गोपाल कृष्ण दशावतारम् | Gopala Krishna Dasavatharam In Marathi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

मल्लॆपूलहारमॆय्यवे
ओयम्म नन्नु मत्स्यावतारुडनवे

मल्लॆपूलहारमेसॆदा गोपालकृष्ण
मत्स्यावतारुडनॆद

कुप्पिकुच्चुल जडलुवॆय्यवे
ओयम्म नन्नु कूर्मावतारुडनवे

कुप्पिकुच्चुल जडलुवेसॆदा गोपालकृष्ण
कूर्मावतारुडनॆद

वरमुलिच्चि दीविंचवे
ओयम्म नन्नु वरहावतारुडनवे

वरमुलिच्चि दीविंचॆद गोपालकृष्ण
वरहावतारुडनॆद

नाण्यमैन नगलुवेयवे
ओयम्म नन्नु नरसिंहावतारुडनवे

नाण्यमैन नगलुवेसॆदा गोपालकृष्ण
नरसिंहावतारुडनॆद

वायुवेग रथमुनिय्यवे
ओयम्म नन्नु वामनवतारुडनवे

वायुवेग रथमुनिच्चॆदा गोपालकृष्ण
वामनावतारुडनॆद

पालु पोसि बुव्वपॆट्टवे
ओयम्म नन्नु परशुरामावतारुडनवे

पालु पोसि बुव्वपॆट्टॆद गोपालकृष्ण
परशुरामावतारुडनॆद

आनंदबालुडनवे
ओयम्म नन्नु अयोध्यवासुडनवे

आनंदबालुडनॆद गोपालकृष्ण
अयोध्यवासुडनॆद

गोवुलुकाचॆ बालुडनवॆ
ओयम्म नन्नु गोपालकृष्णुडनवे

गोवुलुकाचॆ बालुडनॆद
ना तंड्रि निन्नु गोपालकृष्णुडनॆद

बुध्धुलु कलिपि मुद्दपॆट्टवे
ओयम्म नन्नु बुध्धावतारुडनवे

बुध्धुलु कलिपि मुद्दपॆट्टॆद गोपालकृष्ण
बुध्धावतारुडनॆद

काल्लकु पसिडिगज्जॆलु कट्टवे
ओयम्म नन्नु कलिकावतारुडनवे

काल्लकु पसिडिगज्जॆलु कट्टॆद गोपालकृष्ण
कलिकावतारुडनॆद

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *