ஶ்ரீ குமார கவசம் | Kumara Kavacham In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ப⁴வப³ன்த⁴ஹரணாய, ஸத்³ப⁴க்தஶரணாய, ஶரவணப⁴வாய, ஶாம்ப⁴வவிப⁴வாய, யோக³னாயகாய, போ⁴க³தா³யகாய, மஹாதே³வஸேனாவ்ருதாய, மஹாமணிக³ணாலங்க்ருதாய, து³ஷ்டதை³த்ய ஸம்ஹார காரணாய, து³ஷ்க்ரௌஞ்சவிதா³ரணாய, ஶக்தி ஶூல க³தா³ க²ட்³க³ கே²டக பாஶாங்குஶ முஸல ப்ராஸ தோமர வரதா³ப⁴ய கராலங்க்ருதாய, ஶரணாக³த ரக்ஷண தீ³க்ஷா து⁴ரன்த⁴ர சரணாரவின்தா³ய, ஸர்வலோகைக ஹர்த்ரே, ஸர்வனிக³மகு³ஹ்யாய, குக்குடத்⁴வஜாய, குக்ஷிஸ்தா²கி²ல ப்³ரஹ்மாண்ட³ மண்ட³லாய, ஆக²ண்ட³ல வன்தி³தாய, ஹ்ருதே³ன்த்³ர அன்தரங்கா³ப்³தி⁴ ஸோமாய, ஸம்பூர்ணகாமாய, நிஷ்காமாய, நிருபமாய, நிர்த்³வன்த்³வாய, நித்யாய, ஸத்யாய, ஶுத்³தா⁴ய, பு³த்³தா⁴ய, முக்தாய, அவ்யக்தாய, அபா³த்⁴யாய, அபே⁴த்³யாய, அஸாத்⁴யாய, அவிச்சே²த்³யாய, ஆத்³யன்த ஶூன்யாய, அஜாய, அப்ரமேயாய, அவாங்மானஸகோ³சராய, பரம ஶான்தாய, பரிபூர்ணாய, பராத்பராய, ப்ரணவஸ்வரூபாய, ப்ரணதார்திப⁴ஞ்ஜனாய, ஸ்வாஶ்ரித ஜனரஞ்ஜனாய, ஜய ஜய ருத்³ரகுமார, மஹாப³ல பராக்ரம, த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடி தே³வதானந்த³கன்த,³ ஸ்கன்த,³ நிருபமானந்த,³ மம ருணரோக³ ஶத்ருபீடா³ பரிஹாரம் குரு குரு, து³:கா²துரும் மமானந்த³ய ஆனந்த³ய, நரகப⁴யான்மாமுத்³த⁴ர உத்³த⁴ர, ஸம்ஸ்ருதிக்லேஶஸி ஹி தம் மாம் ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய, வரதோ³ஸி த்வம், ஸத³யோஸி த்வம், ஶக்தோஸி த்வம், மஹாபு⁴க்திம் முக்திம் த³த்வா மே ஶரணாக³தம், மாம் ஶதாயுஷமவ, போ⁴ தீ³னப³ன்தோ⁴, த³யாஸின்தோ⁴, கார்திகேய, ப்ரபோ⁴, ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத,³ ஸுப்ரஸன்னோ ப⁴வ வரதோ³ ப⁴வ, ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸ்வாமின், ஓம் நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நம: ॥

இதி குமார கவசம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *