ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | Chandra Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶಶಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕರ್ತನಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುಷಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಷ್ಟದಾರುಕುಠಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಭೋಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಕಾಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀಣಪಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈವಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾನಂದಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಸಪತ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಚ್ಛಯಾಽಽಚ್ಛಾದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಸಿತಚ್ಛತ್ರಧ್ವಜೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿತಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂದಪುಷ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾಬ್ಜಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಆತ್ರೇಯಗೋತ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯಂತವಿನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಕಟಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಶ್ರಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸ್ವನ್ಮಂಡಲಾಗ್ನೇಯವಾಸಸೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ವಸುಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುಗೋತ್ರಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಸಿತಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುತಿಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದುಂಬರನಗಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿಣೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಹ್ಲಾದನಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥
ಓಂ ಪಲಾಶಸಮಿಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *