ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | Pratyangira Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಚಿತಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಕರಾಳವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಳದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭಿಚಾರಿಕಹೋಮಾಗ್ನಿಸಮುತ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಮುಖಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಾವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಗರ್ಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕೃತ್ಯಾವಿಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋನಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ನವಯೋನಿಚಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ಘಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಮೂರ್ಧಸ್ಫೋಟನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧೂಮಾಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಕಾರ್ಯಹಾನಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಮಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಕರ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾತ್ರೂಣಾಂ ಉದ್ಯೋಗವಿಘ್ನಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಮಸರ್ವೋದ್ಯೋಗವಶ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಪಶುಪುತ್ರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಸುರನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಸಾಧಕಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹಶಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಸನ್ನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಕಳ್ಯಾಣಗುಣಾಭಿರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಮದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತಶ್ಶತ್ರುವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲದುರಿತವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಜನಕಾಳರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಳೀರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಪ್ರಯೋಗನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಪವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಕ್ರಿಯಾನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಸಟಾಚ್ಛಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರಾದಿದಿಕ್ಪಾಲಕಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಪರಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರಚೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಮಾಲಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಶತ್ರುಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಶಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಶಕ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾಂತಕನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಶಿರಶ್ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥರ್ವಣವೇದಭಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭೇತಾಳಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಭದ್ರಕಾಳೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *