ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Shiv Panchakshar Stotram in Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜ ವೃಂದ ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ|
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶಿ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ವಸಿಷ್ಠ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ಗೌತಮಾರ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತ ಶೇಖರಾಯ|
ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈ ವ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ|
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *