இன்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் | Indrakshi Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நாரத³ உவாச ।
இன்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரமாக்²யாஹி நாராயண கு³ணார்ணவ ।
பார்வத்யை ஶிவஸம்ப்ரோக்தம் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ॥

நாராயண உவாச ।
இன்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ர மன்த்ரஸ்ய மாஹாத்ம்யம் கேன வோச்யதே ।
இன்த்³ரேணாதௌ³ க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வாபத்³வினிவாரணம் ॥

ததே³வாஹம் ப்³ரவீம்யத்³ய ப்ருச்ச²தஸ்தவ நாரத³ ।
அஸ்ய ஶ்ரீ இன்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய, ஶசீபுரன்த³ர ருஷி:, அனுஷ்டுப்ச²ன்த:³, இன்த்³ராக்ஷீ து³ர்கா³ தே³வதா, லக்ஷ்மீர்பீ³ஜம், பு⁴வனேஶ்வரீ ஶக்தி:, ப⁴வானீ கீலகம், மம இன்த்³ராக்ஷீ ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக:³ ।

கரன்யாஸ:
இன்த்³ராக்ஷ்யை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜனீப்⁴யாம் நம: ।
மஹேஶ்வர்யை மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை அனாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
காத்யாயன்யை கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
கௌமார்யை கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

அங்க³ன்யாஸ:
இன்த்³ராக்ஷ்யை ஹ்ருத³யாய நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
மஹேஶ்வர்யை ஶிகா²யை வஷட் ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும் ।
காத்யாயன்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
கௌமார்யை அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ன்த:⁴ ॥

த்⁴யானம்
நேத்ராணாம் த³ஶபி⁴ஶ்ஶதை: பரிவ்ருதாமத்யுக்³ரசர்மாம்ப³ராம் ।
ஹேமாபா⁴ம் மஹதீம் விலம்பி³தஶிகா²மாமுக்தகேஶான்விதாம் ॥
க⁴ண்டாமண்டி³தபாத³பத்³மயுக³ல்தா³ம் நாகே³ன்த்³ரகும்ப⁴ஸ்தனீம் ।
இன்த்³ராக்ஷீம் பரிசின்தயாமி மனஸா கல்போக்தஸித்³தி⁴ப்ரதா³ம் ॥ 1 ॥

இன்த்³ராக்ஷீம் த்³விபு⁴ஜாம் தே³வீம் பீதவஸ்த்ரத்³வயான்விதாம் ।
வாமஹஸ்தே வஜ்ரத⁴ராம் த³க்ஷிணேன வரப்ரதா³ம் ॥
இன்த்³ராக்ஷீம் ஸஹயுவதீம் நானாலங்காரபூ⁴ஷிதாம் ।
ப்ரஸன்னவத³னாம்போ⁴ஜாமப்ஸரோக³ணஸேவிதாம் ॥ 2 ॥

த்³விபு⁴ஜாம் ஸௌம்யவதா³னாம் பாஶாங்குஶத⁴ராம் பராம் ।
த்ரைலோக்யமோஹினீம் தே³வீம் இன்த்³ராக்ஷீ நாம கீர்திதாம் ॥ 3 ॥

பீதாம்ப³ராம் வஜ்ரத⁴ரைகஹஸ்தாம்
நானாவிதா⁴லங்கரணாம் ப்ரஸன்னாம் ।
த்வாமப்ஸரஸ்ஸேவிதபாத³பத்³மாம்
இன்த்³ராக்ஷீம் வன்தே³ ஶிவத⁴ர்மபத்னீம் ॥ 4 ॥

பஞ்சபூஜா
லம் ப்ருதி²வ்யாத்மிகாயை க³ன்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மிகாயை தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் அக்³ன்யாத்மிகாயை தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹானைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

தி³க்³தே³வதா ரக்ஷ
இன்த்³ர உவாச ।
இன்த்³ராக்ஷீ பூர்வத: பாது பாத்வாக்³னேய்யாம் ததே²ஶ்வரீ ।
கௌமாரீ த³க்ஷிணே பாது நைர்ருத்யாம் பாது பார்வதீ ॥ 1 ॥

வாராஹீ பஶ்சிமே பாது வாயவ்யே நாரஸிம்ஹ்யபி ।
உதீ³ச்யாம் கால்த³ராத்ரீ மாம் ஐஶான்யாம் ஸர்வஶக்தய: ॥ 2 ॥

பை⁴ரவ்யோர்த்⁴வம் ஸதா³ பாது பாத்வதோ⁴ வைஷ்ணவீ ததா² ।
ஏவம் த³ஶதி³ஶோ ரக்ஷேத்ஸர்வதா³ பு⁴வனேஶ்வரீ ॥ 3 ॥

ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் இன்த்³ராக்ஷ்யை நம: ।

ஸ்தோத்ரம்
இன்த்³ராக்ஷீ நாம ஸா தே³வீ தே³வதைஸ்ஸமுதா³ஹ்ருதா ।
கௌ³ரீ ஶாகம்ப⁴ரீ தே³வீ து³ர்கா³னாம்னீதி விஶ்ருதா ॥ 1 ॥

நித்யானந்தீ³ நிராஹாரீ நிஷ்கல்தா³யை நமோஸ்து தே ।
காத்யாயனீ மஹாதே³வீ சன்த்³ரக⁴ண்டா மஹாதபா: ॥ 2 ॥

ஸாவித்ரீ ஸா ச கா³யத்ரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³னீ ।
நாராயணீ ப⁴த்³ரகால்தீ³ ருத்³ராணீ க்ருஷ்ணபிங்க³ல்தா³ ॥ 3 ॥

அக்³னிஜ்வாலா ரௌத்³ரமுகீ² கால்த³ராத்ரீ தபஸ்வினீ ।
மேக⁴ஸ்வனா ஸஹஸ்ராக்ஷீ விகடாங்கீ³ (விகாராங்கீ³) ஜடோ³த³ரீ ॥ 4 ॥

மஹோத³ரீ முக்தகேஶீ கோ⁴ரரூபா மஹாப³லா ।
அஜிதா ப⁴த்³ரதா³னந்தா ரோக³ஹன்த்ரீ ஶிவப்ரியா ॥ 5 ॥

ஶிவதூ³தீ கரால்தீ³ ச ப்ரத்யக்ஷபரமேஶ்வரீ ।
இன்த்³ராணீ இன்த்³ரரூபா ச இன்த்³ரஶக்தி:பராயணீ ॥ 6 ॥

ஸதா³ ஸம்மோஹினீ தே³வீ ஸுன்த³ரீ பு⁴வனேஶ்வரீ ।
ஏகாக்ஷரீ பரா ப்³ராஹ்மீ ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரவர்த⁴னீ ॥ 7 ॥

ரக்ஷாகரீ ரக்தத³ன்தா ரக்தமால்யாம்ப³ரா பரா ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ சாமுண்டா³ ஸப்தமாத்ருகா ॥ 8 ॥

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச பீ⁴மா பை⁴ரவவாதி³னீ ।
ஶ்ருதிஸ்ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதிர்மேதா⁴ வித்³யாலக்ஷ்மீஸ்ஸரஸ்வதீ ॥ 9 ॥

அனந்தா விஜயாபர்ணா மானஸோக்தாபராஜிதா ।
ப⁴வானீ பார்வதீ து³ர்கா³ ஹைமவத்யம்பி³கா ஶிவா ॥ 1௦ ॥

ஶிவா ப⁴வானீ ருத்³ராணீ ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ஐராவதகஜ³ாரூடா⁴ வஜ்ரஹஸ்தா வரப்ரதா³ ॥ 11 ॥

தூ⁴ர்ஜடீ விகடீ கோ⁴ரீ ஹ்யஷ்டாங்கீ³ நரபோ⁴ஜினீ ।
ப்⁴ராமரீ காஞ்சி காமாக்ஷீ க்வணன்மாணிக்யனூபுரா ॥ 12 ॥

ஹ்ரீங்காரீ ரௌத்³ரபே⁴தால்தீ³ ஹ்ருங்கார்யம்ருதபாணினீ ।
த்ரிபாத்³ப⁴ஸ்மப்ரஹரணா த்ரிஶிரா ரக்தலோசனா ॥ 13 ॥

நித்யா ஸகலகல்த்³யாணீ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யினீ ।
தா³க்ஷாயணீ பத்³மஹஸ்தா பா⁴ரதீ ஸர்வமங்க³ல்தா³ ॥ 14 ॥

கல்த்³யாணீ ஜனநீ து³ர்கா³ ஸர்வது³:க²வினாஶினீ ।
இன்த்³ராக்ஷீ ஸர்வபூ⁴தேஶீ ஸர்வரூபா மனோன்மனீ ॥ 15 ॥

மஹிஷமஸ்தகன்ருத்யவினோத³ன-
ஸ்பு²டரணன்மணினூபுரபாது³கா ।
ஜனநரக்ஷணமோக்ஷவிதா⁴யினீ
ஜயது ஶும்ப⁴னிஶும்ப⁴னிஷூதி³னீ ॥ 16 ॥

ஶிவா ச ஶிவரூபா ச ஶிவஶக்திபராயணீ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயீ மஹாமாயீ ஸர்வரோக³னிவாரிணீ ॥ 17 ॥

ஐன்த்³ரீதே³வீ ஸதா³காலம் ஶான்திமாஶுகரோது மே ।
ஈஶ்வரார்தா⁴ங்க³னிலயா இன்து³பி³ம்ப³னிபா⁴னநா ॥ 18 ॥

ஸர்வோரோக³ப்ரஶமனீ ஸர்வம்ருத்யுனிவாரிணீ ।
அபவர்க³ப்ரதா³ ரம்யா ஆயுராரோக்³யதா³யினீ ॥ 19 ॥

இன்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துத்யா இஹாமுத்ரப²லப்ரதா³ ।
இச்சா²ஶக்திஸ்வரூபா ச இப⁴வக்த்ராத்³விஜன்மபூ⁴: ॥ 2௦ ॥

ப⁴ஸ்மாயுதா⁴ய வித்³மஹே ரக்தனேத்ராய தீ⁴மஹி தன்னோ ஜ்வரஹர: ப்ரசோத³யாத் ॥ 21 ॥

மன்த்ர:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் க்லூம் இன்த்³ராக்ஷ்யை நம: ॥ 22 ॥

ஓம் நமோ ப⁴க³வதீ இன்த்³ராக்ஷீ ஸர்வஜனஸம்மோஹினீ கால்த³ராத்ரீ நாரஸிம்ஹீ ஸர்வஶத்ருஸம்ஹாரிணீ அனலே அப⁴யே அஜிதே அபராஜிதே மஹாஸிம்ஹவாஹினீ மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ ஹன ஹன மர்த³ய மர்த³ய மாரய மாரய ஶோஷய ஶோஷய தா³ஹய தா³ஹய மஹாக்³ரஹான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர யக்ஷக்³ரஹ ராக்ஷஸக்³ரஹ ஸ்கன்த³க்³ரஹ வினாயகக்³ரஹ பா³லக்³ரஹ குமாரக்³ரஹ சோரக்³ரஹ பூ⁴தக்³ரஹ ப்ரேதக்³ரஹ பிஶாசக்³ரஹ கூஷ்மாண்ட³க்³ரஹாதீ³ன் மர்த³ய மர்த³ய நிக்³ரஹ நிக்³ரஹ தூ⁴மபூ⁴தான்ஸன்த்ராவய ஸன்த்ராவய பூ⁴தஜ்வர ப்ரேதஜ்வர பிஶாசஜ்வர உஷ்ணஜ்வர பித்தஜ்வர வாதஜ்வர ஶ்லேஷ்மஜ்வர கபஜ²்வர ஆலாபஜ்வர ஸன்னிபாதஜ்வர மாஹேன்த்³ரஜ்வர க்ருத்ரிமஜ்வர க்ருத்யாதி³ஜ்வர ஏகாஹிகஜ்வர த்³வயாஹிகஜ்வர த்ரயாஹிகஜ்வர சாதுர்தி²கஜ்வர பஞ்சாஹிகஜ்வர பக்ஷஜ்வர மாஸஜ்வர ஷண்மாஸஜ்வர ஸம்வத்ஸரஜ்வர ஜ்வராலாபஜ்வர ஸர்வஜ்வர ஸர்வாங்கஜ³்வரான் நாஶய நாஶய ஹர ஹர ஹன ஹன த³ஹ த³ஹ பச பச தாட³ய தாட³ய ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய வித்³வேஷய வித்³வேஷய ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய மோஹய மோஹய உச்சாடய உச்சாடய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 23 ॥

ஓம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதீ த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீ ஸர்வஜனவஶங்கரீ ஸர்வது³ஷ்டக்³ரஹஸ்தம்பி⁴னீ கங்கால்தீ³ காமரூபிணீ காலரூபிணீ கோ⁴ரரூபிணீ பரமன்த்ரபரயன்த்ர ப்ரபே⁴தி³னீ ப்ரதிப⁴டவித்⁴வம்ஸினீ பரப³லதுரக³விமர்தி³னீ ஶத்ருகரச்சே²தி³னீ ஶத்ருமாம்ஸப⁴க்ஷிணீ ஸகலது³ஷ்டஜ்வரனிவாரிணீ பூ⁴த ப்ரேத பிஶாச ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ யக்ஷ யமதூ³த ஶாகினீ டா³கினீ காமினீ ஸ்தம்பி⁴னீ மோஹினீ வஶங்கரீ குக்ஷிரோக³ ஶிரோரோக³ நேத்ரரோக³ க்ஷயாபஸ்மார குஷ்டா²தி³ மஹாரோக³னிவாரிணீ மம ஸர்வரோக³ம் நாஶய நாஶய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 24 ॥

ஓம் நமோ ப⁴க³வதீ மாஹேஶ்வரீ மஹாசின்தாமணீ து³ர்கே³ ஸகலஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸகலஜனமனோஹாரிணீ காலகாலராத்ரீ மஹாகோ⁴ரரூபே ப்ரதிஹதவிஶ்வரூபிணீ மது⁴ஸூத³னீ மஹாவிஷ்ணுஸ்வரூபிணீ ஶிரஶ்ஶூல கடிஶூல அங்க³ஶூல பார்ஶ்வஶூல நேத்ரஶூல கர்ணஶூல பக்ஷஶூல பாண்டு³ரோக³ காமாராதீ³ன் ஸம்ஹர ஸம்ஹர நாஶய நாஶய வைஷ்ணவீ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரேண விஷ்ணுசக்ரேண ருத்³ரஶூலேன யமத³ண்டே³ன வருணபாஶேன வாஸவவஜ்ரேண ஸர்வானரீம் ப⁴ஞ்ஜய ப⁴ஞ்ஜய ராஜயக்ஷ்ம க்ஷயரோக³ தாபஜ்வரனிவாரிணீ மம ஸர்வஜ்வரம் நாஶய நாஶய ய ர ல வ ஶ ஷ ஸ ஹ ஸர்வக்³ரஹான் தாபய தாபய ஸம்ஹர ஸம்ஹர சே²த³ய சே²த³ய உச்சாடய உச்சாடய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 25 ॥

உத்தரன்யாஸ:
கரன்யாஸ:
இன்த்³ராக்ஷ்யை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜனீப்⁴யாம் நம: ।
மஹேஶ்வர்யை மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை அனாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
காத்யாயன்யை கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
கௌமார்யை கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

அங்க³ன்யாஸ:
இன்த்³ராக்ஷ்யை ஹ்ருத³யாய நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
மஹேஶ்வர்யை ஶிகா²யை வஷட் ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும் ।
காத்யாயன்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
கௌமார்யை அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக: ॥

ஸமர்பணம்
கு³ஹ்யாதி³ கு³ஹ்ய கோ³ப்த்ரீ த்வம் க்³ருஹாணாஸ்மத்க்ருதம் ஜபம் ।
ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வது மே தே³வீ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மயி ஸ்தி²ரான் ॥ 26

ப²லஶ்ருதி:
நாராயண உவாச ।
ஏதைர்னாமஶதைர்தி³வ்யை: ஸ்துதா ஶக்ரேண தீ⁴மதா ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் அபம்ருத்யுப⁴யாபஹம் ॥ 27 ॥

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டா²தி³ தாபஜ்வரனிவாரணம் ।
சோரவ்யாக்⁴ரப⁴யம் தத்ர ஶீதஜ்வரனிவாரணம் ॥ 28 ॥

மாஹேஶ்வரமஹாமாரீ ஸர்வஜ்வரனிவாரணம் ।
ஶீதபைத்தகவாதாதி³ ஸர்வரோக³னிவாரணம் ॥ 29 ॥

ஸன்னிஜ்வரனிவாரணம் ஸர்வஜ்வரனிவாரணம் ।
ஸர்வரோக³னிவாரணம் ஸர்வமங்க³ல்த³வர்த⁴னம் ॥ 3௦ ॥

ஶதமாவர்தயேத்³யஸ்து முச்யதே வ்யாதி⁴ப³ன்த⁴னாத் ।
ஆவர்தயன்ஸஹஸ்ராத்து லப⁴தே வாஞ்சி²தம் ப²லம் ॥ 31 ॥

ஏதத் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் ஜபேதா³யுஷ்யவர்த⁴னம் ।
வினாஶாய ச ரோகா³ணாமபம்ருத்யுஹராய ச ॥ 32 ॥

த்³விஜைர்னித்யமித³ம் ஜப்யம் பா⁴க்³யாரோக்³யாபீ⁴ப்ஸுபி⁴: ।
நாபி⁴மாத்ரஜலேஸ்தி²த்வா ஸஹஸ்ரபரிஸங்க்³யயா ॥ 33 ॥

ஜபேத்ஸ்தோத்ரமிமம் மன்த்ரம் வாசாம் ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தத: ।
அனேனவிதி⁴னா ப⁴க்த்யா மன்த்ரஸித்³தி⁴ஶ்ச ஜாயதே ॥ 34 ॥

ஸன்துஷ்டா ச ப⁴வேத்³தே³வீ ப்ரத்யக்ஷா ஸம்ப்ரஜாயதே ।
ஸாயம் ஶதம் படே²ன்னித்யம் ஷண்மாஸாத்ஸித்³தி⁴ருச்யதே ॥ 35 ॥

சோரவ்யாதி⁴ப⁴யஸ்தா²னே மனஸாஹ்யனுசின்தயன் ।
ஸம்வத்ஸரமுபாஶ்ரித்ய ஸர்வகாமார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 36 ॥

ராஜானம் வஶ்யமாப்னோதி ஷண்மாஸான்னாத்ர ஸம்ஶய: ।
அஷ்டதோ³ர்பி⁴ஸ்ஸமாயுக்தே நானாயுத்³த⁴விஶாரதே³ ॥ 37 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசேப்⁴யோ ரோகா³ராதிமுகை²ரபி ।
நாகே³ப்⁴ய: விஷயன்த்ரேப்⁴ய: ஆபி⁴சாரைர்மஹேஶ்வரீ ॥ 38 ॥

ரக்ஷ மாம் ரக்ஷ மாம் நித்யம் ப்ரத்யஹம் பூஜிதா மயா ।
ஸர்வமங்க³ல்த³மாங்க³ல்த்³யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வீ நாராயணீ நமோஸ்து தே ॥ 39 ॥

வரம் ப்ரதா³த்³மஹேன்த்³ராய தே³வராஜ்யம் ச ஶாஶ்வதம் ।
இன்த்³ரஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் மஹதை³ஶ்வர்யகாரணம் ॥ 4௦ ॥

இதி இன்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *