ஶ்ரீ ஹனுமத்கவசம் | Hanuman Kavacham In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

அஸ்ய ஶ்ரீ ஹனுமத் கவசஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய வஸிஷ்ட² ருஷி: அனுஷ்டுப் ச²ன்த:³ ஶ்ரீ ஹனுமான் தே³வதா மாருதாத்மஜ இதி பீ³ஜம் அஞ்ஜனாஸூனுரிதி ஶக்தி: வாயுபுத்ர இதி கீலகம் ஹனுமத்ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக:³ ॥

உல்லங்க்⁴ய ஸின்தோ⁴ஸ்ஸலிலம் ஸலீலம்
யஶ்ஶோகவஹ்னிம் ஜனகாத்மஜாயா: ।
ஆதா³ய தேனைவ த³தா³ஹ லங்காம்
நமாமி தம் ப்ராஞ்ஜலிராஞ்ஜனேயம் ॥ 1

மனோஜவம் மாருததுல்யவேக³ம்
ஜிதேன்த்³ரியம் பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²ம் ।
வாதாத்மஜம் வானரயூத²முக்²யம்
ஶ்ரீராமதூ³தம் ஶிரஸா நமாமி ॥ 2

உத்³யதா³தி³த்யஸங்காஶம் உதா³ரபு⁴ஜவிக்ரமம் ।
கன்த³ர்பகோடிலாவண்யம் ஸர்வவித்³யாவிஶாரத³ம் ॥ 3

ஶ்ரீராமஹ்ருத³யானந்த³ம் ப⁴க்தகல்பமஹீருஹம் ।
அப⁴யம் வரத³ம் தோ³ர்ப்⁴யாம் கலயே மாருதாத்மஜம் ॥ 4

ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே ।
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானநே ॥ 5

பாதௌ³ வாயுஸுத: பாது ராமதூ³தஸ்தத³ங்கு³ல்தீ³: ।
கு³ல்பௌ² ஹரீஶ்வர: பாது ஜங்கே⁴ சார்ணவலங்க⁴ன: ॥ 6

ஜானுனீ மாருதி: பாது ஊரூ பாத்வஸுரான்தக: ।
கு³ஹ்யம் வஜ்ரதனு: பாது ஜக⁴னம் து ஜக³த்³தி⁴த: ॥ 7

ஆஞ்ஜனேய: கடிம் பாது நாபி⁴ம் ஸௌமித்ரிஜீவன: ।
உத³ரம் பாது ஹ்ருத்³கே³ஹீ ஹ்ருத³யம் ச மஹாப³ல: ॥ 8

வக்ஷோ வாலாயுத:⁴ பாது ஸ்தனௌ சாமிதவிக்ரம: ।
பார்ஶ்வௌ ஜிதேன்த்³ரிய: பாது பா³ஹூ ஸுக்³ரீவமன்த்ரக்ருத் ॥ 9

கராவக்ஷ ஜயீ பாது ஹனுமாம்ஶ்ச தத³ங்கு³ல்தீ³: ।
ப்ருஷ்ட²ம் ப⁴விஷ்யத்³ர்ப³ஹ்மா ச ஸ்கன்தௌ⁴ மதி மதாம் வர: ॥ 1௦

கண்ட²ம் பாது கபிஶ்ரேஷ்டோ² முக²ம் ராவணத³ர்பஹா ।
வக்த்ரம் ச வக்த்ருப்ரவணோ நேத்ரே தே³வக³ணஸ்துத: ॥ 11

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரஸன்மானகரோ ப்⁴ருவௌ மே பாது ஸர்வதா³ ।
காமரூப: கபோலே மே பா²லம் வஜ்ரனகோ²வது ॥ 12

ஶிரோ மே பாது ஸததம் ஜானகீஶோகனாஶன: ।
ஶ்ரீராமப⁴க்தப்ரவர: பாது ஸர்வகல்தே³ப³ரம் ॥ 13

மாமஹ்னி பாது ஸர்வஜ்ஞ: பாது ராத்ரௌ மஹாயஶா: ।
விவஸ்வத³ன்தேவாஸீ ச ஸன்த்⁴யயோ: பாது ஸர்வதா³ ॥ 14

ப்³ரஹ்மாதி³தே³வதாத³த்தவர: பாது நிரன்தரம் ।
ய இத³ம் கவசம் நித்யம் படே²ச்ச ஶ்ருணுயான்னர: ॥ 15

தீ³ர்க⁴மாயுரவாப்னோதி ப³லம் த்³ருஷ்டிம் ச வின்த³தி ।
பாதா³க்ரான்தா ப⁴விஷ்யன்தி பட²தஸ்தஸ்ய ஶத்ரவ: ।
ஸ்தி²ராம் ஸுகீர்திமாரோக்³யம் லப⁴தே ஶாஶ்வதம் ஸுக²ம் ॥ 16

இதி நிக³தி³தவாக்யவ்ருத்த துப்⁴யம்
ஸகலமபி ஸ்வயமாஞ்ஜனேய வ்ருத்தம் ।
அபி நிஜஜனரக்ஷணைகதீ³க்ஷோ
வஶக³ ததீ³ய மஹாமனுப்ரபா⁴வ: ॥ 17

இதி ஶ்ரீ ஹனுமத் கவசம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *