ਨਾਮ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ | Nama Ramayanam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

॥ ਬਾਲਕਾਂਡਃ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਾਤ੍ਪਰ ਰਾਮ ।
ਕਾਲਾਤ੍ਮਕਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਰਾਮ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਤਲ੍ਪਸੁਖਨਿਦ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਮਰਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤ ਰਾਮ ।
ਚਂਡਕਿਰਣਕੁਲਮਂਡਨ ਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਸ਼ਰਥਨਂਦਨ ਰਾਮ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਸੁਖਵਰ੍ਧਨ ਰਾਮ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਧਨ ਰਾਮ ।
ਘੋਰਤਾਟਕਾਘਾਤਕ ਰਾਮ ।
ਮਾਰੀਚਾਦਿਨਿਪਾਤਕ ਰਾਮ । 10 ।
ਕੌਸ਼ਿਕਮਖਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦਹਲ੍ਯੋਦ੍ਧਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਗੌਤਮਮੁਨਿਸਂਪੂਜਿਤ ਰਾਮ ।
ਸੁਰਮੁਨਿਵਰਗਣਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਨਾਵਿਕਧਾਵਿਕਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਪਦ ਰਾਮ ।
ਮਿਥਿਲਾਪੁਰਜਨਮੋਹਕ ਰਾਮ ।
ਵਿਦੇਹਮਾਨਸਰਂਜਕ ਰਾਮ ।
ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਕਾਰ੍ਮੁਖਭਂਜਕ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਰ੍ਪਿਤਵਰਮਾਲਿਕ ਰਾਮ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਵੈਵਾਹਿਕਕੌਤੁਕ ਰਾਮ । 20 ।
ਭਾਰ੍ਗਵਦਰ੍ਪਵਿਨਾਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦਯੋਧ੍ਯਾਪਾਲਕ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਅਯੋਧ੍ਯਾਕਾਂਡਃ ॥

ਅਗਣਿਤਗੁਣਗਣਭੂਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਵਨੀਤਨਯਾਕਾਮਿਤ ਰਾਮ ।
ਰਾਕਾਚਂਦ੍ਰਸਮਾਨਨ ਰਾਮ ।
ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਵਾਕ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਕਾਨਨ ਰਾਮ ।
ਪ੍ਰਿਯਗੁਹਵਿਨਿਵੇਦਿਤਪਦ ਰਾਮ ।
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਨਿਜਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਪਦ ਰਾਮ ।
ਭਰਦ੍ਵਾਜਮੁਖਾਨਂਦਕ ਰਾਮ ।
ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਾਦ੍ਰਿਨਿਕੇਤਨ ਰਾਮ । 30 ।
ਦਸ਼ਰਥਸਂਤਤਚਿਂਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਕੈਕੇਯੀਤਨਯਾਰ੍ਪਿਤ ਰਾਮ । (ਤਨਯਾਰ੍ਥਿਤ)
ਵਿਰਚਿਤਨਿਜਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਕਰ੍ਮਕ ਰਾਮ ।
ਭਰਤਾਰ੍ਪਿਤਨਿਜਪਾਦੁਕ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਅਰਣ੍ਯਕਾਂਡਃ ॥

ਦਂਡਕਾਵਨਜਨਪਾਵਨ ਰਾਮ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਵਿਰਾਧਵਿਨਾਸ਼ਨ ਰਾਮ ।
ਸ਼ਰਭਂਗਸੁਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਚਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਵਰ੍ਦਿਤ ਰਾਮ ।
ਗ੍ਰੁਰੁਇਧ੍ਰਾਧਿਪਸਂਸੇਵਿਤ ਰਾਮ ।
ਪਂਚਵਟੀਤਟਸੁਸ੍ਥਿਤ ਰਾਮ । 40 ।
ਸ਼ੂਰ੍ਪਣਖਾਰ੍ਤ੍ਤਿਵਿਧਾਯਕ ਰਾਮ ।
ਖਰਦੂਸ਼ਣਮੁਖਸੂਦਕ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਪ੍ਰਿਯਹਰਿਣਾਨੁਗ ਰਾਮ ।
ਮਾਰੀਚਾਰ੍ਤਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਸ਼ੁਗ ਰਾਮ ।
ਵਿਨਸ਼੍ਟਸੀਤਾਨ੍ਵੇਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਗ੍ਰੁਰੁਇਧ੍ਰਾਧਿਪਗਤਿਦਾਯਕ ਰਾਮ ।
ਸ਼ਬਰੀਦਤ੍ਤਫਲਾਸ਼ਨ ਰਾਮ ।
ਕਬਂਧਬਾਹੁਚ੍ਛੇਦਨ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਕਿਸ਼੍ਕਿਂਧਾਕਾਂਡਃ ॥

ਹਨੁਮਤ੍ਸੇਵਿਤਨਿਜਪਦ ਰਾਮ ।
ਨਤਸੁਗ੍ਰੀਵਾਭੀਸ਼੍ਟਦ ਰਾਮ । 50 ।
ਗਰ੍ਵਿਤਵਾਲਿਸਂਹਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਵਾਨਰਦੂਤਪ੍ਰੇਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਹਿਤਕਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸਂਯੁਤ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ।
॥ ਸੁਂਦਰਕਾਂਡਃ ॥

ਕਪਿਵਰਸਂਤਤਸਂਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰਾਮ ।
ਤਦ੍ਗਤਿਵਿਘ੍ਨਧ੍ਵਂਸਕ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਦਸ਼ਾਨਨਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਹਨੂਮਦ੍ਭੂਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਵੇਦਿਤਕਾਕਾਵਨ ਰਾਮ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਚੂਡਾਮਣਿਦਰ੍ਸ਼ਨ ਰਾਮ । 60 ।
ਕਪਿਵਰਵਚਨਾਸ਼੍ਵਾਸਿਤ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਯੁਦ੍ਧਕਾਂਡਃ ॥

ਰਾਵਣਨਿਧਨਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਾਨਰਸੈਨ੍ਯਸਮਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰਾਮ ।
ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਸ਼ਰਦੀਸ਼ਾਰ੍ਤ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਭੀਸ਼੍ਣਾਭਯਦਾਯਕ ਰਾਮ ।
ਪਰ੍ਵਤਸੇਤੁਨਿਬਂਧਕ ਰਾਮ ।
ਕੁਂਭਕਰ੍ਣਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਦਕ ਰਾਮ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਂਘਵਿਮਰ੍ਧਕ ਰਾਮ ।
ਅਹਿਮਹਿਰਾਵਣਚਾਰਣ ਰਾਮ ।
ਸਂਹ੍ਰੁਰੁਇਤਦਸ਼ਮੁਖਰਾਵਣ ਰਾਮ । 70 ।
ਵਿਧਿਭਵਮੁਖਸੁਰਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਖਃਸ੍ਥਿਤਦਸ਼ਰਥਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਦਰ੍ਸ਼ਨਮੋਦਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਵਿਭੀਸ਼ਣਨੁਤ ਰਾਮ । (ਨਤ)
ਪੁਸ਼੍ਪਕਯਾਨਾਰੋਹਣ ਰਾਮ ।
ਭਰਦ੍ਵਾਜਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਣ ਰਾਮ ।
ਭਰਤਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਕਰ ਰਾਮ ।
ਸਾਕੇਤਪੁਰੀਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮ ।
ਸਕਲਸ੍ਵੀਯਸਮਾਨਤ ਰਾਮ ।
ਰਤ੍ਨਲਸਤ੍ਪੀਠਾਸ੍ਥਿਤ ਰਾਮ । 80 ।
ਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰਾਮ ।
ਪਾਰ੍ਥਿਵਕੁਲਸਮ੍ਮਾਨਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਰ੍ਪਿਤਰਂਗਕ ਰਾਮ ।
ਕੀਸ਼ਕੁਲਾਨੁਗ੍ਰਹਕਰ ਰਾਮ ।
ਸਕਲਜੀਵਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਸਮਸ੍ਤਲੋਕੋਦ੍ਧਾਰਕ ਰਾਮ ॥ (ਲੋਕਾਧਾਰਕ)
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਉਤ੍ਤਰਕਾਂਡਃ ॥

ਆਗਤ ਮੁਨਿਗਣ ਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਦਸ਼ਕਂਠੋਦ੍ਭਵ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਲਿਂਗਨਨਿਰ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰਾਮ ।
ਨੀਤਿਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿਤਜਨਪਦ ਰਾਮ । 90 ।
ਵਿਪਿਨਤ੍ਯਾਜਿਤਜਨਕਜ ਰਾਮ ।
ਕਾਰਿਤਲਵਣਾਸੁਰਵਧ ਰਾਮ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਸ਼ਂਬੁਕ ਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਸ੍ਵਤਨਯਕੁਸ਼ਲਵਨਂਦਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਕ੍ਰਤੁਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਕਾਲਾਵੇਦਿਤਸੁਰਪਦ ਰਾਮ ।
ਆਯੋਧ੍ਯਕਜਨਮੁਕ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਧਿਮੁਖਵਿਭੁਦਾਨਂਦਕ ਰਾਮ ।
ਤੇਜੋਮਯਨਿਜਰੂਪਕ ਰਾਮ ।
ਸਂਸ੍ਰੁਰੁਇਤਿਬਂਧਵਿਮੋਚਕ ਰਾਮ । 100 ।
ਧਰ੍ਮਸ੍ਥਾਪਨਤਤ੍ਪਰ ਰਾਮ ।
ਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਮੁਕ੍ਤਿਦ ਰਾਮ ।
ਸਰ੍ਵਚਰਾਚਰਪਾਲਕ ਰਾਮ ।
ਸਰ੍ਵਭਵਾਮਯਵਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਵੈਕੁਂਠਾਲਯਸਂਸ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਨਿਤ੍ਯਨਂਦਪਦਸ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 108 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਨਾਮਰਾਮਾਯਣਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *