ശ്രീ ലക്ഷ്മീ സഹസ്രനാമാവലിഃ | Lakshmi Sahasranamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം നിത്യാഗതായൈ നമഃ ।
ഓം അനംതനിത്യായൈ നമഃ ।
ഓം നംദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജനരംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യപ്രകാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്രകാശസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാകന്യായൈ നമഃ ।
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭോഗവൈഭവസംധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഈശാവാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹൃല്ലേഖായൈ നമഃ ।
ഓം പരമായൈ നമഃ ।
ഓം ശക്തയേ നമഃ ।
ഓം മാതൃകാബീജരുപിണ്യൈ നമഃ । 20
ഓം നിത്യാനംദായൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യബോധായൈ നമഃ ।
ഓം നാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജനമോദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സത്യപ്രത്യയിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്രകാശാത്മരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസായൈ നമഃ ।
ഓം വാഗീശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാരാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം കാലരാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രകാല്യൈ നമഃ ।
ഓം കരാല്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലോത്തമായൈ നമഃ । 40
ഓം കാല്യൈ നമഃ ।
ഓം കരാലവക്ത്രാംതായൈ നമഃ ।
ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമദായൈ നമഃ ।
ഓം ശുഭായൈ നമഃ ।
ഓം ചംഡികായൈ നമഃ ।
ഓം ചംഡരൂപേശായൈ നമഃ ।
ഓം ചാമുംഡായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യജനന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യവിജയോത്തമായൈ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്രിയാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം മോക്ഷലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രസാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉമായൈ നമഃ ।
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം ചാംദ്ര്യൈ നമഃ । 60
ഓം ദാക്ഷായണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രത്യംഗിരായൈ നമഃ ।
ഓം ധരായൈ നമഃ ।
ഓം വേലായൈ നമഃ ।
ഓം ലോകമാത്രേ നമഃ ।
ഓം ഹരിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം പാര്വത്യൈ നമഃ ।
ഓം പരമായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം വിരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പംചഭൂതാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം പരായൈ നമഃ ।
ഓം കാല്യൈ നമഃ ।
ഓം മായൈ നമഃ ।
ഓം പംചികായൈ നമഃ ।
ഓം വാഗ്മ്യൈ നമഃ । 80
ഓം ഹവിഃപ്രത്യധിദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവമാത്രേ നമഃ ।
ഓം സുരേശാനായൈ നമഃ ।
ഓം വേദഗര്ഭായൈ നമഃ ।
ഓം അംബികായൈ നമഃ ।
ഓം ധൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം സംഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ജാതയേ നമഃ ।
ഓം ക്രിയാശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുഹ്യവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വിഭാവര്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിഷ്മത്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാമാത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്വമംത്രഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യധ്വംസിന്യൈ നമഃ । 100

ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹൃദയഗ്രംഥിഭേദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാദിത്യസംകാശായൈ നമഃ ।
ഓം ചംദ്രികായൈ നമഃ ।
ഓം ചംദ്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം സോമസംഭൂത്യൈ നമഃ ।
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രണവാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ ।
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വദേവനമസ്കൃതായൈ നമഃ ।
ഓം സേവ്യദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം കുബേരാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം കരവീരനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജയായൈ നമഃ ।
ഓം വിജയായൈ നമഃ ।
ഓം ജയംത്യൈ നമഃ ।
ഓം അപരാജിതായൈ നമഃ । 120
ഓം കുബ്ജികായൈ നമഃ ।
ഓം കാലികായൈ നമഃ ।
ഓം ശാസ്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം വീണാപുസ്തകധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വജ്ഞശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ഇഡാപിംഗലികാമധ്യമൃണാലീതംതുരുപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞേശാന്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രഥായൈ നമഃ ।
ഓം ദീക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വമോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാംഗയോഗിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം നിര്ബീജധ്യാനഗോചരായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വതീര്ഥസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വപര്വതവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വേദശാസ്ത്രപ്രഭായൈ നമഃ । 140
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഷഡംഗാദിപദക്രമായൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശുഭാനംദായൈ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞകര്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്രതിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മേനകായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മചാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഏകാക്ഷരപരായൈ നമഃ ।
ഓം താരായൈ നമഃ ।
ഓം ഭവബംധവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വംഭരായൈ നമഃ ।
ഓം ധരാധാരായൈ നമഃ ।
ഓം നിരാധാരായൈ നമഃ ।
ഓം അധികസ്വരായൈ നമഃ ।
ഓം രാകായൈ നമഃ ।
ഓം കുഹ്വേ നമഃ । 160
ഓം അമാവാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം പൂര്ണിമായൈ നമഃ ।
ഓം അനുമത്യൈ നമഃ ।
ഓം ദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം സിനീവാല്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം അവശ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വൈശ്വദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം പിശംഗിലായൈ നമഃ ।
ഓം പിപ്പലായൈ നമഃ ।
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം രക്ഷോഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം വൃഷ്ടികാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടവിദ്രാവിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വോപദ്രവനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശാരദായൈ നമഃ ।
ഓം ശരസംധാനായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വശസ്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം യുദ്ധമധ്യസ്ഥിതായൈ നമഃ । 180
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വഭൂതപ്രഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം അയുദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം യുദ്ധരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംതായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംതിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഗായൈ നമഃ ।
ഓം സരസ്വതീവേണീയമുനാനര്മദാപഗായൈ നമഃ ।
ഓം സമുദ്രവസനാവാസായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാംഡശ്രേണിമേഖലായൈ നമഃ ।
ഓം പംചവക്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ദശഭുജായൈ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധസ്ഫടികസന്നിഭായൈ നമഃ ।
ഓം രക്തായൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
ഓം സിതായൈ നമഃ ।
ഓം പീതായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം നിരീശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം കാലികായൈ നമഃ । 200

ഓം ചക്രികായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സത്യായൈ നമഃ ।
ഓം വടുകാസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം നാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യേഷ്ഠാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വംഭരാധരായൈ നമഃ ।
ഓം കര്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗലാര്ഗലവിഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം സംധ്യാരാത്രിര്ദിവാജ്യോത്സ്നായൈ നമഃ ।
ഓം കലാകാഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം നിമേഷികായൈ നമഃ ।
ഓം ഉര്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശുഭ്രായൈ നമഃ ।
ഓം സംസാരാര്ണവതാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കപിലായൈ നമഃ । 220
ഓം കീലികായൈ നമഃ ।
ഓം അശോകായൈ നമഃ ।
ഓം മല്ലികാനവമല്ലികായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവികായൈ നമഃ ।
ഓം നംദികായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംതായൈ നമഃ ।
ഓം ഭംജികായൈ നമഃ ।
ഓം ഭയഭംജികായൈ നമഃ ।
ഓം കൌശിക്യൈ നമഃ ।
ഓം വൈദിക്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌര്യൈ നമഃ ।
ഓം രൂപാധികായൈ നമഃ ।
ഓം അതിഭായൈ നമഃ ।
ഓം ദിഗ്വസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം നവവസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം കന്യകായൈ നമഃ ।
ഓം കമലോദ്ഭവായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം സൌമ്യലക്ഷണായൈ നമഃ । 240
ഓം അതീതദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം സൂത്രപ്രബോധികായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം മേധായൈ നമഃ ।
ഓം കൃതയേ നമഃ ।
ഓം പ്രജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം ധാരണായൈ നമഃ ।
ഓം കാംത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രുതയേ നമഃ ।
ഓം സ്മൃതയേ നമഃ ।
ഓം ധൃതയേ നമഃ ।
ഓം ധന്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂതയേ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ട്യൈ നമഃ ।
ഓം മനീഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വിരക്തയേ നമഃ ।
ഓം വ്യാപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മായായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വമായാപ്രഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം മാഹേംദ്ര്യൈ നമഃ । 260
ഓം മംത്രിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സിംഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഇംദ്രജാലസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം അവസ്ഥാത്രയനിര്മുക്തായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുണത്രയവിവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഈഷണത്രയനിര്മുക്തായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വരോഗവിവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം യോഗിധ്യാനാംതഗമ്യായൈ നമഃ ।
ഓം യോഗധ്യാനപരായണായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീശിഖായൈ നമഃ ।
ഓം വിശേഷജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം വേദാംതജ്ഞാനരുപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭാരത്യൈ നമഃ ।
ഓം കമലായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാഷായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മവത്യൈ നമഃ ।
ഓം കൃതയേ നമഃ ।
ഓം ഗൌതമ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ । 280
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഈശാനായൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസവാഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രഭാധാരായൈ നമഃ ।
ഓം ജാഹ്നവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശംകരാത്മജായൈ നമഃ ।
ഓം ചിത്രഘംടായൈ നമഃ ।
ഓം സുനംദായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം മാനവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മനുസംഭവായൈ നമഃ ।
ഓം സ്തംഭിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രാമിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശത്രുമാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദ്വേഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വീരായൈ നമഃ । 300

ഓം അഘോരായൈ നമഃ ।
ഓം രുദ്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം രുദ്രൈകാദശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പുണ്യായൈ നമഃ ।
ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ലാഭകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്നദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സൂര്യചംദ്രാഗ്നിരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹനക്ഷത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബിംദുനാദകലാതീതായൈ നമഃ ।
ഓം ബിംദുനാദകലാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ദശവായുജയാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം കലാഷോഡശസംയുതായൈ നമഃ ।
ഓം കാശ്യപ്യൈ നമഃ ।
ഓം കമലാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം നാദചക്രനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മൃഡാധാരായൈ നമഃ । 320
ഓം സ്ഥിരായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവികായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം അവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശാര്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭുംജായൈ നമഃ ।
ഓം ജംഭാസുരനിബര്ഹിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീകായായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീകലായൈ നമഃ ।
ഓം ശുഭ്രായൈ നമഃ ।
ഓം കര്മനിര്മൂലകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ആദിലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗുണാധാരായൈ നമഃ ।
ഓം പംചബ്രഹ്മാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം പരായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രുതയേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മമുഖാവാസായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വസംപത്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മൃതസംജീവന്യൈ നമഃ । 340
ഓം മൈത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്വാണമാര്ഗദായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കാശികായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമായൈ നമഃ ।
ഓം സപര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുണിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭിന്നായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ ।
ഓം ഖംഡിതാശുഭായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വേദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശക്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശാംബര്യൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദംഡിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മുംഡിന്യൈ നമഃ । 360
ഓം വ്യാഘ്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിഖിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സോമസംഹതയേ നമഃ ।
ഓം ചിംതാമണയേ നമഃ ।
ഓം ചിദാനംദായൈ നമഃ ।
ഓം പംചബാണപ്രബോധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ബാണശ്രേണയേ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രഭുജപാദുകായൈ നമഃ ।
ഓം സംധ്യാബലയേ നമഃ ।
ഓം ത്രിസംധ്യാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാംഡമണിഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം വാസവ്യൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണീസേനായൈ നമഃ ।
ഓം കുലികായൈ നമഃ ।
ഓം മംത്രരംജിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജിതപ്രാണസ്വരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം കാംതായൈ നമഃ ।
ഓം കാമ്യവരപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം മംത്രബ്രാഹ്മണവിദ്യാര്ഥായൈ നമഃ । 380
ഓം നാദരുപായൈ നമഃ ।
ഓം ഹവിഷ്മത്യൈ നമഃ ।
ഓം ആഥര്വണിഃ ശ്രുതയൈ നമഃ ।
ഓം ശൂന്യായൈ നമഃ ।
ഓം കല്പനാവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം സത്യൈ നമഃ ।
ഓം സത്താജാതയേ നമഃ ।
ഓം പ്രമായൈ നമഃ ।
ഓം അമേയായൈ നമഃ ।
ഓം അപ്രമിതയേ നമഃ ।
ഓം പ്രാണദായൈ നമഃ ।
ഓം ഗതയേ നമഃ ।
ഓം അവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം പംചവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വദായൈ നമഃ ।
ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യമോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വഭര്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷരായൈ നമഃ । 400

ഓം അക്ഷരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വോപദ്രവനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കൈവല്യപദവീരേഖായൈ നമഃ ।
ഓം സൂര്യമംഡലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം സോമമംഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം വഹ്നിമംഡലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം വായുമംഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യോമമംഡലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രികായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രമാര്ഗപ്രവര്തിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കോകിലാകുലചക്രേശായൈ നമഃ ।
ഓം പക്ഷതയേ നമഃ ।
ഓം പംക്തിപാവനായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വസിദ്ധാംതമാര്ഗസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്വര്ണാവരവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ശതരുദ്രഹരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹംത്ര്യൈ നമഃ । 420
ഓം സര്വസംഹാരകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പുരുഷായൈ നമഃ ।
ഓം പൌരുഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടയേ നമഃ ।
ഓം സര്വതംത്രപ്രസൂതികായൈ നമഃ ।
ഓം അര്ധനാരീശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വവിദ്യാപ്രദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭാര്ഗവ്യൈ നമഃ ।
ഓം യാജുഷീവിദ്യായൈ നമഃ । [ ഭൂജുഷീവിദ്യായൈ ]
ഓം സര്വോപനിഷദാസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യോമകേശായൈ നമഃ ।
ഓം അഖിലപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം പംചകോശവിലക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം പംചകോശാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രതീചേ നമഃ ।
ഓം പംചബ്രഹ്മാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം ജഗജ്ജരാജനിത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം പംചകര്മപ്രസൂതികായൈ നമഃ । 440
ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ആഭരണാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വകാമ്യസ്ഥിതാസ്ഥിതയേ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാദശചതുഃഷഷ്ടിപീഠികാവിദ്യായുതായൈ നമഃ ।
ഓം കാലികാകര്ഷണശ്യാമായൈ നമഃ ।
ഓം യക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കിന്നരേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം കേതക്യൈ നമഃ ।
ഓം മല്ലികായൈ നമഃ ।
ഓം അശോകായൈ നമഃ ।
ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധരണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധ്രുവായൈ നമഃ ।
ഓം നാരസിംഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹോഗ്രാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്താനാമാര്തിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അംതര്ബലായൈ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിരായൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജരാമരണനാശിന്യൈ നമഃ । 460
ഓം ശ്രീരംജിതായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാകായായൈ നമഃ ।
ഓം സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം അദിതയേ നമഃ ।
ഓം ദേവമാത്രേ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടപുത്രായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടയോഗിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടപ്രകൃതയേ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാഷ്ടവിഭ്രാജദ്വികൃതാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം ദുര്ഭിക്ഷധ്വംസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സീതായൈ നമഃ ।
ഓം സത്യായൈ നമഃ ।
ഓം രുക്മിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഖ്യാതിജായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാര്ഗവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവയോനയേ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശാകംഭര്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാശോണായൈ നമഃ ।
ഓം ഗരുഡോപരിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ । 480
ഓം സിംഹഗായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രഗായൈ നമഃ ।
ഓം വായുഗായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദ്രിഗായൈ നമഃ ।
ഓം അകാരാദിക്ഷകാരാംതായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വവിദ്യാധിദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം മംത്രവ്യാഖ്യാനനിപുണായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിശാസ്ത്രൈകലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം ഇഡാപിംഗലികാമധ്യസുഷുമ്നായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രംഥിഭേദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കാലചക്രാശ്രയോപേതായൈ നമഃ ।
ഓം കാലചക്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വൈശാരദ്യൈ നമഃ ।
ഓം മതിശ്രേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം വരിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വദീപികായൈ നമഃ ।
ഓം വൈനായക്യൈ നമഃ ।
ഓം വരാരോഹായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രോണിവേലായൈ നമഃ ।
ഓം ബഹിര്വലയേ നമഃ । 500

ഓം ജംഭിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജൃംഭിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജംഭകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗണകാരികായൈ നമഃ ।
ഓം ശരണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രികായൈ നമഃ ।
ഓം അനംതായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വവ്യാധിചികിത്സക്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവക്യൈ നമഃ ।
ഓം ദേവസംകാശായൈ നമഃ ।
ഓം വാരിധയേ നമഃ ।
ഓം കരുണാകരായൈ നമഃ ।
ഓം ശര്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വസംപന്നായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വപാപപ്രഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഏകമാത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ദ്വിമാത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമാത്രായൈ നമഃ ।
ഓം അപരായൈ നമഃ ।
ഓം അര്ധമാത്രായൈ നമഃ । 520
ഓം പരായൈ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മായൈ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മാര്ഥാര്ഥപരായൈ നമഃ ।
ഓം ഏകവീരായൈ നമഃ ।
ഓം വിശേഷാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഷഷ്ഠീദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മനസ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നൈഷ്കര്മ്യായൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലാലോകായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനകര്മാധികായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുണായൈ നമഃ ।
ഓം സബംധ്വാനംദസംദോഹായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യോമാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം അനിരൂപിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗദ്യപദ്യാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം വാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വാലംകാരസംയുതായൈ നമഃ ।
ഓം സാധുബംധപദന്യാസായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വൌകസേ നമഃ ।
ഓം ഘടികാവലയേ നമഃ । 540
ഓം ഷട്കര്മിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കര്കശാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വകര്മവിവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ആദിത്യവര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം അപര്ണായൈ നമഃ ।
ഓം കാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വരരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മസംതാനായൈ നമഃ ।
ഓം വേദവാഗീശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം പുരാണന്യായമീമാംസാധര്മശാസ്ത്രാഗമശ്രുതായൈ നമഃ ।
ഓം സദ്യോവേദവത്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വായൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാധിദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വനിര്മാണകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വൈദിക്യൈ നമഃ । 560
ഓം വേദരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം കാലികായൈ നമഃ ।
ഓം കാലരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വതത്ത്വപ്രവര്തിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യവര്ണരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യപദസംഭവായൈ നമഃ ।
ഓം കൈവല്യപദവ്യൈ നമഃ ।
ഓം പുണ്യായൈ നമഃ ।
ഓം കൈവല്യജ്ഞാനലക്ഷിതായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മസംപത്തിരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മസംപത്തികാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വാരുണാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വകര്മപ്രവര്തിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഏകാക്ഷരപരായൈ നമഃ ।
ഓം അയുക്തായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വദാരിദ്ര്യഭംജിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പാശാംകുശാന്വിതായൈ നമഃ । 580
ഓം ദിവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വീണാവ്യാഖ്യാക്ഷസൂത്രഭൃതേ നമഃ ।
ഓം ഏകമൂര്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീമൂര്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം മധുകൈടഭഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം സാംഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സാംഖ്യവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലംത്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജാഗ്രത്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വസംപത്തയേ നമഃ ।
ഓം സുഷുപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വേഷ്ടദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കപാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദംഷ്ട്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രുകുടീകുടിലാനനായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വാവാസായൈ നമഃ ।
ഓം സുവാസായൈ നമഃ ।
ഓം ബൃഹത്യൈ നമഃ । 600

ഓം അഷ്ടയേ നമഃ ।
ഓം ശക്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഛംദോഗണപ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം കല്മാഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം കരുണാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്ഷുഷ്മത്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാഘോഷായൈ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗചര്മധരായൈ നമഃ ।
ഓം അശനയേ നമഃ ।
ഓം ശില്പവൈചിത്ര്യവിദ്യോതായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വതോഭദ്രവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അചിംത്യലക്ഷണാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം സൂത്രഭാഷ്യനിബംധനായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വവേദാര്ഥസംപത്തയേ നമഃ ।
ഓം സര്വശാസ്ത്രാര്ഥമാതൃകായൈ നമഃ ।
ഓം അകാരാദിക്ഷകാരാംതസര്വവര്ണകൃതസ്ഥലായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം സദാനംദായൈ നമഃ ।
ഓം സാരവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സദാശിവായൈ നമഃ । 620
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഖേചരീരൂപഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛ്രിതായൈ നമഃ ।
ഓം അണിമാദിഗുണോപേതായൈ നമഃ ।
ഓം പരാകാഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം പരാഗതയേ നമഃ ।
ഓം ഹംസയുക്തവിമാനസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം ശശിപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ ।
ഓം വാസനാശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ആകൃതിസ്ഥാഖിലായൈ നമഃ ।
ഓം അഖിലായൈ നമഃ ।
ഓം തംത്രഹേതവേ നമഃ ।
ഓം വിചിത്രാംഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യോമഗംഗാവിനോദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വര്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം വാര്ഷികായൈ നമഃ ।
ഓം ഋഗ്യജുസ്സാമരൂപിണ്യൈ നമഃ । 640
ഓം മഹാനദ്യൈ നമഃ ।
ഓം നദീപുണ്യായൈ നമഃ ।
ഓം അഗണ്യപുണ്യഗുണക്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം സമാധിഗതലഭ്യാര്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രോതവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ഘൃണായൈ നമഃ ।
ഓം നാമാക്ഷരപരായൈ നമഃ ।
ഓം ഉപസര്ഗനഖാംചിതായൈ നമഃ ।
ഓം നിപാതോരുദ്വയീജംഘായൈ നമഃ ।
ഓം മാതൃകായൈ നമഃ ।
ഓം മംത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ആസീനായൈ നമഃ ।
ഓം ശയാനായൈ നമഃ ।
ഓം തിഷ്ഠംത്യൈ നമഃ ।
ഓം ധാവനാധികായൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്യലക്ഷണയോഗാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താദ്രൂപ്യഗണനാകൃതയൈ നമഃ ।
ഓം ഏകരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം നൈകരൂപായൈ നമഃ । 660
ഓം തസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഇംദുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തദാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം സമാസതദ്ധിതാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം വിഭക്തിവചനാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാഹാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വധാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീപത്യര്ധാംഗനംദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരായൈ നമഃ ।
ഓം ഗഹനായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ ।
ഓം യോനിലിംഗാര്ധധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശേഷവാസുകിസംസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ചപലായൈ നമഃ ।
ഓം വരവര്ണിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കാരുണ്യാകാരസംപത്തയേ നമഃ ।
ഓം കീലകൃതേ നമഃ ।
ഓം മംത്രകീലികായൈ നമഃ ।
ഓം ശക്തിബീജാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വമംത്രേഷ്ടായൈ നമഃ । 680
ഓം അക്ഷയകാമനായൈ നമഃ ।
ഓം ആഗ്നേയ്യൈ നമഃ ।
ഓം പാര്ഥിവായൈ നമഃ ।
ഓം ആപ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വായവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യോമകേതനായൈ നമഃ ।
ഓം സത്യജ്ഞാനാത്മികാനംദായൈ നമഃ । [ സത്യജ്ഞാനാത്മികായൈ, നംദായൈ ]
ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം സനാതന്യൈ നമഃ ।
ഓം അവിദ്യാവാസനായൈ നമഃ ।
ഓം മായാപ്രകൃതയേ നമഃ ।
ഓം സര്വമോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശക്തയേ നമഃ ।
ഓം ധാരണശക്തയേ നമഃ ।
ഓം ചിദചിച്ഛക്തിയോഗിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വക്ത്രാരുണായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ ।
ഓം മരീചയേ നമഃ ।
ഓം മദമര്ദിന്യൈ നമഃ । 700

ഓം വിരാജേ നമഃ ।
ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വധായൈ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം നിരുപാസ്തയേ നമഃ ।
ഓം സുഭക്തിഗായൈ നമഃ ।
ഓം നിരൂപിതാദ്വയീവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യാനിത്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വൈരാജമാര്ഗസംചാരായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വസത്പഥദര്ശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജാലംധര്യൈ നമഃ ।
ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭവഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈകാലികജ്ഞാനതംതവേ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലജ്ഞാനദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നാദാതീതായൈ നമഃ ।
ഓം സ്മൃതയേ നമഃ ।
ഓം പ്രജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം ധാത്രീരൂപായൈ നമഃ । 720
ഓം ത്രിപുഷ്കരായൈ നമഃ ।
ഓം പരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം വിധാനജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം വിശേഷിതഗുണാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യകേശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹേമബ്രഹ്മസൂത്രവിചക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം അസംഖ്യേയപരാര്ധാംതസ്വരവ്യംജനവൈഖര്യൈ നമഃ ।
ഓം മധുജിഹ്വായൈ നമഃ ।
ഓം മധുമത്യൈ നമഃ ।
ഓം മധുമാസോദയായൈ നമഃ ।
ഓം മധവേ നമഃ ।
ഓം മാധവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാഭാഗായൈ നമഃ ।
ഓം മേഘഗംഭീരനിസ്വനായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശാദിജ്ഞാതവ്യാര്ഥവിശേഷഗായൈ നമഃ ।
ഓം നാഭൌവഹ്നിശിഖാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ലലാടേചംദ്രസന്നിഭായൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രൂമധ്യേഭാസ്കരാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹൃദിസര്വതാരാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം കൃത്തികാദിഭരണ്യംത നക്ഷത്രേഷ്ട്യാര്ചിതോദയായൈ നമഃ । 740
ഓം ഗ്രഹവിദ്യാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിര്വിദേ നമഃ ।
ഓം മതിജീവികായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാംഡഗര്ഭിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബാലായൈ നമഃ ।
ഓം സപ്താവരണദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം വൈരാജോത്തമസാമ്രാജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം കുമാരകുശലോദയായൈ നമഃ ।
ഓം ബഗലായൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രമരാംബായൈ നമഃ ।
ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം മേരുവിംധ്യാതിസംസ്ഥാനായൈ നമഃ ।
ഓം കാശ്മീരപുരവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം യോഗനിദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാനിദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം വിനിദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം രാക്ഷസാശ്രിതായൈ നമഃ ।
ഓം സുവര്ണദായൈ നമഃ । 760
ഓം മഹാഗംഗായൈ നമഃ ।
ഓം പംചാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം പംചസംഹതയേ നമഃ ।
ഓം സുപ്രജാതായൈ നമഃ ।
ഓം സുവീരായൈ നമഃ ।
ഓം സുപോഷായൈ നമഃ ।
ഓം സുപതയേ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം സുഗൃഹായൈ നമഃ ।
ഓം രക്തബീജാംതായൈ നമഃ ।
ഓം ഹതകംദര്പജീവികായൈ നമഃ ।
ഓം സമുദ്രവ്യോമമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം സമബിംദുസമാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം സൌഭാഗ്യരസജീവാതവേ നമഃ ।
ഓം സാരാസാരവിവേകദൃശേ നമഃ ।
ഓം ത്രിവല്യാദിസുപുഷ്ടാംഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാരത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭരതാശ്രിതായൈ നമഃ ।
ഓം നാദബ്രഹ്മമയീവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനബ്രഹ്മമയീപരായൈ നമഃ । 780
ഓം ബ്രഹ്മനാഡ്യൈ നമഃ ।
ഓം നിരുക്തയേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മകൈവല്യസാധനായൈ നമഃ ।
ഓം കാലികേയമഹോദാരവീര്യവിക്രമരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം വഡവാഗ്നിശിഖാവക്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാകവലതര്പണായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാഭൂതായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദര്പായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാസാരായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാക്രതവേ നമഃ ।
ഓം പംചഭൂതമഹാഗ്രാസായൈ നമഃ ।
ഓം പംചഭൂതാധിദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വപ്രമാണായൈ നമഃ ।
ഓം സംപത്തയേ നമഃ ।
ഓം സര്വരോഗപ്രതിക്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാംഡാംതര്ബഹിര്വ്യാപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുവക്ഷോവിഭൂഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ ।
ഓം നിധിവക്ത്രസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രവരായൈ നമഃ । 800

ഓം വരഹേതുക്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹേമമാലായൈ നമഃ ।
ഓം ശിഖാമാലായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശിഖായൈ നമഃ ।
ഓം പംചലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വാഗമസദാചാരമര്യാദായൈ നമഃ ।
ഓം യാതുഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം പുണ്യശ്ലോകപ്രബംധാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വാംതര്യാമിരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സാമഗാനസമാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രോത്രകര്ണരസായനായൈ നമഃ ।
ഓം ജീവലോകൈകജീവാതവേ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രോദാരവിലോകനായൈ നമഃ ।
ഓം തഡിത്കോടിലസത്കാംത്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിസുംദര്യൈ നമഃ ।
ഓം മീനനേത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഇംദ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം സുമംഗലായൈ നമഃ । 820
ഓം സര്വമംഗലസംപന്നായൈ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷാന്മംഗലദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ദേഹഹൃദ്ദീപികായൈ നമഃ ।
ഓം ദീപ്തയേ നമഃ ।
ഓം ജിഹ്വപാപപ്രണാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അര്ധചംദ്രോല്ലസദ്ദംഷ്ട്രായൈ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞവാടീവിലാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദുര്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം മഹോത്സാഹായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാദേവബലോദയായൈ നമഃ ।
ഓം ഡാകിനീഡ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശാകിനീഡ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സാകിനീഡ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സമസ്തജുഷേ നമഃ ।
ഓം നിരംകുശായൈ നമഃ ।
ഓം നാകിവംദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഷഡാധാരാധിദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ഭുവനജ്ഞാനനിഃശ്രേണയേ നമഃ ।
ഓം ഭുവനാകാരവല്ലര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശാശ്വത്യൈ നമഃ । 840
ഓം ശാശ്വതാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ലോകാനുഗ്രഹകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സാരസ്യൈ നമഃ ।
ഓം മാനസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസലോകപ്രദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ചിന്മുദ്രാലംകൃതകരായൈ നമഃ ।
ഓം കോടിസൂര്യസമപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം സുഖപ്രാണിശിരോരേഖായൈ നമഃ ।
ഓം സദദൃഷ്ടപ്രദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വസാംകര്യദോഷഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹോപദ്രവനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷുദ്രജംതുഭയഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം വിഷരോഗാദിഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം സദാശാംതായൈ നമഃ ।
ഓം സദാശുദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൃഹച്ഛിദ്രനിവാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കലിദോഷപ്രശമന്യൈ നമഃ ।
ഓം കോലാഹലപുരസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ । 860
ഓം ലാക്ഷണിക്യൈ നമഃ ।
ഓം മുഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ജഘന്യാകൃതിവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം മായായൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മൂലഭൂതായൈ നമഃ ।
ഓം വാസവ്യൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുചേതനായൈ നമഃ ।
ഓം വാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വസുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം വസുരത്നപരിച്ഛദായൈ നമഃ ।
ഓം ഛാംദസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചംദ്രഹൃദയായൈ നമഃ ।
ഓം മംത്രസ്വച്ഛംദഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം വനമാലായൈ നമഃ ।
ഓം വൈജയംത്യൈ നമഃ ।
ഓം പംചദിവ്യായുധാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം പീതാംബരമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചംചത്കൌസ്തുഭായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരികാമിന്യൈ നമഃ । 880
ഓം നിത്യായൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യായൈ നമഃ ।
ഓം രമായൈ നമഃ ।
ഓം രാമായൈ നമഃ ।
ഓം രമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുഭംജന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം ധനിഷ്ഠാംതായൈ നമഃ ।
ഓം ശരാംഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം നിര്ഗുണപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം മൈത്രേയായൈ നമഃ ।
ഓം മിത്രവിംദായൈ നമഃ ।
ഓം ശേഷ്യശേഷകലാശയായൈ നമഃ ।
ഓം വാരാണസീവാസലഭ്യായൈ നമഃ । [ വാരാണസീവാസരതായൈ ]
ഓം ആര്യാവര്തജനസ്തുതായൈ നമഃ ।
ഓം ജഗദുത്പത്തിസംസ്ഥാനസംഹാരത്രയകാരണായൈ നമഃ ।
ഓം തുഭ്യം നമഃ ।
ഓം അംബായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുസര്വസ്വായൈ നമഃ । 900

ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വലോകാനാം ജനന്യൈ നമഃ ।
ഓം പുണ്യമൂര്തയേ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം സദ്യോജാതാദിപംചാഗ്നിരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം പംചകപംചകായൈ നമഃ ।
ഓം യംത്രലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ആദയേ നമഃ ।
ഓം ആദ്യാദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സൃഷ്ട്യാദികാരണാകാരവിതതയേ നമഃ ।
ഓം ദോഷവര്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ജഗല്ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജഗന്മാത്രേ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുപത്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം നവകോടിമഹാശക്തിസമുപാസ്യപദാംബുജായൈ നമഃ ।
ഓം കനത്സൌവര്ണരത്നാഢ്യസര്വാഭരണഭൂഷിതായൈ നമഃ । 920
ഓം അനംതാനിത്യമഹിഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രപംചേശ്വരനായക്യൈ നമഃ ।
ഓം അത്യുച്ഛ്രിതപദാംതസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം പരമവ്യോമനായക്യൈ നമഃ ।
ഓം നാകപൃഷ്ഠഗതാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുലോകവിലാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വൈകുംഠരാജമഹിഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീരംഗനഗരാശ്രിതായൈ നമഃ ।
ഓം രംഗനായക്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂപുത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
ഓം വരദവല്ലഭായൈ നമഃ ।
ഓം കോടിബ്രഹ്മാദിസംസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം കോടിരുദ്രാദികീര്തിതായൈ നമഃ ।
ഓം മാതുലുംഗമയം ഖേടം ബിഭ്രത്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌവര്ണചഷകം ബിഭ്രത്യൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മദ്വയം ദധാനായൈ നമഃ ।
ഓം പൂര്ണകുംഭം ബിഭ്രത്യൈ നമഃ ।
ഓം കീരം ദധാനായൈ നമഃ ।
ഓം വരദാഭയേ ദധാനായൈ നമഃ ।
ഓം പാശം ബിഭ്രത്യൈ നമഃ । 940
ഓം അംകുശം ബിഭ്രത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശംഖം വഹംത്യൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രം വഹംത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലം വഹംത്യൈ നമഃ ।
ഓം കൃപാണികാം വഹംത്യൈ നമഃ ।
ഓം ധനുര്ബാണൌ ബിഭ്രത്യൈ നമഃ ।
ഓം അക്ഷമാലാം ദധാനായൈ നമഃ ।
ഓം ചിന്മുദ്രാം ബിഭ്രത്യൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാദശഭുജായൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാഷ്ടാദശപീഠഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂമിനീലാദിസംസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാമിചിത്താനുവര്തിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മാലയായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പൂര്ണകുംഭാഭിഷേചിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഇംദിരായൈ നമഃ ।
ഓം ഇംദിരാഭാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷീരസാഗരകന്യകായൈ നമഃ । 960
ഓം ഭാര്ഗവ്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വതംത്രേച്ഛായൈ നമഃ ।
ഓം വശീകൃതജഗത്പതയേ നമഃ ।
ഓം മംഗലാനാംമംഗലായ നമഃ ।
ഓം ദേവതാനാംദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ഉത്തമാനാമുത്തമായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രേയസേ നമഃ ।
ഓം പരമാമൃതായൈ നമഃ ।
ഓം ധനധാന്യാഭിവൃദ്ധയേ നമഃ ।
ഓം സാര്വഭൌമസുഖോച്ഛ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം ആംദോലികാദിസൌഭാഗ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മത്തേഭാദിമഹോദയായൈ നമഃ ।
ഓം പുത്രപൌത്രാഭിവൃദ്ധയേ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാഭോഗബലാദികായൈ നമഃ ।
ഓം ആയുരാരോഗ്യസംപത്തയേ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടൈശ്വര്യായൈ നമഃ ।
ഓം പരമേശവിഭൂതയേ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതരാഗതയേ നമഃ ।
ഓം സദയാപാംഗസംദത്തബ്രഹ്മേംദ്രാദിപദസ്ഥിതയേ നമഃ ।
ഓം അവ്യാഹതമഹാഭാഗ്യായൈ നമഃ । 980
ഓം അക്ഷോഭ്യവിക്രമായൈ നമഃ ।
ഓം വേദാനാമ്സമന്വയായൈ നമഃ ।
ഓം വേദാനാമവിരോധായൈ നമഃ ।
ഓം നിഃശ്രേയസപദപ്രാപ്തിസാധനായൈ നമഃ ।
ഓം നിഃശ്രേയസപദപ്രാപ്തിഫലായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമംത്രരാജരാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേമകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീം ബീജ ജപസംതുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ബീജപാലികായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രപത്തിമാര്ഗസുലഭായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുപ്രഥമകിംകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ലീംകാരാര്ഥസാവിത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌമംഗല്യാധിദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീയംത്രപുരവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്വമംഗലമാംഗല്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം സര്വാര്ഥസാധികായൈ നമഃ ।
ഓം ശരണ്യായൈ നമഃ । 1000
ഓം ത്ര്യംബകായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ ।
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *