કંદ ષષ્ટિ કવચમ્ | Kanda Sashti Kavacham In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કાપ્પુ
તુદિપ્પોર્‍ક્કુ વલ્વિનૈપોં તુન્બં પોં
નેંજિલ્ પદિપ્પોર્કુ સેલ્વં પલિત્તુ કદિત્તોંગુમ્
નિષ્ટૈયું કૈકૂડું, નિમલરરુળ્ કંદર્
ષષ્ઠિ કવચન્ તનૈ ।

કુ઱ળ્ વેણ્બા ।
અમરર્ ઇડર્તીર અમરં પુરિંદ
કુમરન્ અડિ નેંજે કુ઱િ ।

નૂલ્
ષષ્ઠિયૈ નોક્ક શરવણ ભવનાર્
શિષ્ટરુક્કુદવું શેંકદિર્ વેલોન્
પાદમિરંડિલ્ પન્મણિચ્ ચદંગૈ
ગીતં પાડ કિંકિણિ યાડ
મૈય નડનં ચેય્યું મયિલ્ વાહનનાર્ (5)

કૈયિલ્ વેલાલ્ એનૈક્કાક્કવેન્‍ઋ વંદુ
વર વર વેલાયુધનાર્ વરુગ
વરુગ વરુગ મયિલોન્ વરુગ
ઇંદિરન્ મુદલા એંડિશૈ પોટ્ર
મંદિર વડિવેલ્ વરુગ વરુગ (10)

વાસવન્ મરુગા વરુગ વરુગ
નેશક્ કુ઱મગળ્ નિનૈવોન્ વરુગ
આઋમુગં પડૈત્ત અય્યા વરુગ
ની઱િડું વેલવન્ નિત્તં વરુગ
શિરગિરિ વેલવન્ સીક્કિરં વરુગ (15)

શરહણ ભવનાર્ સડુદિયિલ્ વરુગ
રહણ ભવશ રરરર રરર
રિહણ ભવશ રિરિરિરિ રિરિરિ
વિણભવ શરહણ વીરા નમો નમ
નિભવ શરહણ નિ઱ નિ઱ નિ઱ેન (20)

વશર હણભ વરુગ વરુગ
અસુરર્ કુડિ કેડુત્ત અય્યા વરુગ
એન્નૈ યાળું ઇળૈયોન્ કૈયિલ્
પન્નિરંડાયુધં પાશાંકુશમું
પરંદ વિળિ’ગળ્ પન્નિરંડિલંગ (25)

વિરૈંદેનૈક્ કાક્ક વેલોન્ વરુગ
ઐયું કિલિયું અડૈવુડન્ સૌવું
ઉય્યોળિ સૌવું, ઉયિરૈયું કિલિયું
કિલિયું સૌવું કિળરોળિયૈયું
નિલૈ પેટ્રેન્મુન્ નિત્તમું ઓળિરું (30)

ષણ્મુગન્ નીયું તનિયોળિ યોવ્વું
કુંડલિયાં શિવ ગુહન્ દિનં વરુગ
આઋમુગમું અણિમુડિ આઋં
ની઱િડુ નેટ્રિયું નીંડ પુરુવમું
પન્નિરુ કણ્ણું પવળચ્ ચેવ્વાયું (35)

નન્ને઱િ નેટ્રિયિલ્ નવમણિચ્ ચુટ્ટિયું
ઈરાઋ સેવિયિલ્ ઇલગુકુંડલમું
આ઱િરુ તિણ્બુયત્ તળિ’ગિય માર્બિલ્
પલ્બૂષણમું પદક્કમું તરિત્તુ
નન્મણિ પૂંડ નવરત્ન માલૈયું (40)

મુપ્પુરિ નૂલું મુત્તણિ માર્બું
શેપ્પળ’ગુડૈય તિરુવયિ ઋંદિયું
તુવંડ મરુંગિલ્ શુડરોળિ પટ્ટું
નવરત્નં પદિત્ત ન઱્‍ ચી઱ાવું
ઇરુતોડૈયળ’ગું ઇણૈમુળ’ંદાળું (45)

તિરુવડિ યદનિલ્ શિલંબોલિ મુળ’ંગ
સગગણ સગગણ સગગણ સગણ
મોગમોગ મોગમોગ મોગમોગ મોગન
નગનગ નગનગ નગનગ નગેન
ડિગુગુણ ડિગુડિગુ ડિગુગુણ ડિગુણ (50)

રરરર રરરર રરરર રરર
રિરિરિરિ રિરિરિરિ રિરિરિરિ રિરિરિ
ડુડુડુડુ ડુડુડુડુ ડુડુડુડુ ડુડુડુ
ડગુડગુ ડિગુડિગુ ડંગુ ડિંગુગુ
વિંદુ વિંદુ મયિલોન્ વિંદુ (55)

મુંદુ મુંદુ મુરુગવેલ્ મુંદુ
એંદનૈ યાળું એરગચ્ ચેલ્વ !
મૈંદન્ વેંડું વરમગિળ્‍’ંદુદવું
લાલા લાલા લાલા વેશમું
લીલા લીલા લીલા વિનોદ નેન્‍ઋ (60)

ઉન્‍઱િરુ વડિયૈ ઉઋદિયેણ્ ઱ેણ્ણું
એંતલૈવૈત્તુન્ ઇણૈયડિ કાક્ક
એન્નુયિર્ક્ કુયિરાં ઇ઱ૈવન્ કાક્ક
પન્નિરુ વિળિ’યાલ્ બાલનૈ કાક્ક
અડિયેન્ વદનં અળ’ગુવેલ્ કાક્ક (65)

પોડિપુનૈ નેટ્રિયૈ પુનિદવેલ્ કાક્ક
કદિર્વેલ્ ઇરંડું કણ્ણિનૈ કાક્ક
વિદિસેવિ ઇરંડું વેલવર્ કાક્ક
નાસિગળ્ ઇરંડું નલ્વેલ્ કાક્કા
પેશિય વાય્દનૈ પેરુવેલ્ કાક્ક (70)

મુપ્પત્તિરુપલ્ મુનૈવેલ્ કાક્ક
શેપ્પિય નાવૈ ચેવ્વેલ્ કાક્ક
કન્નં ઇરંડું કદિર્વેલ્ કાક્ક
એન્નિળં કળુ’ત્તૈ ઇનિયવેલ્ કાક્ક
માર્બૈ રત્તિન વડિવેલ્ કાક્ક (75)

શેરિળ મુલૈમાર્ તિરુવેલ્ કાક્ક
વડિવેલ્ ઇરુતોળ્ વળંપે઱ કાક્ક
પિડરિગળ્ ઇરંડું પેરુવેલ્ કાક્ક
અળ’ગુડન્ મુદુગૈ અરુળ્વેલ્ કાક્ક
પળુ’પદિનાઋં પરુવેલ્ કાક્ક (80)

વેટ્રિવેલ્ વયિટ્રૈ વિળંગવે કાક્ક
સિટ્રિડૈ અળ’ગુ઱ ચેવ્વેલ્ કાક્ક
નાણાં કયિટ્રૈ નલ્વેલ્ કાક્ક
આણ્કુ઱િ યિરંડું અયિલ્વેલ્ કાક્ક
પિટ્ટં ઇરંડું પેરુવેલ્ કાક્ક (85)

વટ્ટક્કુદત્તૈ વલ્વેલ્ કાક્ક
પણૈત્તોડૈ ઇરંડું પરુવેલ્ કાક્ક
કણૈક્કાલ્ મુળ’ંદાળ્ કદિર્વેલ્ કાક્ક
ઐવિરલ્ અડિયિનૈ અરુળ્વેલ્ કાક્ક
કૈગળ્ ઇરંડું કરુણૈ વેલ્ કાક્ક (90)

મુન્ કૈયિરંડું મુરણ્વેલ્ કાક્ક
પિન્ કૈયિરંડું પિન્નવળ્ ઇરુક્ક
નાવિલ્ સરસ્વતિ નટ્રુણૈયાગ
નાબિક્કમલં નલ્વેલ્ કાક્ક
મુપ્પાલ્ નાડિયૈ મુનૈવેલ્ કાક્ક (95)

એપ્પોળુ’દું એનૈ એદિર્વેલ્ કાક્ક
અડિયેન્ વશનં અશૈવુળ નેરં
કડુગવે વંદુ કનકવેલ્ કાક્ક
વરું પગલ્ તન્નિલ્ વજ્રવેલ્ કાક્ક
અરૈયિરુળ્ તન્નિલ્ અનૈયવેલ્ કાક્ક (100)

એમત્તિલ્ સામત્તિલ્ એદિર્વેલ્ કાક્ક
તામદં નીક્કિ ચતુર્વેલ્ કાક્ક
કાક્ક કાક્ક કનકવેલ્ કાક્ક
નોક્ક નોક્ક નોડિયિલ્ નોક્ક
તાક્ક તાક્ક તડૈય઱ તાક્ક (105)

પાર્ક પાર્ક પાવં પોડિપડ
પિલ્લિ શૂનિયં પેરુંપગૈયગલ
વલ્લ ભૂતં વલાટ્ટિગ પેય્ગળ્
અલ્લ઱્‍પડુત્તું અડંગ મુનિયું
પિળ્ળૈગળ્ તિન્નું પુળ’ક્કડૈ મુનિયું (110)

કોળ્ળિવાય્ પેય્ગળું કુ઱ળૈપ્ પેય્ગળું
પેણ્ ગળૈત્તોડરું બ્રમ્મરાચ્ચદરું
અડિયનૈક્કંડાલ્ અલ઱િક્કલંગિડ
ઇરિશિકાટ્ટેરિ ઇત્તુન્બ શેનૈયું
એલ્લિનું ઇરુટ્ટિલું એદિર્પડું અણ્ણરું (115)

કનપૂશૈ કોળ્ળું કાળિયોડનૈવરું
વિટ્ટાંકારરું મિગુપલ પેય્ગળું
તંડિયકારરું ચંડાળર્ગળું
એન્ પેયર્ શોલ્લવું ઇડિવિળુ’ન્ દોડિડ
આનૈયડિયિનિલ્ અરુંપાવૈગળું (120)

પૂનૈ મયિરું પિળ્ળૈગળ્ એન્બું
નગમું મયિરું નીળ્મુડિ મંડૈયું
પાવૈગળુડને પલકલશત્તુડન્
મનૈયિ઱્ પુદૈત્ત વંજનૈ તનૈયું
ઓટ્ટિય પાવૈયું ઓટ્ટિય શેરુક્કું (125)

કાશું પણમું કાવુડન્ શોઋં
ઓદુમંજનમું ઓરુવળિ’પ્ પોક્કું
અડિયનૈક્કંડાલ્ અલૈંદુ કુલૈંદિડ
માટ્રાર્ વંચગર્ વંદુ વણંગિડ
કાલદૂદાળ્ એનૈક્ કંડાલ્ કલંગિડ (130)

અંજિ નડુંગિડ અરંડુ પુરંડિડ
વાય્‍વિટ્ટલ઱િ મદિકેટ્ટોડ
પડિયિનિલ્ મુટ્ટપ્પાશક્કયિટ્રાલ્
કટ્ટુડન્ અંગં કદ઱િડક્કટ્ટુ
કટ્ટિ યુરુટ્ટુ કાલ્ કૈમુ઱િય (135)

કટ્ટુ કટ્ટુ કદ઱િડક્કટ્ટુ
મુટ્ટુ મુટ્ટુ મુળિ’ગળ્ પિદુંગિડ
ચેક્કુ ચેક્કુ ચેદિલ્ ચેદિલાગ
ચોક્કુ ચોક્કુ શૂર્‍પ્પગૈ ચોક્કુ
કુત્તુ કુત્તુ કૂર્વડિ વેલાલ્ (140)

પટ્રુ પટ્રુ પગલવન્ તણલેરિ
તણલેરિ તણલેરિ તણલદુવાગ
વિડુવિડુ વેલૈ વેરુંડદુ ઓડ
પુલિયું નરિયું પુન્નરિ નાયું
એલિયું કરડિયું ઇનિત્તોડર્‍ંદોડ (145)

તેળું પાંબું શેય્યાન્ પૂરાન્
કડિવિડ વિષંગળ્ કડિત્તુય રંગં
એ઱િય વિષંગળ્ એળિદુડન્ ઇરંગ
ઓળુપ્પું ચુળુક્કું ઓરુતલૈ નોયું
વાદં શયિત્તિયં વલિપ્પુપ્પિત્તં (150)

શૂલૈ સયંગુન્મં શોક્કુચ્ ચિ઱ંગુ
કુડૈચ્ચલ્ શિલંદિ કુડલ્ વિપ્પિરિદિ
પક્કપ્પિળવૈ પડર્તોડૈ વાળૈ’
કડુવન્ પડુવન્ કૈત્તાળ્ શિલંદિ
પ઱્‍કુત્તુ અરણૈ પરુવરૈ આપ્પું (155)

એલ્લાપ્પિણિયું એન્‍઱નૈક્કંડાલ્
નિલ્લા દોડ નીયેનક્કરુળ્વાય્
ઈરેળ્’ ઉલગમું એનક્કુ઱ વાગ
આણું પેણ્ણું અનૈવરું એનક્કા
મણ્ણાળરશરું મગિળ્’ંદુ઱ વાગવૂ (160)

ઉન્નૈત્ તુદિક્ક ઉન્ તિરુનામં
શરવણ બવને શૈલોળિ બવને
તિરિપુર બવને તિગળો’ળિ બવને
પરિપુર બવને પવમોળિ બવને
અરિતિરુ મરુગા અમરાપદિયૈ (165)

કાત્તુદ્દેવર્ગળ્ કડુંજિરૈ વિડુત્તાય્
કંદા ગુહને કદિર્ વેલવને
કાર્તિગૈ મૈંદા કડંબા કડંબનૈ
ઇડુંબનૈ અળિ’ત્ત ઇનિય વેલ્ મુરુગા
તણિકાચલને શંકરન્ પુદલ્વા (170)

કદિર્કામત્તુ઱ૈ કદિર્વેલ્ મુરુગા
પળ’નિ પદિવાળ્’ બાલકુમારા
આવિનન્ કુડિવાળ્’ અળ’ગિય વેલા
સેંદિન્ મામલૈયુઋં ચંગલ્વરાયા
શમરાપુરિવાળ્’ ષણ્મુગત્તરસે (175)

કારાર્ કુળ’લાલ્ કલૈમગળ્ નન્‍઱ાય્
એન્ ના ઇરુક્ક યાનુનૈપ્પાડ
એનૈત્તોડરંદિરુક્કું એંદૈ મુરુગનૈ
પાડિનેન્ આડિનેન્ પરવશમાગ
આડિનેન્ નાડિનેન્ આવિનન્ બૂદિયૈ (180)

નેશમુડન્ યાન્ નેટ્રિયિલણિય
પાશવિનૈગળ્ પટ્રદુ નીંગિ
ઉન્પદં પે઱વે ઉન્નરુળાગ
અન્બુડન્ રક્ષિ અન્નમું ચોન્નમું
મેત્તમેત્તાગ વેલાયુદનાર્ (185)

સિદ્દિપેટ્રડિયેન્ શિ઱પ્પુડન્ વાળ્’ગ
વાળ્’ગ વાળ્’ગ મયિલોન્ વાળ્’ગ
વાળ્’ગ વાળ્’ગ વડિવેલ્ વાળ્’ગ
વાળ્’ગ વાળ્’ગ મલૈક્કુરુ વાળ્’ગ
વાળ્’ગ વાળ્’ગ મલૈક્કુ઱ મગળુડન્ (190)

વાળ્’ગ વાળ્’ગ વારણત્તુવશં
વાળ્’ગ વાળ્’ગ એન્ વઋમૈગળ્ નીંગ
એત્તનૈ કુ઱ૈગળ્ એત્તનૈ પિળૈ’ગળ્
એત્તનૈ અડિયેન્ એત્તનૈ શેયિનું
પેટ્રવન્ નીગુરુ પોઋપ્પદુન્કડન્ (195)

પેટ્રવળ્ કુ઱મગળ્ પેટ્રવળામે
પિળ્ળૈ યેન્‍઱ન્બાય્‍પ્ પિરિયમળિત્તુ
મૈંદન્ એન્ મીદુ ઉન્ મનમગિળ્’ંદરુળિ
તંજમેન્‍઱ડિયાર્ તળૈ’ત્તિડ અરુળ્’શેય્
કંદર્ ષષ્ઠિ કવચં વિરુંબિય (200)

બાલન્ દેવરાયન્ પગર્‍ંદદૈ
કાલૈયિલ્ માલૈયિલ્ કરુત્તુડન્ નાળું
આચારત્તુડન્ અંગં તુલક્કિ
નેશમુડન્ ઓરુ નિનૈવદુવાગિ
કંદર્ ષષ્ઠિ કવચં ઇદનૈ (205)

ચિંદૈ કલંગાદુ દિયાનિપ્પવર્ગળ્
ઓરુનાળ્ મુપ્પત્તાઋરુક્કોંડુ
ઓદિયે જેપિત્તુ ઉગંદુ ની઱ણિય
અષ્ટદિક્કુળ્ળોરડંગલું વશમાય્
દિશૈ મન્નરેણ્મર્ શેયલદરુળુવર્ (210)

માટ્રલરેલ્લાં વંદુ વણંગુવર્
નવકોળ્ મગિળ્’ંદુ નન્મૈ યળિત્તિડું
નવમદ નેનવું નલ્લેળિ’લ્ પેઋવર્
એંદ નાળું ઈરેટ્ટાય્ વાળ્’વર્
કંદર્ કૈવેલાં કવચત્તડિયૈ (215)

વળિ’યાય્ કાણ મેય્યાય્ વિળંગું
વિળિ’યા઱્કાણ વેરુંડિડું પેય્ગળ્
પોલ્લા દવરૈપ્પોડિપોડિયાક્કું
નલ્લોર્ નિનૈવિલ્ નડનં પુરિયું
સર્વ સદ્ગુરુ શંકરાત્તડિ (220)

અ઱િંદેનદુળ્ળં અષ્ટલક્ષ્મિગળિલ્
વીરલક્ષ્મિક્કુ વિરુંદુણવાગ
શૂર પદ્માવૈત્તુણિત્તગૈ યદનાલ્
ઇરુવત્તેળ્’વર્‍ક્કુ ઉવંદમુદળિત્ત
ગુરુપરન્ પળ’નિક્ કુન્‍઱િલ્ ઇરુક્કું (225)

ચિન્નક્કુળ’ંદૈ શેવડિ પોટ્રિ
એનૈત્તડુત્તાટ્કોળ એન્‍઱નદુળ્ળં
મેવિય વડિવુઋં વેલવા પોટ્રિ
દેવર્ગળ્ સેનાપતિયે પોટ્રિ
કુ઱મગળ્ મનમગિળ્’ કોવે પોટ્રિ (230)

તિ઱મિગુ દિવ્વિય દેગા પોટ્રિ
ઇડુંબા યુદને ઇડુંબા પોટ્રિ
કડંબા પોટ્રિ કંદા પોટ્રિ
વેટ્ચિ પુનૈયું વેળે પોટ્રિ
ઉયર્ગિરિ કનકસબૈક્કોરરશે (235)

મયિલ્નડમિડુવોય્ મલરડિ શરણં
શરણં શરણં શરવણ ભવ ઓં
શરણં શરણં ષણ્મુગા શરણમ્ ॥ (238)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *