ஸித்³த⁴ குஞ்ஜிகா ஸ்தோத்ரம் | Siddha Kunjika Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமன்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருஷி:, அனுஷ்டுப் ச²ன்த:³,
ஶ்ரீத்ரிகு³ணாத்மிகா தே³வதா, ஓம் ஐம் பீ³ஜம், ஓம் ஹ்ரீம் ஶக்தி:, ஓம் க்லீம் கீலகம்,
மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக:³ ।

ஶிவ உவாச
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
யேன மன்த்ரப்ரபா⁴வேண சண்டீ³ஜாப: ஶுபோ⁴ ப⁴வேத் ॥ 1 ॥

ந கவசம் நார்க³லாஸ்தோத்ரம் கீலகம் ந ரஹஸ்யகம் ।
ந ஸூக்தம் நாபி த்⁴யானம் ச ந ந்யாஸோ ந ச வார்சனம் ॥ 2 ॥

குஞ்ஜிகாபாட²மாத்ரேண து³ர்கா³பாட²ப²லம் லபே⁴த் ।
அதி கு³ஹ்யதரம் தே³வி தே³வானாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 3 ॥

கோ³பனீயம் ப்ரயத்னேன ஸ்வயோனிரிவ பார்வதி ।
மாரணம் மோஹனம் வஶ்யம் ஸ்தம்ப⁴னோச்சாடனாதி³கம் ।
பாட²மாத்ரேண ஸம்ஸித்³த்⁴யேத் குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 4 ॥

அத² மன்த்ர: ।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டா³யை விச்சே ।
ஓம் க்³லௌம் ஹும் க்லீம் ஜூம் ஸ: ஜ்வாலய ஜ்வாலய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல
ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டா³யை விச்சே ஜ்வல ஹம் ஸம் லம் க்ஷம் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 5 ॥
இதி மன்த்ர: ।

நமஸ்தே ருத்³ரரூபிண்யை நமஸ்தே மது⁴மர்தி³னி ।
நம: கைடப⁴ஹாரிண்யை நமஸ்தே மஹிஷார்தி³னி ॥ 6 ॥

நமஸ்தே ஶும்ப⁴ஹன்த்ர்யை ச நிஶும்பா⁴ஸுரகா⁴தினி ।
ஜாக்³ரதம் ஹி மஹாதே³வி ஜபம் ஸித்³த⁴ம் குருஷ்வ மே ॥ 7 ॥

ஐங்காரீ ஸ்ருஷ்டிரூபாயை ஹ்ரீங்காரீ ப்ரதிபாலிகா ।
க்லீங்காரீ காமரூபிண்யை பீ³ஜரூபே நமோஸ்து தே ॥ 8 ॥

சாமுண்டா³ சண்ட³கா⁴தீ ச யைகாரீ வரதா³யினீ ।
விச்சே சாப⁴யதா³ நித்யம் நமஸ்தே மன்த்ரரூபிணி ॥ 9 ॥

தா⁴ம் தீ⁴ம் தூ⁴ம் தூ⁴ர்ஜடே: பத்னீ வாம் வீம் வூம் வாக³தீ⁴ஶ்வரீ ।
க்ராம் க்ரீம் க்ரூம் காலிகா தே³வி ஶாம் ஶீம் ஶூம் மே ஶுப⁴ம் குரு ॥ 1௦ ॥

ஹும் ஹும் ஹுங்காரரூபிண்யை ஜம் ஜம் ஜம் ஜம்ப⁴னாதி³னீ ।
ப்⁴ராம் ப்⁴ரீம் ப்⁴ரூம் பை⁴ரவீ ப⁴த்³ரே ப⁴வான்யை தே நமோ நம: ॥ 11 ॥

அம் கம் சம் டம் தம் பம் யம் ஶம் வீம் து³ம் ஐம் வீம் ஹம் க்ஷம் ।
தி⁴ஜாக்³ரம் தி⁴ஜாக்³ரம் த்ரோடய த்ரோடய தீ³ப்தம் குரு குரு ஸ்வாஹா ॥ 12 ॥

பாம் பீம் பூம் பார்வதீ பூர்ணா கா²ம் கீ²ம் கூ²ம் கே²சரீ ததா² ।
ஸாம் ஸீம் ஸூம் ஸப்தஶதீ தே³வ்யா மன்த்ரஸித்³தி⁴ம் குருஷ்வ மே ॥ 13 ॥

குஞ்ஜிகாயை நமோ நம: ।

இத³ம் து குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் மன்த்ரஜாக³ர்திஹேதவே ।
அப⁴க்தே நைவ தா³தவ்யம் கோ³பிதம் ரக்ஷ பார்வதி ॥ 14 ॥

யஸ்து குஞ்ஜிகயா தே³வி ஹீனாம் ஸப்தஶதீம் படே²த் ।
ந தஸ்ய ஜாயதே ஸித்³தி⁴ரரண்யே ரோத³னம் யதா² ॥ 15 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே கௌ³ரீதன்த்ரே ஶிவபார்வதீஸம்வாதே³ குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *