Namami Bhakt Vatsalan Stuti In English

Also Read This In:- Hindi

Shri Atri Muni Dwara Rachit Shriram-stuti Ramayan Ke Aranyakand Se Sambandhit Hai ।
Namami Bhakt Vatsalan ।
Krpalu Sheel Komlan ॥
Bhajami Te Padambujan ।
Akaminan Swadhamdan ॥

Nikam Shyam Sundaran ।
Bhavambunath Mandaran ॥
Praphull Kanj Lochanan ।
Madadi Dosh Mochanan ॥

Pralamb Bahu Vikraman ।
Prabhopramayya Vaibhavam ॥
Nishang Chap Saiyan ।
Dharan Trilok Nayak ॥

Dinesh Vansh Mandanan ।
Mahesh Chap Khandanan ॥
Munindr Sant Ranjanan ।
Surari Vrnd Bhanjanan ॥

Manoj Vairi Vanditan ।
Ajadi Dev Sevitan ॥
Vishuddh Bodh Vigrahan ।
Samast Dooshanapahan ॥

Namami Indira Patin ।
Sukhakaran Satan Gatin ॥
Bhaje Sashakti Sanujan ।
Shachi Pati Priyanujan ॥

Tvadanghri Mool Ye Narah ।
Bhajanti Heen Matsarah ॥
Patanti No Bhawarnave ।
Vitark Weichi Sankule ॥

Vivikt Vasinah Sada ।
Bhajanti Muktaye Muda ॥
Nirasy Indriyadikan ।
Prayanti Te Gatin Svakan ॥

Tamekamadbhutan Prabhun ।
Nirihamishvaran Vibhun ॥
Jagadgurun Ch Shashvatan ।
Turiyamev Kewalan ॥

Bhajami Bhav Vallabhan ।
Kuyoginan Sudurlabhan ॥
Swabhakt Kalp Padapan ।
Saman Susevyamanvahan ॥

Anoop Roop Bhupatin ।
Natohamurvija Patin ॥
Prasid Me Namami Te ।
Padabj Bhakti Dehi Me ॥

Pathanti Ye Stawan Idan ।
Naradaren Te Padan ॥
Vrajanti Natr Sanshayan ।
Twadiy Bhakti Sanyutah ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *