Gopi Geet Jayati Te Dhikam Janmana Bhajan In English

Also Read This In:- Hindi.

Jayati Tedhikan Janmana Vrajah Shrayat Indira Shashvadatr Hi ।
Dayit Drshyatan Dikshu Tavaka Stvayi Dhrtasavastvan Vichinvate ॥ 1 ॥
Sharadudashaye Sadhujatasatsarasijodarashrimusha Drsha ।
Suratanath Teshulkadasika Varad Nighnato Neh Kin Vadhah ॥ 2 ॥

Vishajalapyayadvyalarakshasadvarshamarutadvaidyutanalat ।
Vrshamayatmajadvishvatobhaya Drshabh Te Vayan Rakshita Muhuh ॥ 3 ॥

Na Khalu Gopikanandano Bhavanakhiladehinamantaratmadrk ।
Vikhanasarthito Vishvaguptaye Sakh Udeyivansatvatan Kule ॥ 4 ॥

Virachitabhayan Vrshnidhury Te Charanamiyushan Sansrterbhayat ।
Karasaroruhan Kant Kamadan Shirasi Dhehi Nah Shrikaragraham ॥ 5 ॥

Vrajajanartihanvir Yoshitan Nijajanasmayadhvansanasmit ।
Bhaj Sakhe Bhavatkinkarih Sm No Jalaruhananan Charu Darshay ॥ 6 ॥

Pranatadehinampapakarshanan Trnacharanugan Shriniketanam ।
Phaniphanarpitan Te Padambujan Krnu Kucheshu Nah Krndhi Hrchchhayam ॥ 7 ॥

Gira Valguvakyaya Budhamanogyaya Pushkarekshan ।
Vir Muhyatiradharasidhunapyayayasv Nah ॥ 8 ॥

Tav Kathamritam Taptajivanam Kavibhiridit Kalmshapham ।
Shravanamangalam Shrimadatam Bhuvi Grirananti Te Bhurida Janah ॥ 9 ॥

Prahasitan Priy Premavikshanan Viharanam Cha Te Dhyanamangalam ।
Rahasi Sanvido Ya Hrdisprshah Kuhak No Manah Kshobhayanti Hi ॥ 10 ॥

Chalasi Yadvrajachcharayanpashoon Nalinasundaran Nath Te Padam ।
Shilatrnankuraih Sidatiti Nah Kalilatan Manah Kant Gachchhati ॥ 11 ॥

Dinaparikshaye Nilakuntalairvanaruhananan Bibhradavrtam ।
Ghanarajasvalan Darshayanmuhurmanasi Nah Smaran Vir Yachchhasi ॥ 12 ॥

Pranatakamadan Padmajarchitan Dharanimandanan Dhyeyamapadi ।
Charanapankajan Shantaman Ch Te Raman Nah Staneshvarpayadhihan ॥ 13 ॥

Suratavardhanan Shokanashanan Svaritavenuna Sushthu Chumbitam ।
Itararagavismaranan Nrnan Vitar Vir Nastedharamrtam ॥ 14 ॥

Atati Yadbhavanahni Kananan Trutiryugayate Tvamapashyatam ।
Kutilakuntalan Shrimukhan Ch Te Jad Udikshatan Pakshmakrddrsham ॥ 15 ॥

Patisutvitabhairatrabandhavanatvillaghy Teantyatyutagatah ।
Gatividastvodgitmohitah Kitav Yoshitah Kastyajenishi ॥ 16 ॥

Rahasi Sanvidan Hrchchhayodayan Prahasitananan Premavikshanam ।
Brhadurah Shriyo Vikshy Dham Te Muhuratisprha Muhyate Manah ॥ 17 ॥

Vrajavanaukasan Vyaktirang Te Vrijinhantryalam Vishwamangalam ।
Tyaj Manak Ch Nastvatsprhatmanan Svajanahrdrujan Yannishoodanam ॥ 18 ॥

Yatte Sujatacharanamburuhan Stanesh Bhitah Shanaih Priy Dadhimahi Karkasheshu ।
Tenatavimatasi Tadvyathate Na Kinsvit Koorpadibhirbhramati Dhirbhavadayushan Nah ॥ 19 ॥

Iti Shrimadbhagavat Mahapurane Paramahansyan Sanhitayan ।
Dashamaskandhe Poorvardhe Rasakridayan Gopigitan Namaikatrinshodhyayah ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *