Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Bhajan In English

Also Read This In:- Hindi.

Govind Jai-jai, Gopal Jai-jai ।
Radha-raman Hari, Govind Jai-jai ॥ 1 ॥
॥ Govind Jai-jai… ॥
Brahmaki Jai-jai, Vishnuki Jai-jai ।
Uma- Pati Shiv Shankarki Jai-jai ॥ 2 ॥
॥ Govind Jai-jai… ॥

Radhaki Jai-jai, Rukminiki Jai-jai ।
Mor-mukut Vanshivareki Jai-jai ॥ 3 ॥
॥ Govind Jai-jai… ॥

Gangaki Jai-jai, Yamunaki Jai-jai ।
Sarswati, Tirveniki Jai-jai ॥ 4 ॥
॥ Govind Jai-jai… ॥

Ramki Jai-jai Shyamki Jai-jai ।
Dashrath-kunwar Chaaron Bhaiyon Ki Jai-jai ॥ 5 ॥
॥ Govind Jai-jai… ॥

Krishnki Jai-jai, Lakshmiki Jai-jai ।
Krishn-baldev Donon Bhayonki Jai-jai ॥ 6 ॥

Govind Jai-jai, Gopal Jai-jai ।
Radha-raman Hari, Govind Jai-jai ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *