપીઠે તટે ભીમરથ્યા
વરં પુંડરીકાય દાતું મુનીંદ્રૈઃ ।
સમાગત્ય તિષ્ઠંતમાનંદકંદં
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 1 ॥

તટિદ્વાસસં નીલમેઘાવભાસં
રમામંદિરં સુંદરં ચિત્પ્રકાશમ્ ।
વરં ત્વિષ્ટકાયાં સમન્યસ્તપાદં
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 2 ॥

પ્રમાણં ભવાબ્ધેરિદં મામકાનાં
નિતંબઃ કરાભ્યાં ધૃતો યેન તસ્માત્ ।
વિધાતુર્વસત્યૈ ધૃતો નાભિકોશઃ
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 3 ॥

સ્ફુરત્કૌસ્તુભાલંકૃતં કંઠદેશે
શ્રિયા જુષ્ટકેયૂરકં શ્રીનિવાસમ્ ।
શિવં શાંતમીડ્યં વરં લોકપાલં
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 4 ॥

શરચ્ચંદ્રબિંબાનનં ચારુહાસં
લસત્કુંડલાક્રાંતગંડસ્થલાંતમ્ ।
જપારાગબિંબાધરં કંજનેત્રં
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 5 ॥

કિરીટોજ્જ્વલત્સર્વદિક્પ્રાંતભાગં
સુરૈરર્ચિતં દિવ્યરત્નૈરનર્ઘૈઃ ।
ત્રિભંગાકૃતિં બર્હમાલ્યાવતંસં
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 6 ॥

વિભું વેણુનાદં ચરંતં દુરંતં
સ્વયં લીલયા ગોપવેષં દધાનમ્ ।
ગવાં બૃંદકાનંદદં ચારુહાસં
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 7 ॥

અજં રુક્મિણીપ્રાણસંજીવનં તં
પરં ધામ કૈવલ્યમેકં તુરીયમ્ ।
પ્રસન્નં પ્રપન્નાર્તિહં દેવદેવં
પરબ્રહ્મલિંગં ભજે પાંડુરંગમ્ ॥ 8 ॥

સ્તવં પાંડુરંગસ્ય વૈ પુણ્યદં યે
પઠંત્યેકચિત્તેન ભક્ત્યા ચ નિત્યમ્ ।
ભવાંભોનિધિં તેઽપિ તીર્ત્વાંતકાલે
હરેરાલયં શાશ્વતં પ્રાપ્નુવંતિ ॥ 9 ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રીમચ્છંકરભગવત્પાદાચાર્ય વિરચિતં શ્રી પાંડુરંગાષ્ટકમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *