શ્રી વાસવી કન્યકા પરમેશ્વરી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ | Vasavi Kanyaka Parameswari Satanamavali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં શ્રીવાસવાંબાયૈ નમઃ ।
ઓં શ્રીકન્યકાયૈ નમઃ ।
ઓં જગન્માત્રે નમઃ ।
ઓં આદિશક્ત્યૈ નમઃ ।
ઓં દેવ્યૈ નમઃ ।
ઓં કરુણાયૈ નમઃ ।
ઓં પ્રકૃતિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં શુભાયૈ નમઃ ।
ઓં ધર્મસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । 10 ।

ઓં વૈશ્યકુલોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વસ્યૈ નમઃ ।
ઓં સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યાયૈ નમઃ ।
ઓં ત્યાગસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં ભદ્રાયૈ નમઃ ।
ઓં વેદવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ઓં કુસુમપુત્રિકાયૈ નમઃ ।
ઓં કુસુમદંતીવત્સલાયૈ નમઃ । 20 ।

ઓં શાંતાયૈ નમઃ ।
ઓં ગંભીરાયૈ નમઃ ।
ઓં શુભાયૈ નમઃ ।
ઓં સૌંદર્યનિલયાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વહિતાયૈ નમઃ ।
ઓં શુભપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યમુક્તાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વસૌખ્યપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં સકલધર્મોપદેશકારિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં પાપહરિણ્યૈ નમઃ । 30 ।

ઓં વિમલાયૈ નમઃ ।
ઓં ઉદારાયૈ નમઃ ।
ઓં અગ્નિપ્રવિષ્ટાયૈ નમઃ ।
ઓં આદર્શવીરમાત્રે નમઃ ।
ઓં અહિંસાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં આર્યવૈશ્યપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ઓં ભક્તરક્ષણતત્પરાયૈ નમઃ ।
ઓં દુષ્ટનિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ઓં નિષ્કળાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વસંપત્પ્રદાયૈ નમઃ । 40 ।

ઓં દારિદ્ર્યધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ઓં ત્રિકાલજ્ઞાનસંપન્નાયૈ નમઃ ।
ઓં લીલામાનુષવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ઓં વિષ્ણુવર્ધનસંહારિકાયૈ નમઃ ।
ઓં સુગુણરત્નાયૈ નમઃ ।
ઓં સાહસૌંદર્યસંપન્નાયૈ નમઃ ।
ઓં સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ઓં વિશ્વરૂપપ્રદર્શિન્યૈ નમઃ ।
ઓં નિગમવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં નિષ્કામાયૈ નમઃ । 50 ।

ઓં સર્વસૌભાગ્યદાયિન્યૈ નમઃ ।
ઓં ધર્મસંસ્થાપનાયૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યસેવિતાયૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યમંગળાયૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યવૈભવાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ઓં રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ઓં ઉમાયૈ નમઃ ।
ઓં શિવપૂજાતત્પરાયૈ નમઃ ।
ઓં પરાશક્ત્યૈ નમઃ । 60 ।

ઓં ભક્તકલ્પકાયૈ નમઃ ।
ઓં જ્ઞાનનિલયાયૈ નમઃ ।
ઓં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ઓં શિવાયૈ નમઃ ।
ઓં ભક્તિગમ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં ભક્તિવશ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં નાદબિંદુકળાતીતાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વોપદ્રવવારિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં સર્વસરૂપાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વશક્તિમય્યૈ નમઃ । 70 ।

ઓં મહાબુદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ઓં મહાસિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ઓં સદ્ગતિદાયિન્યૈ નમઃ ।
ઓં અમૃતાયૈ નમઃ ।
ઓં અનુગ્રહપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં આર્યાયૈ નમઃ ।
ઓં વસુપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં કળાવત્યૈ નમઃ ।
ઓં કીર્તિવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ઓં કીર્તિતગુણાયૈ નમઃ । 80 ।

ઓં ચિદાનંદાયૈ નમઃ ।
ઓં ચિદાધારાયૈ નમઃ ।
ઓં ચિદાકારાયૈ નમઃ ।
ઓં ચિદાલયાયૈ નમઃ ।
ઓં ચૈતન્યરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં ચૈતન્યવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ઓં યજ્ઞરૂપાયૈ નમઃ ।
ઓં યજ્ઞફલદાયૈ નમઃ ।
ઓં તાપત્રયવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ઓં ગુણાતીતાયૈ નમઃ । 90 ।

ઓં વિષ્ણુવર્ધનમર્દિન્યૈ નમઃ ।
ઓં તીર્થરૂપાયૈ નમઃ ।
ઓં દીનવત્સલાયૈ નમઃ ।
ઓં દયાપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ઓં તપોનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ઓં શ્રેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ઓં શ્રીયુતાયૈ નમઃ ।
ઓં પ્રમોદદાયિન્યૈ નમઃ ।
ઓં ભવબંધવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ઓં ભગવત્યૈ નમઃ । 100 ।

ઓં ઇહપરસૌખ્યદાયૈ નમઃ ।
ઓં આશ્રિતવત્સલાયૈ નમઃ ।
ઓં મહાવ્રતાયૈ નમઃ ।
ઓં મનોરમાયૈ નમઃ ।
ઓં સકલાભીષ્ટપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યમંગળરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યોત્સવાયૈ નમઃ ।
ઓં શ્રીકન્યકાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ । 108 ।

ઇતિ શ્રીવાસવીકન્યકાપરમેશ્વરી અષ્ટોત્તરશતનામાવળિઃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *