ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Ram Raksha Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit Tamil, Telugu.

ਚਰਿਤਂ ਰਘੁਨਾਥਸ੍ਯ ਸ਼ਤਕੋਟਿ ਪ੍ਰਵਿਸ੍ਤਰਮ੍ ।
ਏਕੈਕਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਪੁਂਸਾਂ ਮਹਾਪਾਤਕ ਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ 1 ॥

ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲ ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਰਾਮਂ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਮ੍ ।
ਜਾਨਕੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਪੇਤਂ ਜਟਾਮੁਕੁਟ ਮਂਡਿਤਮ੍ ॥ 2 ॥

ਸਾਸਿਤੂਣ ਧਨੁਰ੍ਬਾਣ ਪਾਣਿਂ ਨਕ੍ਤਂ ਚਰਾਂਤਕਮ੍ ।
ਸ੍ਵਲੀਲਯਾ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤੁ ਮਾਵਿਰ੍ਭੂਤਮਜਂ ਵਿਭੁਮ੍ ॥ 3 ॥

ਰਾਮਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਃ ਪਾਪਘ੍ਨੀਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਾਮ੍ ।
ਸ਼ਿਰੋ ਮੇ ਰਾਘਵਃ ਪਾਤੁ ਫਾਲਂ (ਭਾਲਂ) ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਃ ॥ 4 ॥

ਕੌਸਲ੍ਯੇਯੋ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੌਪਾਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਤੀ ।
ਘ੍ਰਾਣਂ ਪਾਤੁ ਮਖਤ੍ਰਾਤਾ ਮੁਖਂ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਵਤ੍ਸਲਃ ॥ 5 ॥

ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਿਃ ਪਾਤੁ ਕਂਠਂ ਭਰਤਵਂਦਿਤਃ ।
ਸ੍ਕਂਧੌ ਦਿਵ੍ਯਾਯੁਧਃ ਪਾਤੁ ਭੁਜੌ ਭਗ੍ਨੇਸ਼ਕਾਰ੍ਮੁਕਃ ॥ 6 ॥

ਕਰੌ ਸੀਤਾਪਤਿਃ ਪਾਤੁ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਜਿਤ੍ ।
ਮਧ੍ਯਂ ਪਾਤੁ ਖਰਧ੍ਵਂਸੀ ਨਾਭਿਂ ਜਾਂਬਵਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ 7 ॥

ਸੁਗ੍ਰੀਵੇਸ਼ਃ ਕਟਿਂ ਪਾਤੁ ਸਕ੍ਥਿਨੀ ਹਨੁਮਤ੍-ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਊਰੂ ਰਘੂਤ੍ਤਮਃ ਪਾਤੁ ਰਕ੍ਸ਼ਃਕੁਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ॥ 8 ॥

ਜਾਨੁਨੀ ਸੇਤੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍-ਪਾਤੁ ਜਂਘੇ ਦਸ਼ਮੁਖਾਂਤਕਃ ।
ਪਾਦੌ ਵਿਭੀਸ਼ਣਸ਼੍ਰੀਦਃ ਪਾਤੁ ਰਾਮੋ਽ਖਿਲਂ ਵਪੁਃ ॥ 9 ॥

ਏਤਾਂ ਰਾਮਬਲੋਪੇਤਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਯਃ ਸੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤੀ ਪਠੇਤ੍ ।
ਸ ਚਿਰਾਯੁਃ ਸੁਖੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਵਿਜਯੀ ਵਿਨਯੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ 10 ॥

ਪਾਤਾਲ਼-ਭੂਤਲ-ਵ੍ਯੋਮ-ਚਾਰਿਣ-ਸ਼੍ਚਦ੍ਮ-ਚਾਰਿਣਃ ।
ਨ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਪਿ ਸ਼ਕ੍ਤਾਸ੍ਤੇ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਰਾਮਨਾਮਭਿਃ ॥ 11 ॥

ਰਾਮੇਤਿ ਰਾਮਭਦ੍ਰੇਤਿ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰੇਤਿ ਵਾ ਸ੍ਮਰਨ੍ ।
ਨਰੋ ਨ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਪਾਪੈਰ੍ਭੁਕ੍ਤਿਂ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਚ ਵਿਂਦਤਿ ॥ 12 ॥

ਜਗਜ੍ਜੈਤ੍ਰੈਕ ਮਂਤ੍ਰੇਣ ਰਾਮਨਾਮ੍ਨਾਭਿ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਯਃ ਕਂਠੇ ਧਾਰਯੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਕਰਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ 13 ॥

ਵਜ੍ਰਪਂਜਰ ਨਾਮੇਦਂ ਯੋ ਰਾਮਕਵਚਂ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ ।
ਅਵ੍ਯਾਹਤਾਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਲਭਤੇ ਜਯਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 14 ॥

ਆਦਿਸ਼੍ਟਵਾਨ੍-ਯਥਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਰਾਮਰਕ੍ਸ਼ਾਮਿਮਾਂ ਹਰਃ ।
ਤਥਾ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍-ਪ੍ਰਾਤਃ ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧੌ ਬੁਧਕੌਸ਼ਿਕਃ ॥ 15 ॥

ਆਰਾਮਃ ਕਲ੍ਪਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਵਿਰਾਮਃ ਸਕਲਾਪਦਾਮ੍ ।
ਅਭਿਰਾਮ-ਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਮਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ ਨਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ 16 ॥

ਤਰੁਣੌ ਰੂਪਸਂਪਨ੍ਨੌ ਸੁਕੁਮਾਰੌ ਮਹਾਬਲੌ ।
ਪੁਂਡਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੌ ਚੀਰਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਜਿਨਾਂਬਰੌ ॥ 17 ॥

ਫਲਮੂਲਾਸ਼ਿਨੌ ਦਾਂਤੌ ਤਾਪਸੌ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੌ ।
ਪੁਤ੍ਰੌ ਦਸ਼ਰਥਸ੍ਯੈਤੌ ਭ੍ਰਾਤਰੌ ਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੌ ॥ 18 ॥

ਸ਼ਰਣ੍ਯੌ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਾਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੌ ਸਰ੍ਵਧਨੁਸ਼੍ਮਤਾਮ੍ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਃਕੁਲ ਨਿਹਂਤਾਰੌ ਤ੍ਰਾਯੇਤਾਂ ਨੋ ਰਘੂਤ੍ਤਮੌ ॥ 19 ॥

ਆਤ੍ਤ ਸਜ੍ਯ ਧਨੁਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੁਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾ ਵਕ੍ਸ਼ਯਾਸ਼ੁਗ ਨਿਸ਼ਂਗ ਸਂਗਿਨੌ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਮਮ ਰਾਮਲਕ੍ਸ਼ਣਾਵਗ੍ਰਤਃ ਪਥਿ ਸਦੈਵ ਗਚ੍ਛਤਾਮ੍ ॥ 20 ॥

ਸਨ੍ਨਦ੍ਧਃ ਕਵਚੀ ਖਡ੍ਗੀ ਚਾਪਬਾਣਧਰੋ ਯੁਵਾ ।
ਗਚ੍ਛਨ੍ ਮਨੋਰਥਾਨ੍ਨਸ਼੍ਚ (ਮਨੋਰਥੋ਽ਸ੍ਮਾਕਂ) ਰਾਮਃ ਪਾਤੁ ਸ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਃ ॥ 21 ॥

ਰਾਮੋ ਦਾਸ਼ਰਥਿ ਸ਼੍ਸ਼ੂਰੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਨੁਚਰੋ ਬਲੀ ।
ਕਾਕੁਤ੍ਸਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ਕੌਸਲ੍ਯੇਯੋ ਰਘੂਤ੍ਤਮਃ ॥ 22 ॥

ਵੇਦਾਂਤਵੇਦ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਃ ਪੁਰਾਣ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਪ੍ਰਮੇਯ ਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ 23 ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਾਨਿ ਜਪੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਮਦ੍ਭਕ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਾਧਿਕਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ 24 ॥

ਰਾਮਂ ਦੂਰ੍ਵਾਦਲ਼ ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਂ ਪੀਤਵਾਸਸਮ੍ ।
ਸ੍ਤੁਵਂਤਿ ਨਾਭਿ-ਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈ-ਰ੍ਨਤੇ ਸਂਸਾਰਿਣੋ ਨਰਾਃ ॥ 25 ॥

ਰਾਮਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣ ਪੂਰ੍ਵਜਂ ਰਘੁਵਰਂ ਸੀਤਾਪਤਿਂ ਸੁਂਦਰਮ੍
ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਂ ਕਰੁਣਾਰ੍ਣਵਂ ਗੁਣਨਿਧਿਂ ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਂ ਧਾਰ੍ਮਿਕਮ੍ ।
ਰਾਜੇਂਦ੍ਰਂ ਸਤ੍ਯਸਂਧਂ ਦਸ਼ਰਥਤਨਯਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਂ ਸ਼ਾਂਤਮੂਰ੍ਤਿਮ੍
ਵਂਦੇ ਲੋਕਾਭਿਰਾਮਂ ਰਘੁਕੁਲ ਤਿਲਕਂ ਰਾਘਵਂ ਰਾਵਣਾਰਿਮ੍ ॥ 26 ॥

ਰਾਮਾਯ ਰਾਮਭਦ੍ਰਾਯ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਾਯ ਵੇਧਸੇ ।
ਰਘੁਨਾਥਾਯ ਨਾਥਾਯ ਸੀਤਾਯਾਃ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ 27 ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਰਘੁਨਂਦਨ ਰਾਮ ਰਾਮ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜ ਰਾਮ ਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਰਣਕਰ੍ਕਸ਼ ਰਾਮ ਰਾਮ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਰਣਂ ਭਵ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ 28 ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚਂਦ੍ਰ ਚਰਣੌ ਮਨਸਾ ਸ੍ਮਰਾਮਿ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚਂਦ੍ਰ ਚਰਣੌ ਵਚਸਾ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹ੍ਣਾਮਿ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚਂਦ੍ਰ ਚਰਣੌ ਸ਼ਿਰਸਾ ਨਮਾਮਿ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚਂਦ੍ਰ ਚਰਣੌ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 29 ॥

ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਮਤ੍-ਪਿਤਾ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਃ
ਸ੍ਵਾਮੀ ਰਾਮੋ ਮਤ੍-ਸਖਾ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਮੇ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰੋ ਦਯਾਲ਼ੁਃ
ਨਾਨ੍ਯਂ ਜਾਨੇ ਨੈਵ ਜਾਨੇ ਨ ਜਾਨੇ ॥ 30 ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋ ਯਸ੍ਯ ਵਾਮੇ ਚ (ਤੁ) ਜਨਕਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਪੁਰਤੋ ਮਾਰੁਤਿਰ੍ਯਸ੍ਯ ਤਂ ਵਂਦੇ ਰਘੁਨਂਦਨਮ੍ ॥ 31 ॥

ਲੋਕਾਭਿਰਾਮਂ ਰਣਰਂਗਧੀਰਂ
ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰਂ ਰਘੁਵਂਸ਼ਨਾਥਮ੍ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਂ ਕਰੁਣਾਕਰਂ ਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 32 ॥

ਮਨੋਜਵਂ ਮਾਰੁਤ ਤੁਲ੍ਯ ਵੇਗਂ
ਜਿਤੇਂਦ੍ਰਿਯਂ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤਾਂ ਵਰਿਸ਼੍ਟਮ੍ ।
ਵਾਤਾਤ੍ਮਜਂ ਵਾਨਰਯੂਥ ਮੁਖ੍ਯਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦੂਤਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 33 ॥

ਕੂਜਂਤਂ ਰਾਮਰਾਮੇਤਿ ਮਧੁਰਂ ਮਧੁਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ।
ਆਰੁਹ੍ਯਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਂਦੇ ਵਾਲ੍ਮੀਕਿ ਕੋਕਿਲਮ੍ ॥ 34 ॥

ਆਪਦਾਮਪਹਰ੍ਤਾਰਂ ਦਾਤਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸਂਪਦਾਮ੍ ।
ਲੋਕਾਭਿਰਾਮਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਭੂਯੋਭੂਯੋ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 35 ॥

ਭਰ੍ਜਨਂ ਭਵਬੀਜਾਨਾਮਰ੍ਜਨਂ ਸੁਖਸਂਪਦਾਮ੍ ।
ਤਰ੍ਜਨਂ ਯਮਦੂਤਾਨਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮੇਤਿ ਗਰ੍ਜਨਮ੍ ॥ 36 ॥

ਰਾਮੋ ਰਾਜਮਣਿਃ ਸਦਾ ਵਿਜਯਤੇ ਰਾਮਂ ਰਮੇਸ਼ਂ ਭਜੇ
ਰਾਮੇਣਾਭਿਹਤਾ ਨਿਸ਼ਾਚਰਚਮੂ ਰਾਮਾਯ ਤਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਾਨ੍ਨਾਸ੍ਤਿ ਪਰਾਯਣਂ ਪਰਤਰਂ ਰਾਮਸ੍ਯ ਦਾਸੋਸ੍ਮ੍ਯਹਂ
ਰਾਮੇ ਚਿਤ੍ਤਲਯਃ ਸਦਾ ਭਵਤੁ ਮੇ ਭੋ ਰਾਮ ਮਾਮੁਦ੍ਧਰ ॥ 37 ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮੇਤਿ ਰਮੇ ਰਾਮੇ ਮਨੋਰਮੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਤਤ੍ਤੁਲ੍ਯਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਰਾਨਨੇ ॥ 38 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *