શ્રી સૂક્તમ્ | Sri Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓમ્ ॥ હિર॑ણ્યવર્ણાં॒ હરિ॑ણીં સુ॒વર્ણ॑રજ॒તસ્ર॑જામ્ ।
ચં॒દ્રાં હિ॒રણ્મ॑યીં-લઁ॒ક્ષ્મીં જાત॑વેદો મ॒ આવ॑હ ॥

તાં મ॒ આવ॑હ॒ જાત॑વેદો લ॒ક્ષ્મીમન॑પગા॒મિની᳚મ્ ।
યસ્યાં॒ હિર॑ણ્યં-વિઁં॒દેયં॒ ગામશ્વં॒ પુરુ॑ષાન॒હમ્ ॥

અ॒શ્વ॒પૂ॒ર્વાં ર॑થમ॒ધ્યાં હ॒સ્તિના॑દ-પ્ર॒બોધિ॑નીમ્ ।
શ્રિયં॑ દે॒વીમુપ॑હ્વયે॒ શ્રીર્મા॑ દે॒વીર્જુ॑ષતામ્ ॥

કાં॒સો᳚સ્મિ॒ તાં હિર॑ણ્યપ્રા॒કારા॑મા॒ર્દ્રાં જ્વલં॑તીં તૃ॒પ્તાં ત॒ર્પયં॑તીમ્ ।
પ॒દ્મે॒ સ્થિ॒તાં પ॒દ્મવ॑ર્ણાં॒ તામિ॒હોપ॑હ્વયે॒ શ્રિયમ્ ॥

ચં॒દ્રાં પ્ર॑ભા॒સાં-યઁ॒શસા॒ જ્વલં॑તીં॒ શ્રિયં॑-લોઁ॒કે દે॒વજુ॑ષ્ટામુદા॒રામ્ ।
તાં પ॒દ્મિની॑મીં॒ શર॑ણમ॒હં પ્રપ॑દ્યેઽલ॒ક્ષ્મીર્મે॑ નશ્યતાં॒ ત્વાં-વૃઁ॑ણે ॥

આ॒દિ॒ત્યવ॑ર્ણે॒ તપ॒સોઽધિ॑જા॒તો વન॒સ્પતિ॒સ્તવ॑ વૃ॒ક્ષોઽથ॑ બિ॒લ્વઃ ।
તસ્ય॒ ફલા॑નિ॒ તપ॒સાનુ॑દંતુ મા॒યાંત॑રા॒યાશ્ચ॑ બા॒હ્યા અ॑લ॒ક્ષ્મીઃ ॥

ઉપૈ॑તુ॒ માં દે॑વસ॒ખઃ કી॒ર્તિશ્ચ॒ મણિ॑ના સ॒હ ।
પ્રા॒દુ॒ર્ભૂ॒તોઽસ્મિ॑ રાષ્ટ્રે॒ઽસ્મિન્ કી॒ર્તિ॒મૃ॑દ્ધિં દ॒દાતુ॑ મે ॥

ક્ષુ॒ત્પિ॒પા॒સામ॑લાં જ્યે॒ષ્ઠામ॒લ॒ક્ષીં ના॑શયા॒મ્યહમ્ ।
અભૂ॑તિ॒મસ॑મૃદ્ધિં॒ ચ સ॒ર્વાં॒ નિર્ણુ॑દ મે॒ ગૃહાત્ ॥

ગં॒ધ॒દ્વા॒રાં દુ॑રાધ॒ર્​ષાં॒ નિ॒ત્યપુ॑ષ્ટાં કરી॒ષિણી᳚મ્ ।
ઈ॒શ્વરીગ્​મ્॑ સર્વ॑ભૂતા॒નાં॒ તામિ॒હોપ॑હ્વયે॒ શ્રિયમ્ ॥

શ્રી᳚ર્મે ભ॒જતુ । અલ॒ક્ષી᳚ર્મે ન॒શ્યતુ ।

મન॑સઃ॒ કામ॒માકૂ॑તિં-વાઁ॒ચઃ સ॒ત્યમ॑શીમહિ ।
પ॒શૂ॒નાગ્​મ્ રૂ॒પમન્ય॑સ્ય॒ મયિ॒ શ્રીઃ શ્ર॑યતાં॒-યઁશઃ॑ ॥

ક॒ર્દમે॑ન પ્ર॑જાભૂ॒તા॒ મ॒યિ॒ સંભ॑વ ક॒ર્દમ ।
શ્રિયં॑-વાઁ॒સય॑ મે કુ॒લે॒ મા॒તરં॑ પદ્મ॒માલિ॑નીમ્ ॥

આપઃ॑ સૃ॒જંતુ॑ સ્નિ॒ગ્ધા॒નિ॒ ચિ॒ક્લી॒ત વ॑સ મે॒ ગૃહે ।
નિ ચ॑ દે॒વીં મા॒તરં॒ શ્રિયં॑-વાઁ॒સય॑ મે કુ॒લે ॥

આ॒ર્દ્રાં પુ॒ષ્કરિ॑ણીં પુ॒ષ્ટિં॒ પિં॒ગ॒ળાં પ॑દ્મમા॒લિનીમ્ ।
ચં॒દ્રાં હિ॒રણ્મ॑યીં-લઁ॒ક્ષ્મીં જાત॑વેદો મ॒ આવ॑હ ॥

આ॒ર્દ્રાં-યઁઃ॒ કરિ॑ણીં-યઁ॒ષ્ટિં॒ સુ॒વ॒ર્ણાં હે॑મમા॒લિનીમ્ ।
સૂ॒ર્યાં હિ॒રણ્મ॑યીં-લઁ॒ક્ષ્મીં॒ જાત॑વેદો મ॒ આવ॑હ ॥

તાં મ॒ આવ॑હ॒ જાત॑વેદો લ॒ક્ષીમન॑પગા॒મિની᳚મ્ ।
યસ્યાં॒ હિર॑ણ્યં॒ પ્રભૂ॑તં॒ ગાવો॑ દા॒સ્યોઽશ્વા᳚ન્, વિં॒દેયં॒ પુરુ॑ષાન॒હમ્ ॥

યશ્શુચિઃ॑ પ્રયતો ભૂ॒ત્વા॒ જુ॒હુયા॑-દાજ્ય॒-મન્વ॑હમ્ ।
શ્રિયઃ॑ પં॒ચદ॑શર્ચં ચ શ્રી॒કામ॑સ્સત॒તં॒ જ॑પેત્ ॥

આનંદઃ કર્દ॑મશ્ચૈ॒વ ચિક્લી॒ત ઇ॑તિ વિ॒શ્રુતાઃ ।
ઋષ॑ય॒સ્તે ત્ર॑યઃ પુત્રાઃ સ્વ॒યં॒ શ્રીરે॑વ દે॒વતા ॥

પદ્માનને પ॑દ્મ ઊ॒રૂ॒ પ॒દ્માક્ષી પ॑દ્મસં॒ભવે ।
ત્વં માં᳚ ભ॒જસ્વ॑ પદ્મા॒ક્ષી યે॒ન સૌખ્યં॑-લઁભા॒મ્યહમ્ ॥

અ॒શ્વદા॑યી ચ ગોદા॒યી॒ ધ॒નદા॑યી મ॒હાધ॑ને ।
ધનં॑ મે॒ જુષ॑તાં દે॒વીં સ॒ર્વકા॑માર્થ॒ સિદ્ધ॑યે ॥

પુત્રપૌત્ર ધનં ધાન્યં હસ્ત્યશ્વાજાવિગો રથમ્ ।
પ્રજાનાં ભવસિ માતા આયુષ્મંતં કરોતુ મામ્ ॥

ચંદ્રાભાં-લઁક્ષ્મીમીશાનાં સૂર્યાભાં᳚ શ્રિયમીશ્વરીમ્ ।
ચંદ્ર સૂર્યાગ્નિ સર્વાભાં શ્રી મહાલક્ષ્મી-મુપાસ્મહે ॥

ધન-મગ્નિ-ર્ધનં-વાઁયુ-ર્ધનં સૂર્યો॑ ધનં-વઁસુઃ ।
ધનમિંદ્રો બૃહસ્પતિ-ર્વરુ॑ણં ધનમ॑શ્નુતે ॥

વૈનતેય સોમં પિબ સોમં॑ પિબતુ વૃત્રહા ।
સોમં॒ ધનસ્ય સોમિનો॒ મહ્યં॑ દદાતુ સોમિની॑ ॥

ન ક્રોધો ન ચ માત્સ॒ર્યં ન લોભો॑ નાશુભા મતિઃ ।
ભવંતિ કૃત પુણ્યાનાં ભ॒ક્તાનાં શ્રી સૂ᳚ક્તં જપેત્સદા ॥

વર્​ષં᳚તુ॒ તે વિ॑ભાવ॒રિ॒ દિ॒વો અભ્રસ્ય વિદ્યુ॑તઃ ।
રોહં᳚તુ સર્વ॑બીજાન્યવ બ્રહ્મ દ્વિ॒ષો᳚ જ॑હિ ॥

પદ્મપ્રિયે પદ્મિનિ પદ્મહસ્તે પદ્માલયે પદ્મ-દળાયતાક્ષી ।
વિશ્વપ્રિયે વિષ્ણુ મનોનુકૂલે ત્વત્પાદપદ્મં મયિ સન્નિધત્સ્વ ॥

યા સા પદ્માસનસ્થા વિપુલકટિતટી પદ્મપત્રાયતાક્ષી ।
ગંભીરા વર્તનાભિઃ સ્તનભરનમિતા શુભ્ર વસ્તોત્તરીયા ॥

લક્ષ્મી-ર્દિવ્યૈ-ર્ગજેંદ્રૈ-ર્મણિગણ ખચિતૈ-સ્સ્નાપિતા હેમકુંભૈઃ ।
નિત્યં સા પદ્મહસ્તા મમ વસતુ ગૃહે સર્વ માંગળ્યયુક્તા ॥

લક્ષ્મીં ક્ષીર સમુદ્ર રાજતનયાં શ્રીરંગ ધામેશ્વરીમ્ ।
દાસીભૂત સમસ્ત દેવ વનિતાં-લોઁકૈક દીપાંકુરામ્ ।
શ્રીમન્મંદ કટાક્ષ લબ્ધ વિભવ બ્રહ્મેંદ્ર ગંગાધરામ્ ।
ત્વાં ત્રૈલોક્ય કુટુંબિનીં સરસિજાં-વંઁદે મુકુંદપ્રિયામ્ ॥

સિદ્ધલક્ષ્મી-ર્મોક્ષલક્ષ્મી-ર્જયલક્ષ્મી-સ્સરસ્વતી ।
શ્રીલક્ષ્મી-ર્વરલક્ષ્મીશ્ચ પ્રસન્ના મમ સર્વદા ॥

વરાંકુશૌ પાશમભીતિ મુદ્રામ્ ।
કરૈર્વહંતીં કમલાસનસ્થામ્ ।
બાલર્કકોટિ પ્રતિભાં ત્રિનેત્રામ્ ।
ભજેઽહમંબાં જગદીશ્વરીં તામ્ ॥

સર્વમંગળ માંગળ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે ।
શરણ્યે ત્ય્રંબકે દેવી નારાયણિ નમોસ્તુતે ॥

ઓં મ॒હા॒દે॒વ્યૈ ચ॑ વિ॒દ્મહે॑ વિષ્ણુપ॒ત્ની ચ॑ ધીમહિ । તન્નો॑ લક્ષ્મીઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ॥

શ્રી-ર્વર્ચ॑સ્વ॒-માયુ॑ષ્ય॒-મારો᳚ગ્ય॒-માવી॑ધા॒ત્ પવ॑માનં મહી॒યતે᳚ ।
ધા॒ન્યં ધ॒નં પ॒શું બ॒હુપુ॑ત્રલા॒ભં શ॒તસં᳚​વઁત્સ॒રં દી॒ર્ઘમાયુઃ॑ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *