ஸுப்³ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவலீ | Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஸ்கன்தா³ய நம:
ஓம் கு³ஹாய நம:
ஓம் ஷண்முகா²ய நம:
ஓம் பா²லனேத்ரஸுதாய நம:
ஓம் ப்ரப⁴வே நம:
ஓம் பிங்க³ல்தா³ய நம:
ஓம் க்ருத்திகாஸூனவே நம:
ஓம் ஶிகி²வாஹாய நம:
ஓம் த்³விஷட்³பு⁴ஜாய நம:
ஓம் த்³விஷண்ணேத்ராய நம: (1௦)

ஓம் ஶக்தித⁴ராய நம:
ஓம் பிஶிதாஶ ப்ரப⁴ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹாரிணே நம:
ஓம் ரக்ஷோப³லவிமர்த³னாய நம:
ஓம் மத்தாய நம:
ஓம் ப்ரமத்தாய நம:
ஓம் உன்மத்தாய நம:
ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸுரக்ஷகாய நம:
ஓம் தே³வஸேனாபதயே நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: (2௦)

ஓம் க்ருபால்த³வே நம:
ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் உமாஸுதாய நம:
ஓம் ஶக்தித⁴ராய நம:
ஓம் குமாராய நம:
ஓம் க்ரௌஞ்சதா³ரணாய நம:
ஓம் ஸேனான்யே நம:
ஓம் அக்³னிஜன்மனே நம:
ஓம் விஶாகா²ய நம:
ஓம் ஶங்கராத்மஜாய நம: (3௦)

ஓம் ஶிவஸ்வாமினே நம:
ஓம் க³ண ஸ்வாமினே நம:
ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் அனந்தஶக்தயே நம:
ஓம் அக்ஷோப்⁴யாய நம:
ஓம் பார்வதீப்ரியனந்த³னாய நம:
ஓம் க³ங்கா³ஸுதாய நம:
ஓம் ஶரோத்³பூ⁴தாய நம:
ஓம் ஆஹூதாய நம: (4௦)

ஓம் பாவகாத்மஜாய நம:
ஓம் ஜ்ரும்பா⁴ய நம:
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பா⁴ய நம:
ஓம் உஜ்ஜ்ரும்பா⁴ய நம:
ஓம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் ஏகவர்ணாய நம:
ஓம் த்³விவர்ணாய நம:
ஓம் த்ரிவர்ணாய நம:
ஓம் ஸுமனோஹராய நம:
ஓம் சதுர்வர்ணாய நம: (5௦)

ஓம் பஞ்சவர்ணாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் அஹஸ்பதயே நம:
ஓம் அக்³னிக³ர்பா⁴ய நம:
ஓம் ஶமீக³ர்பா⁴ய நம:
ஓம் விஶ்வரேதஸே நம:
ஓம் ஸுராரிக்⁴னே நம:
ஓம் ஹரித்³வர்ணாய நம:
ஓம் ஶுப⁴கராய நம:
ஓம் படவே நம: (6௦)

ஓம் வடுவேஷப்⁴ருதே நம:
ஓம் பூஷ்ணே நம:
ஓம் க³ப⁴ஸ்தயே நம:
ஓம் க³ஹனாய நம:
ஓம் சன்த்³ரவர்ணாய நம:
ஓம் கல்தா³த⁴ராய நம:
ஓம் மாயாத⁴ராய நம:
ஓம் மஹாமாயினே நம:
ஓம் கைவல்யாய நம:
ஓம் ஶங்கராத்மஜாய நம: (7௦)

ஓம் விஶ்வயோனயே நம:
ஓம் அமேயாத்மனே நம:
ஓம் தேஜோனித⁴யே நம:
ஓம் அனாமயாய நம:
ஓம் பரமேஷ்டி²னே நம:
ஓம் பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே நம:
ஓம் வேத³க³ர்பா⁴ய நம:
ஓம் விராட்ஸுதாய நம:
ஓம் புல்தி³ன்த³கன்யாப⁴ர்த்ரே நம:
ஓம் மஹாஸாரஸ்வதாவ்ருதாய நம: (8௦)

ஓம் ஆஶ்ரிதாகி²லதா³த்ரே நம:
ஓம் சோரக்⁴னாய நம:
ஓம் ரோக³னாஶனாய நம:
ஓம் அனந்தமூர்தயே நம:
ஓம் ஆனந்தா³ய நம:
ஓம் ஶிகி²ண்டி³க்ருத கேதனாய நம:
ஓம் ட³ம்பா⁴ய நம:
ஓம் பரமட³ம்பா⁴ய நம:
ஓம் மஹாட³ம்பா⁴ய நம:
ஓம் வ்ருஷாகபயே நம: (9௦)

ஓம் காரணோபாத்ததே³ஹாய நம:
ஓம் காரணாதீதவிக்³ரஹாய நம:
ஓம் அனீஶ்வராய நம:
ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் ப்ராணாய நம:
ஓம் ப்ராணாயாமபராயணாய நம:
ஓம் விருத்³த⁴ஹன்த்ரே நம:
ஓம் வீரக்⁴னாய நம:
ஓம் ரக்தஶ்யாமக³ல்தா³ய நம:
ஓம் ஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம: (1௦௦)

ஓம் கு³ஹாய நம:
ஓம் ப்ரீதாய நம:
ஓம் ப்³ராஹ்மண்யாய நம:
ஓம் ப்³ராஹ்மணப்ரியாய நம:
ஓம் வம்ஶவ்ருத்³தி⁴கராய நம:
ஓம் வேதா³ய நம:
ஓம் வேத்³யாய நம:
ஓம் அக்ஷயப²லப்ரதா³ய நம: (1௦8)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *