Pratah Smaran Dainik Upasana Mantra In English

Also Read This In:- Hindi.

Karagre Vasate Lakssmih Karamadhye Sarasvati।
Karamuule Tu Govindah Prabhaate Karadarshanam॥1॥
Samudravasane Devi! Paravatstanmandale।
Vishnupatni! Namstubhyam Padsparsham Kshamasva Me॥2॥

Brahmaa Muraaris-Tripuraantakaarii
Bhaanuh Shashii Bhuumisuto Budhash-Ca।
Gurush-Ca Shukrah Shani-Raahu-Ketavah
Kurvantu Sarve Mama Suprabhaatam॥3॥

Sanatkumaarah Sanakah Sanandanah
Sanaatano[a-A]pyi-Aasuri-Pinggalau Ca।
Sapta Svaraah Sapta Rasaatalaani
Kurvantu Sarve Mama Suprabhaatam॥4॥

Sapta-arnnavaah Sapta Kula-Acalaash-Ca
Sapta-Rssayo Dviipa-Aanaani Sapta।
Bhuur-Aadi-Krtvaa Bhuvanaani Sapta
Kurvantu Sarve Mama Suprabhaatam॥5॥

Prthvii Sa-Gandhaa Sa-Rasaas-Tatha-Apah
Sparshii Ca Vaayur-Jvalitam Ca Tejah।
Nabhah Sa-Shabdam Mahataa Sahaia-Eva
Kurvantu Sarve Mama Suprabhaatam॥6॥

Pratah smaranamtada yo
viditvassdaratah Pathet
Sa samyaga dharmanishthah Syat
sansmrtasakhanda bharatah॥7॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *