দ্বাদশ আদিত্য ধ্যান শ্লোকাঃ | Dvadasha Aditya Dhyana Slokas In Bengali

Also Read This In:- English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

1. ধাতা
ধাতা কৃতস্থলী হেতির্বাসুকী রথকৃন্মুনে ।
পুলস্ত্যস্তুংবুরুরিতি মধুমাসং নযংত্যমী ॥

ধাতা শুভস্য মে দাতা ভূযো ভূযোঽপি ভূযসঃ ।
রশ্মিজালসমাশ্লিষ্টঃ তমস্তোমবিনাশনঃ ॥

2. অর্যম্
অর্যমা পুলহোঽথৌজাঃ প্রহেতি পুংজিকস্থলী ।
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নযংত্যেতে স্ম মাধবম্ ॥

মেরুশৃংগাংতরচরঃ কমলাকরবাংধবঃ ।
অর্যমা তু সদা ভূত্যৈ ভূযস্যৈ প্রণতস্য মে ॥

3. মিত্রঃ
মিত্রোঽত্রিঃ পৌরুষেযোঽথ তক্ষকো মেনকা হহঃ ।
রথস্বন ইতি হ্যেতে শুক্রমাসং নযংত্যমী ॥

নিশানিবারণপটুঃ উদযাদ্রিকৃতাশ্রযঃ ।
মিত্রোঽস্তু মম মোদায তমস্তোমবিনাশনঃ ॥

4. বরুণঃ
বসিষ্ঠো হ্যরুণো রংভা সহজন্যস্তথা হুহুঃ ।
শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব শুচিমাসং নযংত্যমী ॥

সূর্যস্যংদনমারূঢ অর্চির্মালী প্রতাপবান্ ।
কালভূতঃ কামরূপো হ্যরুণঃ সেব্যতে মযা ॥

5. ইংদ্রঃ
ইংদ্রো বিশ্বাবসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঽংগিরাঃ ।
প্রম্লোচা রাক্ষসোবর্যো নভোমাসং নযংত্যমী ॥

সহস্ররশ্মিসংবীতং ইংদ্রং বরদমাশ্রযে ।
শিরসা প্রণমাম্যদ্য শ্রেযো বৃদ্ধিপ্রদাযকম্ ॥

6. বিবস্বান্
বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো ভৃগুঃ ।
অনুম্লোচাঃ শংখপালো নভস্যাখ্যং নযংত্যমী ॥

জগন্নির্মাণকর্তারং সর্বদিগ্ব্যাপ্ততেজসম্ ।
নভোগ্রহমহাদীপং বিবস্বংতং নমাম্যহম্ ॥

7. ত্বষ্টা
ত্বষ্টা ঋচীকতনযঃ কংবলাখ্যস্তিলোত্তমা ।
ব্রহ্মাপেতোঽথ শতজিত্ ধৃতরাষ্ট্র ইষংভরা ॥

ত্বষ্টা শুভায মে ভূযাত্ শিষ্টাবলিনিষেবিতঃ ।
নানাশিল্পকরো নানাধাতুরূপঃ প্রভাকরঃ ।

8. বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুরশ্বতরো রংভা সূর্যবর্চাশ্চ সত্যজিত্ ।
বিশ্বামিত্রো মখাপেত ঊর্জমাসং নযংত্যমী ॥

ভানুমংডলমধ্যস্থং বেদত্রযনিষেবিতম্ ।
গাযত্রীপ্রতিপাদ্যং তং বিষ্ণুং ভক্ত্যা নমাম্যহম্ ॥

9. অংশুমান্
অথাংশুঃ কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্বশী ।
বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশংখঃ সহোমাসং নযংত্যমী ॥

সদা বিদ্রাবণরতো জগন্মংগলদীপকঃ ।
মুনীংদ্রনিবহস্তুত্যো ভূতিদোঽংশুর্ভবেন্মম ॥

10. ভগঃ
ভগঃ স্ফূর্জোঽরিষ্টনেমিঃ ঊর্ণ আযুশ্চ পংচমঃ ।
কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ পৌষমাসং নযংত্যমী ॥

তিথি মাস ঋতূনাং চ বত্সরাঽযনযোরপি ।
ঘটিকানাং চ যঃ কর্তা ভগো ভাগ্যপ্রদোঽস্তু মে ॥

11. পূষ
পূষা ধনংজযো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিস্তথা ।
ঘৃতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নযংত্যমী ।
পূষা তোষায মে ভূযাত্ সর্বপাপাঽপনোদনাত্ ।
সহস্রকরসংবীতঃ সমস্তাশাংতরাংতরঃ ॥

12. পর্জন্যঃ
ক্রতুর্বার্চা ভরদ্বাজঃ পর্জন্যঃ সেনজিত্ তথা ।
বিশ্বশ্চৈরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নযংত্যমী ॥

প্রপংচং প্রতপন্ ভূযো বৃষ্টিভির্মাদযন্ পুনঃ ।
জগদানংদজনকঃ পর্জন্যঃ পূজ্যতে মযা ॥

ধ্যাযেস্সদা সবিতৃমংডলমধ্যবর্তী
নারাযণস্সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেযূরবান্ মকরকুংডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্মযবপুঃ ধৃতশংখচক্রঃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *