ಕೇತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | Ketu Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಶಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿರೋಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ವಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುರೀಗರ್ಭಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲೋಧೂಮ್ರಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಕೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾಯಾಗ್ರಹವಿಶೇಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತ್ಯಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮಹಾಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪವದ್ಗ್ರಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಧ್ವಜಪತಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿನೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಕುಳುತ್ಥಭಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಡೂರ್ಯಾಭರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪಾತಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ರಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂದಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತರ್ವೇದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನಿಗೋತ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುಂದವರಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸುರಕುಲೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಬದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪಾತರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪೀಡಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಪ್ರಸೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಸವ್ಯಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮೇ ಪಾಪದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಮೇ ಶೋಕದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪರಾಗಖೇಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಪುರುಷಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ತುರೀಯೇ ಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯೇ ವೈರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೋಟಕಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಮೇ ಶ್ರಮಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿತೀಯೇಽಸ್ಫುಟವಗ್ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಾಕುಲಿತವಕ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹದಂತಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯೇ ಅನೃತವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಥೇ ಮಾತೃನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮೇ ಪಿತೃನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತ್ಯೇ ವೈರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತಾನಂದನಬಂಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಾಕ್ಷಿಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮರಾಶ್ಯುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಾಂತೇ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಮೇ ಕಲಹಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅಷ್ಟಮೇ ವ್ಯಾಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನೇ ಬಹುಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನನೇ ರೋಗದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಮೂರ್ಧಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ನಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಽಶುಭಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಪಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವೀಂದುದ್ಯುತಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಪೀಡಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುದೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕಪಟಸ್ಯಂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *